SPOR I – Affald, ressourcer og cirkulær økonomi

“Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre – vi har lånt den af vores børn.”

Det gamle indianske ordsprog opsummerer grundtanken i dette spor. Alle har et ønske om at skabe forbedringer, og de fleste er klar over, at jordens ressourcer ikke er uendelige. Men hvordan forvalter vi det ansvar?

Vi starter på udbudsområdet med eksempler på, hvordan udbudsregler kan understøtte ambitionerne, og hvordan man systematisk kan arbejde med at få verdensmålene ind i udbuddene. Vi skal også se på, hvordan minimering af spild, mindre energiforbrug og CO2-emission kan opgøres, og hvad man her skal være opmærksom på.

Tekstilaffald giver udfordringer, når det kommer til genanvendelse. Vi giver indsigt i de faktiske forhold på området, samt hvilke udfordringer der arbejdes med og hvordan. Tekstilbranchen fortæller, hvordan deres medlemmer ser på mulighederne for at udnytte de brugte tekstilfibre i fremtidens tøjproduktion.

I mange større byer med boligforeninger eller større kommunale institutioner er der kamp om arealerne. Vi ser på, hvordan man systematisk kan arbejde med indretning af affaldsgårde, samt hvordan dialogen med boligforeninger og institutioner kan gribes an.

Alle kommuner skal indrette byttezoner på genbrugspladserne. Vi kommer med eksempler på udfordringer, løsningsmodeller og ideer til, hvordan de kan bemandes.

På flere af sessionerne får du mulighed for at sparre med de andre deltagere når vi både speeddater og sammen kommer med bud på de gode løsninger.

SPOR I – Affald, ressourcer og cirkulær økonomi

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Erfaringsmæssigt er det udbudsreglerne, der bliver opfattet som en af de største hindringer for bæredygtige indkøb. For hvordan omsættes gode tanker til konkrete krav, kriterier og/eller mål? Og hvordan arbejder vi med at rykke markedet ved hvert udbud?

Cirkulær økonomi og verdensmålene hænger tæt sammen, og vi kommer med eksempler på hvordan man i praksis via udbud kan sikre en sammenhæng mellem de nødvendige indkøb og ønsket om at implementere CØ og verdensmål i større målestok.

Oplæg v/ Sanne Koefoed, Tolstrup & Hvilsted

Cirkulær økonomi, bæredygtighed og udbudsregler. Udbudsreglernes mulighed for at understøtte ambitionerne.

Oplæg v/ Melcijana Salispahic Starcevic, Odense Kommune

Odense Kommune har udviklet en 5-trinsraket, som sikrer, at forskellige emner under FN’s Verdensmål inddrages på forskellige stadier i udbudsfasen og kontraktstyringen. Der vil desuden blive givet konkrete eksempler på, hvordan miljøkrav er indarbejdet i udbud.

Oplæg v/ Brit Schøt-Nielsen, Københavns Kommune

Udbud med fokus på anvendelse af data til at styrke genanvendelsen.

Oplæg v/ Jan Hohberg, Scrap Solutions

Scrap Solutions er en handelsvirksomhed, der er baseret på et omfangsrigt netværk af genvindingsvirksomheder og teknologier for dermed at sikre, at den rette genvindingsteknologi bliver brugt til det rette materiale.  Vi skal bl.a. se på, hvordan sporbarhed sikres, og hvordan de reelle genanvendelsesprocenter bliver opgjort med fokus på plastfraktionen.

kl. 15.45 – 17.15

Når myndigheder såvel som virksomheder igangsætter indsatser og projekter, der har til formål at styrke klimaindsatsen og herunder reducere CO2-emissionen (både den direkte, men også emissionen forbundet med produktion og forbrug af råvarer og ressourcer), er det helt afgørende både for motivationen til at medvirke og for at opnå synlige resultater, at der benyttes metoder og værktøj samt bedst tilgængelige data, som muliggør, at effekterne kan planlægges, og resultaterne kan opgøres/beregnes.

Dette er yderst relevant i forbindelse med opgørelse af effekter ved spild- og affaldsminimering, reduktion i energiforbrug, anvendelse af mindre energitunge råvarer, herunder øget ressourcegenanvendelse og ændring i produktionsprocesser og produktdesign mv.

Tværfaglig session mellem Affald, ressourcer & cirkulær økonomi og Virksomheder.

Indlæg v/ Alexandra Katkjær og Inge Werther, NIRAS

Gennemgang og beskrivelse af Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. Med beregningsværktøjet kan en virksomheds (eller kommunes) klimaaftryk beregnes, hvor der kan medregnes scope 1-, scope 2- og scope 3-effekter. Kan tillige benyttes til planlægning/prioritering af indsatser.

Hvordan opgøres de bagvedliggende forudsætningstal om bl.a. CO2-emission forbundet med råvareproduktion m.v.? Hvad er datakvaliteten? Dette er afgørende ved opgørelse af potentialet for CO2-reduktion ved minimering af materialespild.

Hvilke data anbefales anvendt – og hvor kan de findes?

