SPOR A – Grundvand og drikkevand

DISCLAIMER:

Vi arbejder på højtryk for at skabe et aktuelt og spændende program med de absolut vigtigste emner og bedste oplægsholdere/debattører. Det endelige program vil ligge færdigt, når tilmeldingen til konferencen åbner primo februar 2022. De nuværende sessionsbeskrivelser er altså med forbehold for ændringer, men kan give dig et indtryk af, hvad du som deltager vil kunne opleve på Natur & Miljø 2022

SPOR A – Grundvand og drikkevand

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

På denne session kan du høre om synergieffekter mellem ekstensivering af arealanvendelse og grundvandsbeskyttelse: Der udtages jorder til natur og skovrejsning og klimaprojekter – kan disse arealer også bidrage til grundvandsbeskyttelsen?

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

kl. 15.45 – 17.15

Vej- og tagvand kan indeholde forurenende stoffer (f.eks. tungmetaller, suspenderende stof, sprøjtemidler eller PAH’er) fra kontakten med asfalt, beton eller lignende overflader, hvilket er problematiske for miljøet. Regnvand kan derfor ikke uden videre nedsive eller genbruges til rekreative formål.

Der sættes fokus på, hvilke renseløsninger der findes, og hvad praksis er på området.

Tværfaglig session mellem Grund-/drikkevand og Spildevand.

Nedsivning af overfladevand fra veje og befæstede arealer

Hvad er praksis, hvilke renseløsninger kan man anvende, hvad skal myndigheden tage hensyn til? Erfaringer med beskyttelse af grundvand og overfladevand/terrestrisk natur.

Katrine Nielsen, Teknologisk Institut

Håndtering af regnvand fra veje og befæstede overflader

Hvordan overvåger vi vores løsninger til håndtering af regnvand fra veje og befæstede overflader på en simpel og omkostningseffektive måde? – Erfaring fra DONUT-projektet.

Oplægsholder

Rensning af overfladevand ved hjælp af dobbeltporøst filtreringsanlæg

Emne

COO Jacob L. Kristensen, Watercare

Regulering af nedsivning af overfladevand i praksis

Emne

Vibe Bertelsen, Syddjurs Kommune

 

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

En af de konkrete og også potentielle trusler mod fremtidens grundvand er pesticider og biocider. På sessionen får vi en status på pesticidfund og drøfter, hvordan ændringer i nedbørsmønstre kan påvirke udvaskningen. Vi hører om konkrete udfordringer ved skelnen mellem punkt- og fladekilder, og så ser vi på trusselsbilledet fra biocider i fremtiden.

Tværfaglig session mellen Grund-/drikkevand og Jordforurening.

Hvilke pesticider finder vi i GRUMO og vandværksboringer?

Emne

Lærke Thorling, GEUS

Hvilke pesticider finder man i regionernes forureningsundersøgelser? Kan man skelne mellem punktilder og fladekilder, og hvilken indsats kan betale sig?

Emne

Nina Tuxen, Region Hovedstaden

Hvilken trussel udgør biocider mod grundvandet?

Emne

DTU Miljø

kl. 11.00 – 12.30

På denne session får du en indflyvning til vandområdeplanernes betydning for kommuners arbejde med indvindingstilladelser, og efterfølgende skal vi arbejde med følgende spørgsmål i en workshop: Hvordan har din kommune tænkt sig at håndtere udfordringen? Hvordan afvejes de samfundsmæssige interesser med de miljømæssige?

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

kl. 13.30 – 15.00

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Medvirkende