I Danmark kan vi pumpe frisk, koldt og velsmagende vand direkte op af undergrunden, men grundvandsressourcen i Danmark er under pres i disse år.

Der stilles krav til grundvand- og drikkevand.


På spor A: Grundvand & drikkevand, vil vores overordnede fokus være på grundvandsredegørelser og de udfordringer vi oplever med eksempelvis pesticider i grundvandet.

Vi vil blandt andet beskæftige os med de grundvandsredegørelser, som kommunerne skal lave. Miljøstyrelsen vil fortælle om tankerne bag grundvandsredegørelserne, lige som vi skal opleve et eksempel på en kommune, som har erfaringer fra arbejdet med grundvandsredegørelsen. Herudover vil vi undersøge rækkevidden af §24 og 26a i Miljøbeskyttelsesloven. Hvilke muligheder for påbud og forbud giver disse to paragraffer reelt kommunerne?

På en fælles session med landbrugssporet vil Landbrugsstyrelsen redegøre for kravene om indretning af vaskepladser, mens fagkundskaben vil gøre os klogere på betydningen af pesticid-punktkilder i forhold til grundvandet.

På næste session skal vi høre om et pilotarbejde i et område vest for Odense. Her er der lavet en grundvandsmodel, der på sigt blandt andet kan anvendes af regionen til at prioritere oprydning af jordforureninger. VandCenter Syd og Odense kommune kan anvende modellen i det daglige arbejde med at forvalte grundvandsressourcen. Sidst på dag to vil vi besøge Vandcenter Syd for at høre om deres forskellige udfordringer med pesticidrester – og om deres erfaring med UV-baserede, hygiejniske barrierer og tanker om at blødgøre drikkevandet.

Spor A: Grundvand og drikkevand

Vel mødt den 27. og den 28. maj hos Hotel Nyborg Strand