SPOR F – Virksomheder

Det er afgørende, at industrien aktivt medvirker i den helt nødvendige grønne omstilling, og i den forbindelse har det kommunale miljøtilsyn en vigtig rolle. Miljøtilsynet er en af de mest væsentlige og konstante berøringsflader vedrørende miljø, som det offentlige har til de enkelte virksomheder; og denne mulighed bør udnyttes. Derfor vil vi på virksomhedssessionerne fokusere på, hvordan klimaindsatsen i endnu højere grad integreres i den kommunale miljøindsats gennem bl.a. tilsyns- og godkendelsesarbejdet – og hvordan miljøtilsynets indsats indarbejdes i kommunale klimaplaner.

Vi vil på virksomhedssessionerne vise eksempler på konkrete initiativer, hvor miljøtilsynet tager udgangspunkt i cirkulær økonomi med fokus på blandt andet materialeressourcer, affaldsforebyggelse og energiforbrug og således inddrager klimaperspektivet som et helt central parameter i det normale miljøtilsyn og dialogen med virksomhederne.

Hvordan kan vi, set i dette perspektiv, generelt udvikle det kommunale miljøtilsyn? På baggrund af indlæg fra centrale aktører lægges op til debat.

Globalt er produktion af råvarer årsag til en markant del af vores samlede CO2-udledning, og der ligger derfor et væsentligt potentiale i at minimere spild af ressourcer og maksimere genanvendelsen af materialer. Dette potentiale overses ofte, da mange råvarer importeres fra udlandet og derfor ikke indgår i de nationale CO2-opgørelser. Reduktionen er dog lige så reel som enhver anden CO2-reduktion, og på virksomhedssessionerne vil vi belyse dette nærmere.

Vi sætter tillige fokus på miljøfremmede stoffer i spildevand, herunder medicinrester i spildevand, indsatsen i forbindelse med kildeopsporing af miljøfremmede stoffer samt sidste nyt om kunstgræsbaner.

Fokuspunkter på virksomhedssessionerne:

  • Tilsynskampagne med fokus på klima, affaldsforebyggelse og CØ.
  • Hvordan kommunale klimaplaner inddrager miljøtilsynet som vigtig del i klimaindsatsen.
  • Potentiale for CO2-reduktion gennem fokus på materiale og affaldsstrømme set i relation til industrivirksomheder. Brug af CO2-beregningsmodeller og data bag disse.
  • Udvidet brug af de statsligt indsamlede affaldsdata fra virksomheder i relation til miljøtilsynet.
  • Visioner for udvikling af det generelle virksomhedstilsyn.
  • Miljøfremmede stoffer i spildevand.

SPOR F – Virksomheder

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Miljøtilsynet indtager en ganske central position, når mange kommuner såvel som virksomheder opruster på klima- og ressourceindsatsen, hvilket er helt nødvendigt for at nå de ambitiøse klimamålsætninger udstukket af regeringen med bred opbakning. Miljøtilsynet er en af de mest væsentlige og konstante berøringsflader vedrørende miljø, som det offentlige har til de enkelte virksomheder, hvilket åbner muligheder, som skal udnyttes – både direkte gennem miljøtilsynet, men også som en del af den kommunale og nationale klimaindsats og planlægning. I den sammenhæng udgør energiforbrug, materialeressourcer og affaldsforebyggelse væsentlige parametre.

Som en del af sessionen vil tillige blive præsenteret et samarbejdsprojekt mellem kommuner i region Midtjylland, som sigter mod at mange SMV-virksomheder udarbejder CØ-baserede grønne forretningsmodeller.

Indlæg v/ Mette Grønholt Olesen, Aarhus Kommune

Tilsynskampagne om affaldsforebyggelse, klima og cirkulær økonomi.

Klimaindsats integreret i det kommunale miljøtilsyn med virksomheder.

Indlæg v/ Uffe Vinther Kristensen, Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes klimaplan som omdrejningspunkt for styrket indsats i relation til industri og landbrug. Herunder bl.a. styrket tilsyn og dialog med industrien, udfasning af fossile brændsler i industrien, cirkulær økonomi og symbioser, partnerskab for grøn vækst samt uddannelsesforløb for ledige akademikere via ”Det Grønne Akademi” i samarbejde med lokale virksomheder – til gavn for både virksomheder såvel som ledige – og klimaindsatsen generelt.

kl. 15.45 – 17.15

Når myndigheder såvel som virksomheder igangsætter indsatser og projekter, der har til formål at styrke klimaindsatsen og herunder reducere CO2-emissionen (både den direkte, men også emissionen forbundet med produktion og forbrug af råvarer og ressourcer), er det helt afgørende både for motivationen til at medvirke og for at opnå synlige resultater, at der benyttes metoder og værktøj samt bedst tilgængelige data, som muliggør, at effekterne kan planlægges, og resultaterne kan opgøres/beregnes.

Dette er yderst relevant i forbindelse med opgørelse af effekter ved spild- og affaldsminimering, reduktion i energiforbrug, anvendelse af mindre energitunge råvarer, herunder øget ressourcegenanvendelse og ændring i produktionsprocesser og produktdesign mv.