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

Fra 2025 skal EU indsamle tekstilaffald særskilt, og i Danmark skal det muligvis ske før. Det rejser en række spørgsmål, som vi vil forsøge at give svar på: Hvornår er tekstil affald? Hvad er definitionen på tekstil? Er det muligt at genanvende udslidte tekstiler til nye, og hvad tænker tekstilbranchen?

Oplæg v/ Annette Braunstein, DAKOFA og Lotte Lundgaard Hansen, Vestforbrænding

Den danske vej mod øget genbrug og genanvendelse af tekstiler – i lyset af den europæiske strategi på området. Der vil være fokus på konkrete erfaringer/cases og de aktuelle faktiske forhold i Danmark i forhold til udfordringer og muligheder.

Oplæg v/ Michelle van Velthoven Utzon-Frank, Dansk Mode & Textil

Et indblik i hvordan branchen og arbejdsgiver organisationen og dets medlemmer ser fremtiden for mere genbrug og genanvendelse af tekstilfibre.

Oplæg v/ Anja Henriksen, Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen

Nationale vejledninger om sorteringskriterier og indsamling af tekstilaffald.

kl. 11.00 – 12.30

Boligforeninger og evt. kommunale institutioner skal finde mere og mere plads til de mange beholdere, de skal have stående for at leve op til de nationale krav om mere sortering. Derudover er der diverse krav til opbevaring af farligt affald, gåafstande samt evt. brandkrav fra kommunernes forsikringsselskaber, der også skal tages hensyn til.

Vi ser på, hvordan man med fordel kan løse opgaven via eksempler og nøgletalsmodeller til beregning af de opstillede beholderstørrelser, samt på hvordan man helt lavpraktisk kan vejlede både boligforeninger og kommunale institutioner, således at de også kan fremtidssikre arealbehovet bedst muligt. Sidst men ikke mindst hører vi om, hvordan affaldssortering kan gå fra at være besværligt til en naturlig del af dagligdagen.

Oplæg v/ Jens Peter Nørgaard, Københavns Kommune

Nøgletalsmodel til beregning af de opstillede beholderstørrelser, indretning af affaldsgårde med eksempler.

Oplæg v/ Ivan Plauborg, Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune

Den gode vejledning til boligforeninger. Eksempler på hvordan Ressourcer & Genbrug opnår den gode dialog og derigennem løsninger, der også på den lange bane fungerer godt for både boligforening og skraldemænd.

Da AAB, Vejle har måttet melde afbud, har de aftalt med Ressourcer & Genbrug, at Ivan fortæller om, hvordan AAB arbejder med hverdagens affaldsudfordringer og løser dem under hensyn til både beboersammensætning, pladsforhold og de kommunale krav.

Oplæg v/ Mathias Gaardsted, specialestuderende på Københavns Universitet

Øget affaldssortering i etagebyggerier med udgangspunkt i OECD’s BASIC-framework.

Mange kommuner erfarer at borgere, som bor i etagebyggerier, er betydeligt dårligere til at sortere deres organiske affald end borgere i andre boligtyper. Dette forskningsprojekt søger at udvikle og efterprøve konkrete løsninger, som kan adressere denne problemstilling.

kl. 13.30 – 15.00

Hvordan vil du indrette en byttezone? Hvilke krav vil du stille til arealer, og er der materialer, der med fordel kan stå i bestemte områder i byttezonen? Disse spørgsmål samt eksempler på, hvordan man opstiller retningslinjer for byttezoner, brugen af frivillige hjælpere kontra ekstra udgifter til ekstra bemanding og samarbejdet med de mange frivillige foreninger, der fremadrettet skal have adgang til det modtagne, inden det kommer ind i evt. kommunale genbrugsbutikker, får du svar på i denne session. Derudover kommer vi ind på, hvad der kræves for at tage materialer fra til iværksættere.

Der bliver desuden mulighed for at speeddate sig til de gode løsninger, når vi i små grupper og efterfølgende i plenum sammen giver bud på gode løsninger.

Borger til borger er en måde at levetidsforlænge mange materielle goder. En persons affald kan være en andens guld, og mange kan lide at upcycle møbler og lignende. Alle kommuner skal derfor indrette byttezoner på genbrugspladserne. Vi vil høre oplæg fra Middelfart Kommune og Reno Djurs, som kommer med eksempler på løsningsmodeller, ideer til hvordan byttezonerne kan bemandes samt eksempler på, hvor udfordringerne kan ligge.

Odense Renovation har med stor succes etableret genbrugsbutikken Zirkel, der får de mange fine ting fra opstillede genbrugscontainere på kommunens otte genbrugspladser.

Samtidig får de frivillige foreninger adgang til tingene via et fælleslager. Ud fra erfaringerne med Zirkel skal vi høre om, hvordan Odense Renovation ser mulighederne for  frivillige foreningers adgang til de genbrugelige effekter samt borger til borger byttemuligheder, samtidig med at det er muligt at drive en genbrugsbutik.

Oplæg v/ Lene Helbo Penon, Affald & Genbrug, Middelfart Kommune

Oplæg v/ Majken Leth Gudnitz, Reno Djurs

Oplæg v/ Mette Lilholm Lorenzen, Odense Renovation A/S

Medvirkende