SPOR F – Virksomheder

Sessionerne på virksomhedssporet har alle sit afsæt i det overordnede tema for Natur og Miljø 2024: Europæisk regulering – lokal forankring.

Miljøregulering i Danmark på virksomhedsområdet hviler i høj grad på fælles EU-regler, der gælder for hele EU. For at kunne håndtere alle de forbundne udfordringer, er det afgørende med samarbejde og at have udsyn og indsigt både nationalt såvel som internationalt.

Virksomhedsområdet udgør et vigtigt område, idet det bidrager til løsninger på mange af udfordringerne, som ligger i både det daglige tilsyns- og godkendelsesarbejde og i videreudvikling af det regelgrundlag og vejledningsmateriale, som vores indsats hviler på.

Opgaverne med klima- og energitiltag, CØ, ressourcer og affald, kemiske stoffer mv. og samarbejde derom indgår alle som en del af vore kerneopgaver.

I virksomhedssporet har vi følgende fokusområder:

 • Det styrkede affaldstilsyn
 • Behandling og håndtering af farligt affald
 • Klimaindsats gennem miljøtilsynet
 • Nyt revideret IE-direktiv
 • Kommunernes miljøtilsyn og godkendelsesarbejde – set i et internationalt perspektiv.

SPOR F – Virksomheder

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

Det styrkede affaldstilsyn – risikobaseret udvælgelse af virksomheder til affaldstilsyn

Der sker en oprustning af tilsynsområdet på affald, som er gældende for alle virksomheder herunder også landbrug. Baggrunden for denne oprustning er den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt opfølgende aftale af 30. august 2022. Dette betyder, at der er nye bekendtgørelser på vej. Det styrkede affaldstilsyn skal starte i 2025. Derfor er emnet meget relevant for alle inden for tilsynsområdet på virksomheder og landbrug, samt medarbejdere i kommunerne der administrerer og føre tilsyn på affaldsområdet.

Oplev oplæg fra:

 • Tilsyn med affald i kommunerne i dag og fremover. Gennemgang af lovgrundlaget, fokus på området med affaldstilsyn, regulering af affald i kommunerne i DMA.
  V/ Martin Frank Mogensen, specialkonsulent hos Sønderborg Kommune
 • Styrket og risikobaseret affaldstilsyn, bedre data, mindre affald, mere genanvendelse. Kort baggrund for aftalen, fra administrative tilsyn til fysiske tilsyn via en risikomodel, ensartet tilsynspraksis, gebyrer, kommende bekendtgørelser, snitflade mellem miljøtilsyn og affaldstilsyn, vejledning/håndhævelse, modtagekontrol på forbrændingsanlæg, centralisering af klassificeringsopgaven mv.
  V/ Charlotte Moosdorf, kontorchef for Cirkulær Økonomi & Service hos Miljøstyrelsen

Sessionen er tværfaglig med Spor J Affald og Spor E Landbrug

kl. 15.45 – 17.15

Behandling og håndtering af farligt affald

I denne session skal vi se på behandling og håndtering af farligt affald. Det kræver specialbehandling, og der er fokus på at minimere denne affaldsfraktion. Der arbejdes på at få udfaset brugen af de farligste stoffer og gennem bedre sortering og mere fintmasket affaldsbehandling, vil vi gerne genanvende mest muligt af den fraktion, som alligevel bliver tilbage.

De kommunale miljøtilsyn udgør en væsentlig aktør i forhold til virksomhederne med henblik på at minimere mængden af disse affaldstyper og for at stimulere til mest mulig genanvendelse. Import og eksport af farligt affald er i denne sammenhæng ligeledes af stor betydning.

Det er væsentligt, at de kommunale tilsynsmyndigheder har en bred indsigt i de behandlingsmuligheder, som findes, for at kunne vejlede virksomheder bedst muligt.

 • Fortum Recycling & Waste’s håndtering af organisk/kemisk farligt affald for industrien i Danmark og udland.
  Fortum udgør en væsentlig aktør i Danmark i forhold til slutbehandling af farligt affald.
  Hvordan fjernes farlige stoffer fra kredsløbet bæredygtigt via de bedst tilgængelige teknikker og med fuld sporbarhed? Hvordan fremmes cirkulær økonomi, og derved skånes naturen, ved at genindvinde og genbruge flest mulige ressourcer i processen. Nogle farlige stoffer skal dog tages helt ud af kredsløbet, så de ikke giver anledning til forurening
  V/ Jens Peter Rasmussen, administrerende direktør for Fortum
 • Import og eksport af farligt affald.
  Under dette oplæg gives et overblik over gældende lovgivning og erfaringer fra området med import og eksport af farligt affald.
  Området om import og eksport af farligt affald er i høj grad reguleret af EU-forordninger.
  Tilladelser meddeles i Danmark af Miljøstyrelsen, hvor også kommunernes miljøtilsyn spiller en væsentlig rolle.
  V/ Charlotte Moosdorf, kontorchef, Cirkulær Økonomi & Service, Miljøstyrelsen

Sessionen er tværfaglig med Spor J Affald.

