SPOR F – Virksomheder

Sessionerne på Virksomhedssporet har alle sit afsæt i det overordnede tema for Natur og Miljø 2023: Fælles front i en multikrisetid.  For at kunne håndtere alle de dermed forbundne udfordringer er det afgørende med samarbejde, både nationalt såvel som internationalt. Virksomhedsområdet udgør et vigtigt område, idet bidrag til løsninger på mange af udfordringerne ligger i både det daglige tilsyns- og godkendelsesarbejde og i videreudvikling af det regelgrundlag og vejledningsmateriale, som vores indsats hviler på. Opgaverne med klima- og energitiltag, CØ, ressourcer og affald, kemiske stoffer mv. og samarbejde derom indgår som en del af vore kerneopgaver.

Fokuspunkter på virksomhedssessionerne er bl.a. følgende:

 • Håndtering af PFAS problematikken i et dansk og internationalt perspektiv
 • Nyt og styrket affaldstilsyn – affaldsminimering – CØ
 • Ny luft- og B-værdivejledning
 • Implementering af regler for mellemstore fyr MCP
 • Krisernes påvirkning af virksomheders energiforsyning og regulering deraf
 • Nye BAT-krav (BREF) – mulighed for at deltage i arbejdet.
 • Stor revision af IE Direktivet, herunder mht. krav til energi- og ressourceeffektivitet i relation til miljøgodkendelser mv.
 • Projektsamarbejde i IMPEL – mulighed for deltagelse

SPOR F – Virksomheder

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Tværfaglig session mellem Virksomheder, Spildevand, Jordforurening og Grund-/drikkevand.

Håndtering af de miljø- og sundhedsskadelige PFAS-stoffer er en kæmpe opgave. Det kræver et stærkt myndighedssamarbejde, og en national PFAS-strategi er under udarbejdelse. Miljøstyrelsen fortæller om arbejdet med og initiativer i PFAS-strategien. Samtidig findes PFAS-stofferne alle vegne (regnvand, havvand, naturen), og de skærpede grænseværdier for en række PFAS-stoffer i drikkevand gør det vanskeligt at skelne mellem punktkilder og diffus belastning i et område. Vi præsenteres for et projekt, hvor Rambøll undersøger den diffuse forurening med PFAS. Vi slutter sessionen med at høre om tilgange til håndtering af de mange forskellige PFAS-stofgrupper i en europæisk og international kontekst. Hvilke erfaringer har man gjort sig både teknologisk og lovgivningsmæssigt, og er der noget, vi direkte kan anvende i en dansk kontekst?

Oplæg v/ Jane Hansen, Miljøstyrelsen

PFAS – status og overblik.

Oplæg v/ Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

Undersøgelse af kilder til diffus PFAS-forurening.

Oplæg v/ Steffen Foss Hansen, DTU

Tilgange til håndtering af PFAS i Europa.

kl. 15.45 – 17.15

Tværfaglig session mellem Virksomheder, Spildevand og Jordforurening.

PFAS er en miljøkatastrofe, vi endnu ikke kender omfanget af. Vi ved, at kilderne til PFAS skal nedbringes, og vi ved, at det kræver samarbejde mellem myndigheder og et stærkt fagmiljø inden for jordforurening, spildevand, virksomheder, vandforsyning mm. Det kræver løbende videndeling om udfordringer og løsninger – ikke blot på faglige konferencer, men også i den daglige opgavevaretagelse.

På denne workshop drøftes erfaringer med tilgange til håndtering af PFAS, samt myndigheder, forsyninger og virksomheders ønsker til videndeling på tværs. En række centrale aktører indleder workshoppen efterfulgt af gruppediskussioner om samarbejde og vidensdeling. Du vil bl.a. kunne opleve:

 • Konsulent Janne Sommer Nielsen, Kommunernes Landsforening
 • Seniorkonsulent Julie Kofoed, Videnscenter for Miljø og Ressourcer
 • Chefkonsulent Ida Holm Olesen, Novafos
 • Civilingeniør Lene Bagh, Høje-Taastrup Kommune

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

På baggrund af den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt opfølgende aftale af 30. august 2022 forventes en væsentlig oprustning på tilsynsområdet. Målet er bl.a. reduktion af affaldsmængder, en langt mere cirkulær behandling/anvendelse af affald/restprodukter, mindre forbrænding mv. I den forbindelse arbejdes bl.a. på udarbejdelse af model til risikoscoring/prioritering af kommende nyt og styrket affaldstilsyn. Der må på området forventes en væsentlig oprustning såvel som omstrukturering, som i høj grad involverer kommunerne.