Tværfaglig session mellem Virksomheder og Affald, ressourcer og cirkulær økonomi.

Indlæg v/ Alexandra Katkjær og Inge Werther, NIRAS

Gennemgang og beskrivelse af Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. Med beregningsværktøjet kan en virksomheds (eller kommunes) klimaaftryk beregnes, hvor der kan medregnes scope 1-, scope 2- og scope 3-effekter. Kan tillige benyttes til planlægning/prioritering af indsatser.

Hvordan opgøres de bagvedliggende forudsætningstal om bl.a. CO2-emission forbundet med råvareproduktion m.v.? Hvad er datakvaliteten? Dette er afgørende ved opgørelse af potentialet for CO2-reduktion ved minimering af materialespild.

Hvilke data anbefales anvendt – og hvor kan de findes?

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

På denne session stilles skarpt på, hvordan vigtige indsatsområder, der optager såvel virksomheder som myndigheder og samfundet som helhed, i endnu højere grad integreres i miljøtilsynets opgaver – fx bæredygtig udvikling, klimaindsats, bedst tilgængelige teknologi, affaldsforebyggelse, CØ osv. Er der aktiviteter/brancher, som i dag ikke er underkastet regelmæssigt tilsyn, men hvor det ud fra en miljømæssig vurdering kunne være relevant at styrke indsatsen? Nyt på vej fra EU – herunder revidering af IE-direktivet med øget krav til energieffektivisering og CØ.

Oplæg v/ Anders Christiansen, Center for Klima og Erhverv, Kommunernes Landsforening

Hvilke overvejelser har KL på området?

Oplæg v/ Christina Føns, Esbjerg Kommune

Hvilke overvejelser har KTC på området?

Oplæg v/ Kristine Raunkjær Stubdrup, Miljøministeriet

Hvilke overvejelser har Miljøministeriet på området?

Efterfulgt af debat og diskussion.

kl. 11.00 – 12.30

Gennem flere år har virksomheder og affaldstransportører løbende skulle indberette affaldsmængder og bortskaffelse deraf via det nationale affaldsdatabasesystem ADS. Systemet rummer væsentlige informationer om affaldsstrømmene i DK. Spørgsmålet er, om disse data i tilstrækkeligt omfang bliver brugt i forbindelse med virksomhedstilsynet og herunder i dialogen med virksomheder om at minimere affaldsmængderne, øge genanvendelsesraten og fremme affalds- og ressourcesymbioser mv.

Denne session har til formål at give svar på disse spørgsmål og demonstrere systemets fulde potentiale.

  • Info om adgang til ADS  –  hvilke data kan fremsøges – datakvalitet.
  • Hvordan bliver data brugt i det kommunale tilsyn – er der potentiale for øget brug af data i relation til fx CØ?

Indlæg v/ Marie Louise Nygaard Madsen og Casper Schwartz Glottrup, Miljøstyrelsen

kl. 13.30 – 15.00

Hvilke miljøfremmede stoffer tilføres recipienter, og hvor langt spredes de? Hvor kommer de fra? Hvad er kilderne? Hvad kan gøres for at forebygge, at disse stoffer ledes til recipient?

Tværfaglig session mellem Virksomheder og Spildevand.

Indlæg v/ Preben Thisgaard, CWPharma-projektet og Kalundborg Forsyning 

Hvor stort et miljøproblem er medicinrester i spildevand? Hvordan kan man løse problemerne, og hvad koster det? Hvor kan man finde autoritative oplysninger? Det er nogen af de oplysninger, man kan tage med sig hjem fra dette indlæg, som også giver et overblik over den undersøgelse af situationen på 34 danske renseanlæg, der blev gennemført for nyligt af EU Interreg-projektet CWPharma 2.

Preben Thisgaard var medlem af styregruppen i CWPharma-projektet og ansvarlig for at ”oversætte” projektets tekniske resultater til ”policy recommendations”. Han er senior projekt chef i Kalundborg Forsyning som har optimeret deres ældre fuldskala ozonanlæg til at rense for medicinrester – og i øvrigt fortsætter udviklingen af avanceret spildevandsrensning sammen med partnere i Danmark og i resten af EU.

Indlæg v/ Mai-Britt Bjergager, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen gennemgår erfaringerne og opsamling fra kildeopsporingen i kommunerne. Derudover vil styrelsen give et indblik i et igangværende projekt om kildeopsporing for miljøfarlige forurenende stoffer. Projektet skal forbedre forudsætningerne for gennemførelse af konkrete indsatser over for miljøfarlige forurenende stoffer og derudover danne baggrund for en efterfølgende kildeopsporing i kommunerne.

Indlæg v/ Henrik Hvistendahl, TF Sport og Fritid

Granulatfrie kunstgræsbaner eller traditionelle kunstgræsbaner. Hvordan kan kommunerne have en bæredygtig udvikling, i forhold til at der ønskes stadig flere kunstbaner? 100% plastik-kontrol, recirkulation, og helhedsøkonomi. Infillstyper og anlæg uden infill.

Medvirkende