Torsdag d. 30. maj

Kl. 09.00-10.30

Klimaindsats gennem miljøtilsynet

Det er helt afgørende, at klimaindsatsen i endnu højere grad integreres som naturligt led i kommunernes miljøtilsyn og godkendelsesarbejde. Under sessionen vil der bl.a. blive vist eksempler fra kommunernes indsats.

 • Aarhus Kommune har gennem en del år kørt særskilte tilsynskampagner og indsatser, som integrerer klimaindsatsen i det daglige miljøtilsyn med virksomheder, herunder affaldsforebyggelse, klima og cirkulær økonomi og senest med målrettet indsats overfor autoværksteder i forhold til energianlæg, trykluft og ventilation. Denne indsats er fra 2024 udvidet til at omhandle industrivirksomheder generelt.
  V/ Mette Grønholt Olesen, udviklingskonsulent og biolog hos Aarhus Kommune
 • Inspirationsoplæg til, hvordan man kan arbejde med miljøtilsynsplanen, som en integreret del af klimaindsatsen. Ved at indarbejde klimahandlingsplanen sikrer man en synergi gennem tilsynsindsatsen og mål på klimaområdet.
  V/ Marco Lund, miljøsagsbehandler hos Holbæk Kommune

Kl. 11.00-12.30

Nyt revideret IE-direktiv

Industrial Emission Direktivet er under revision i EU. Direktivet ligger til grund for godkendelse af bilag 1, listevirksomheder i Danmark.
Derudover vil det formodentligt også have afsmittende effekt på øvrige virksomheder.

Via det reviderede IE-direktiv kommer der forventeligt endnu større fokus på CØ, energieffektivitet og ressourceeffektivitet mv. Med afsæt i European Green Deal er det overordnede mål med revisionen at styrke indsatsen mod EU’s ambition om nulforurening, om et giftfrit miljø samt at støtte klima-, energi- og cirkulære økonomipolitikker.

IE-direktivet ligger til grund for BREF-dokumenter og BAT-konklusioner.

Status for revisionen af IE-direktivet

Hvilken indflydelse vil det nye IE-direktiv have på fremtidens BAT-konklusioner.
Hvordan vil det nye IE-direktiv påvirke dansk følge lovgivning / bekendtgørelser på miljøområdet.

V/
Ole Kristensen, Miljøstyrelsen
Sara Ane Zachhau, Miljøstyrelsen
Christian Odgaard Hellstrøm, Miljøministeriet Departementet

kl. 13.30 – 15.00:

Kommunernes miljøtilsyn og godkendelsesarbejde – set i et internationalt perspektiv

Dansk miljølovgivning har i forhold til tilsyn og godkendelser i vid udstrækning sit ophæng i EU-lovgivning. Af den årsag er det væsentligt, at erfaringer fra andre lande/EU-lande bliver inddraget i den kommunale miljøforvaltning. I den sammenhæng er det også relevant at få et overblik over, hvilke væsentlige miljø- og klimamæssige udfordringer i relation til industriområdet, som går på tværs af EU-landene, og det er vigtigt at søge samarbejde – fx via IMPEL.

 • The Transformation of the European Industry  (oplægget er på engelsk)
  Framing state of the Environment in Europe, EU Policies that react to the identified challenges, focus on regulation touching upon industry, key aspects of the three agendas: 1) Climate, 2) Zero pollution and 3) Circular Economy
  V/Daniel Montalvo, Head of Group – Clean and Circular Economy, EEA – European Environment Agency (EU Miljøagentur)
 • Samarbejde mellem europæiske miljømyndigheder.
  I mange år har der eksisteret et formaliseret samarbejde mellem miljømyndigheder i Europa i netværket: IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)

MST og EnviNas Internationale gruppe deltager i dette forum, som skaber mulighed for samarbejde og vidensdeling inden for områderne miljøregulering af industrivirksomheder, klima og bæredygtighed, import/eksport af affald samt naturbeskyttelse mv.  Alle miljømedarbejdere i DK har mulighed for at deltage i IMPEL-projekter. Der vil under dette indlæg blive vist eksempler på konkrete IMPEL-projekter. Bl.a. mht. miljøtilsyn og med hensyn til gennemførelse af IE direktivet mv.
V/ Ole Winther Christensen IMPEL koordinator pva. EnviNa, Kalundborg Kommune

Medvirkende