SPOR E – Landbrug

På landbrugssporet får vi en indflyvning til DK2020-arbejdet og stiller skarpt på best practice og tværfaglige samarbejder i forbindelse med implementeringen af kommunernes klimahandleplaner.

Landbrugssektoren er en nøgleaktør bredt set både i forhold til forebyggelse og tilpasning og synergien imellem dem. Vi ser på landbrugets klimapåvirkning, og hvordan der arbejdes med målsætningen og nedbringelse af drivhusgasser på overordnet og på kommunalt plan.

På landbrugssessionerne vil vi sætte fokus på såvel udfordringerne som de muligheder, der er på landbrugsområdet.

Vi har fokus på de mange muligheder, der er i forhold til at reducere klimaaftrykket fra landbrugssektoren, og vi tager derfor ud og ser på et biogasanlæg på Midtfyn. Undervejs vil vi høre om en kommunes erfaringer og udfordringer ved etablering af biogasanlæg. Vi skal høre om, hvilke virkemidler der er fokus på, og får eksempler på, hvordan man kan optimere ressourceforbruget på landbrug.

Landbrug har mange snitlader, og vi afholder derfor flere sessioner sammen med nogle af de øvrige spor på konferencen, herunder Vandløb, hvor landbruget spiller en vigtig rolle som vandforvalter, og Spildevand, hvor vi kommer omkring problematikken omkring PFAS og spildevandsslam på landbrugsjord.

SPOR E – Landbrug

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Regeringen har sat en målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgas med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Hvad er landbrugets klimapåvirkning, og hvordan arbejdes der med målsætningen og nedbringelse af udledning af drivhusgasser på overordnet og kommunalt plan?

Landbrugets klimapåvirkning

Emne

Helga Grønnegaard. Fremtidens bæredygtige landskaber, Collective Impact

Oplægstitel

Generelle udledningerne fra landbruget og principper, dyrkningsmetoder og teknologier, der potentielt kan hjælpe erhvervet på vej til at nå landbrugsaftalens ambitiøse mål.

Tavs Nyord, CONCITO

Oplægstitel

Jammerbugt Kommunes erfaring med arbejde med klimaplaner i forhold til landbrugsområdet.

NN, Jammerbugt Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Vedvarende energi, herunder biomasse fra biogas, spiller en stadig større rolle i omstillingen fra fossil til grøn og bæredygtig energi.

Vi aflægger Nature Energy Midtfyn et besøg, hvor vi vil gå gyllens vej gennem biogasanlægget, mens vi får fortalt historien fra idé til kørende anlæg med alle de udfordringer, der har været undervejs.

Busturen derhen

Under busturen fortæller Assens Kommune om deres input, erfaringer og udfordringer med etablering af et nyetableret biogasanlæg i Flemløse.

Kobling til DK2020.

Dorthe Toft, Assens Kommune

Præsentation af biogasværket

Gyllens vej gennem anlægget. Hvad kommes i? Og hvad kommer ud?

Hvor meget transport er der? Hvad med lugt, støj, m.m. og naboer?

Møder I overvejelser fra landbruget over at modtage afgasset biomasse, som jo også indeholder andre typer af affald som efterfølgende køres ud på landbrugsjorden?

Kan afsætning blive svær i fremtiden?

Mette Smedegaard Hansen, Nature Energy

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

I dette oplæg får vi en indflyvning til DK2020-arbejdet med fokus på landbrugssektoren. Vi vil komme omkring muligheder og dilemmaer for virkemidler som eksempelvis biogas.

Der er kommet flere specifikke krav til IE-husdyrbrugene bl.a. om brugen af ressourcer og energi, hvilket Miljøstyrelsen kommer og fortæller om. Vi får input fra en energikonsulent til, hvordan husdyrbrugene kan energioptimere.

Sessionen belyser og giver værktøjer til, hvordan landbrugssektoren bidrager til forebyggelse af drivhusgasudledningen og kan gøres mere klimavenlige.

Oplægstitel

Indflyvning til DK2020-arbejdet med fokus på landbrugssektoren.

Handlevirkemidler fokus på landbrug.

Muligheder og dilemmaer for biogas som virkemiddel.

Vi vil se på landbrugssektoren som nøgleaktør.

Boris Schønfeldt, KKR Syddanmark

Oplægstitel

Energieftersyn

Fjernaflæsning

Energiscreening

Optimering af ventilation

Hvad kigger I på?

Eksempler på energibesparende tiltag

Eksempel på energirapport –hvad indeholder sådan en?

Hvordan kan miljøledelse se ud i forhold til energi?

Kurt Mortensen, Energi- og Teknikrådgiver, Byggeri & Teknik

Oplægstitel

Hvordan kan miljøledelse bruges i forhold til opfyldelse af DK2020 ?

Minimering af vandforbrug – hvordan?

Krav til IE-brug

BAT – energi og vand

Hvornår bliver klima inddraget i godkendelsesarbejdet?

Nye teknologier på vej?

Anita Carøe Henningsen, AC-tekniker, Miljøstyrelsen

kl. 11.00 – 12.30

Visionen er en klimaneutral landbrugsproduktion i 2050. Der er dog diskussion om, hvad dette indebærer, og hvilke elementer der kan bidrage hertil – udfordringerne er store. Deltag på sessionen og hør, hvordan landbruget griber det an, og hør om nogle af de virkemidler, som kan anvendes på vejen.

Hvad ligger der bag Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektorens 24 anbefalinger?

Hvordan kan landbruget rent praktisk reducere klimaaftrykket?

Klimaneutral 2050

Emne

Maria Stein Knudsen, Landbrug & Fødevarer

Oplægstitel

Klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren.

24 (14 for landbrugets vedkommende) anbefalinger.

Hvad skal et klimapartnerskab indeholde?

Maria Pilgaard, Velas

Oplægstitel

Hvad kan den enkelte landmand gøre for at bidrage til strategien om et klimaneutralt landbrug i 2050?

Klimaværktøj.

Baggrunden for anbefalingerne i ”Klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 Fra vision til virkelighed”.

Hans Roust Thysen, SEGES

kl. 13.30 – 15.00

Vi kommer forbi forskellige muligheder for at håndtere vand i ådalene.

Tværfaglig session mellem Landbrug og Vandløb.

Oplægstitel

Helhedsplan Ryå, løsninger i fællesskab mellem kommune og landmænd.

Oplægsholder

Grejsådalen

Vandparkering vs. Natura 2000

Oplægsholder

Vandhåndtering i ådalene

Hvilke muligheder ser landbruget for vandhåndtering i ådalene?

Lise Bønnelycke, SEGES

Medvirkende