På denne session vil der blive givet en status på implementeringen – og udfordringer.

Oplæg v/ Christina Ellegaard Fich, KL

Oplæg v/ Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen

kl. 11.00 – 12.30

På denne session dykker vi ned i:

 • Den nye luftvejledning samt B-værdivejledning.
 • Implementering af MCP-bekendtgørelsen (mellemstore fyr), hvor mange anlæg skal indsende anmeldelse i 2023.
 • Krisernes påvirkning af virksomhedernes energiforsyning og luftforurening.

Kriserne har presset flere virksomheder væk fra naturgas. Nogle virksomheder går hurtigere frem med de grønne energiløsninger, mens andre må træde et skridt tilbage i en ”sortere” retning for at opretholde forsyningssikkerheden. De må derfor fyre med olie eller andet fossilt brændsel. Såvel de grønnere som de sortere løsninger kan give udfordringer og dilemmaer både i miljøsagsbehandlingen og for virksomheder.

Sessionen vil udover luftforurening også skulle ses i et klima-/CO2-perspektiv.

Oplæg v/ Anne Jensen, Miljøstyrelsen

Ny luftvejledning og B-værdivejledning.

Implementering af MCP-bekendtgørelsen (mellemstore fyr).

Oplæg v/ Birgitte Holm Christensen, NIRAS

Krisernes påvirkning af virksomhedernes energiforsyning og luftforurening.

kl. 13.30 – 15.00

Miljøregulering i Danmark hviler i høj grad på fælles EU-regler, der gælder for hele EU – og miljø- og klimaeffekter mv. kender som bekendt ingen grænser. Derfor er samarbejde mellem miljømyndighederne på tværs af landegrænser helt afgørende. Der er fortsat meget, vi kan lære af andre – ligesom vi har megen viden, vi kan dele med andre.

IMPEL, som omfatter alle EU’s miljøstyrelser m.fl., er et sådant samarbejdsforum, som skaber mulighed for samarbejde og vidensdeling inden for områderne miljøregulering af industrivirksomheder, klima og bæredygtighed, import/eksport af affald samt naturbeskyttelse mv.  I Danmark har kommunerne også adgang til at deltage i projekter og foreslå projekter mv. i dette forum.

Under EU udarbejdes BREF og BAT-konklusioner, som sætter rammerne for regulering af virksomheder omfattet af IED. Disse krav, som er bindende for IED-virksomheder, kan også med fordel benyttes som vejledningsbaggrund i forhold til andre virksomheder. Under alle omstændigheder har de danske miljømyndigheder/kommuner mulighed for at medvirke ved udarbejdelsen af nye BREF’er og BAT-konklusioner. Også i regi af Nordisk Råd foregår samarbejde om BREF-arbejdet.

IE-direktivet er under revision, hvor der bl.a. forventes at komme endnu mere fokus på CØ, energieffektivitet og ressourceeffektivitet mv. Med afsæt i European Green Deal er det overordnede mål med revisionen at styrke indsatsen mod EU’s ambition om nulforurening om et giftfrit miljø og at støtte klima-, energi- og cirkulære økonomipolitikker.

Oplæg v/ Will Fawcett, IMPEL

Samarbejde i IMPEL. OBS: OPLÆGGET ER PÅ ENGELSK

Oplæg v/ Ole Kristensen, Miljøstyrelsen

Udvikling af BREF og BAT-konklusioner.

Oplæg v/ Kristine Raunkjær Stubdrup, Miljøministeriet

Revision af IE-direktivet.

Medvirkende