SPOR C – Jordforurening

Jordforureningssporet handler i år om både nye og kendte problemstillinger på jordforureningsområdet. Klimaforandringer kan komplicere vores gængse metodevalg og fostre nye problemer, når vi løser et. På jordforureningssporet zoomer vi bl.a. ind på de store udfordringer med PFAS-stofferne, som for alvor rullede ind over Danmark i 2021. Vi skal høre om samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner for at kortlægge og begrænse forureningstruslen. Og vi får indblik i konkrete erfaringer med at undersøge og håndtere PFAS-stoffer på en række brandøvelsespladser i Danmark. På et spor om fremtidens grundvandsbeskyttelse skal vi høre om fund af pesticider og biocider, om hvordan kilder opspores, og hvordan vi sikrer mest miljø for pengene. Vi skal også en tur rundt om behovet for robuste indeklimaløsninger i både nye og eksisterende bygninger. Vi ser på udfordringer med forureningsindtrængning, radon og stigende grundvand. Endelig skal vi drøfte et par interessante projekter om screening og risikovurdering af jordforureninger i et mere vådt og varmt klima.

Fokuspunkter i jordforureningssessionerne:

• Myndighedssamarbejde omkring PFAS-stoffer i spildevand

• Håndtering af PFAS-udfordringen fra brandøvelsespladser

• Beskyttelse af indeklima i boliger – også i fremtiden

• Beskyttelse af grundvandsressourcen mod pesticider og biocider

• Klimarobuste risikovurderinger af jord- og grundvandsforureninger

SPOR C – Jordforurening

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Rundt omkring i Danmark er der påbegyndt et massivt stykke arbejde i udbedringen af forurening med miljøskadelige stoffer kategoriseret som PFAS. Forureningerne har store konsekvenser for både natur, vandmiljø, dyreliv og ikke mindst mennesker.

På denne session vil vi høre om kortlægning og ansvarsfordeling mellem stat, regioner og kommuner, og vi vil dykke ned i tre cases, der fra forskellige vinkler bidrager med viden om PFAS-situationen. Der lægges op til debat om, hvad vi mangler viden om, og hvor lovgivningen halter.

Tværfaglig session mellem Jordforurening og Spildevand.

Oplæg v/ Julie Kofoed, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

En opgørelse af regionernes fund af PFAS viser, at stoffer har været anvendt i mange forskellige brancher. Det betyder, at langt flere forureningslokaliteter skal undersøges og håndteres. Det kræver bl.a. et tæt myndighedssamarbejde mellem stat, regioner og kommuner.

Oplæg v/ Anna Gade Holm, Odense Kommune

Hvad er niveauet af PFAS i spildevandsslam?

MST-screening om miljøfremmede stoffer (herunder PFAS) i spildevandsslam – redegørelse af resultater.

Oplæg v/ Sylvie Braekevelt, Rambøll

Tilgange til regulering og rensning af PFAS i spildevand.

kl. 15.45 – 17.15

På denne session får vi et indblik i de indsatser, der gøres for at kortlægge omfanget af PFAS- forureninger fra brandøvelsespladser i Danmark. Vi får et indblik i de fund, der gøres i vandmiljøet, og hører om, hvordan en PFAS håndteres nu og i fremtiden på en række brandøvelsespladser i Danmark og Sverige.

Oplæg v/ Rikke Mosevang Vinten Howitz, Region Hovedstaden

Regionernes kortlægning af brandøvelsespladser.

Oplæg v/ Anne Mette Lindof, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Erfaringer med PFAS-undersøgelser i overfladevand på forsvarets arealer.

Oplæg v/ Tore C. Svendsen, Vandrensning.com

Onsite-håndtering af PFAS på brandøvelsespladser i Danmark og Sverige.

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

En af de konkrete og også potentielle trusler mod fremtidens grundvand er pesticider og biocider. På sessionen får vi en status på pesticidfund og drøfter, hvordan ændringer i nedbørsmønstre kan påvirke udvaskningen. Vi hører om konkrete udfordringer ved skelnen mellem punkt- og fladekilder, og så ser vi på trusselsbilledet fra biocider i fremtiden.

Tværfaglig session mellen Jordforurening og Grund-/drikkevand.

Oplæg v/ Anders R. Johnsen, GEUS

Hvilke pesticider finder vi i GRUMO og vandværksboringer?

Oplæg v/ Nina Tuxen, Region Hovedstaden

Hvilke pesticider finder man i regionernes forureningsundersøgelser? Kan man skelne mellem punktilder og fladekilder og hvilken indsats kan betale sig?

Oplæg v/ Christian Nyrop Albers, GEUS

DMS – et pesticidstof, der kan stamme både fra by og land og med forventet grundvandspåvirkning mange år ud i fremtiden.

kl. 11.00 – 12.30

Hvad sker der med indeklimaet i vores boliger, når huse isoleres og gøres tættere? Kommer der mere forurening fra jorden ind i husene?

Vi hører om erfaringer fra et projekt med intelligent ventilation, vi undersøger, om vores eksisterende indeklimaløsninger er robuste over for et vådere klima. Til sidst hører vi om kommunernes håndtering af byggeri på kortlagte grunde, herunder fastsættelse og opfølgning på vilkår i §8-tilladelser.

Sessionen afsluttes med gruppedrøftelser af indeklimaløsninger og samarbejder.

Oplæg v/ Peter Noyé, Niras

Byggeris indeklimaindsats i den fremtidig klimaomstilling: Den eksisterende bygningsmasse udgør et stort potential i forhold til fremtidens klimaudfordringer. Det handler ikke kun om at spare energi i byggeriet, men om at udnytte/sikre maksimal udnyttelse af eksisterende byggeri ved indeklima – og funktionsrenovering.  Der skal renoveres på nye måder, for at eksisterende byggeri kan være et reelt alternativ til nybyggeri. Der stilles derfor et nyt og skærpet fokus på indeklimarenovering.

Oplæg v/ Winnie Hyldegaard, Region Midtjylland og Mette Neerup Jeppesen, NIRAS

Intelligent ventilation som indeklimasikring ift. radon- og forureningsindtrængning: Kan vi ændre på måden, hvorpå vi ventilerer, og af den vej sørge for, at mindre forurening kommer ind i huset? Teorien er god, men virker det i praksis? Hvad er undersøgt, og hvad viser resultaterne?

Oplæg v/ Heidi Bay, Ballerup Kommune

Robuste indeklimavilkår i § 8-tilladelser: Hvordan stiller vi de rigtige vilkår, som sikrer indeklimaet mod jordforureninger, også i fremtiden? Hvad er rimeligt og realistisk at pålægge de kommende brugere, også med hensyn til at kontrollere, at anlægget forsat virker efter hensigten?

kl. 13.30 – 15.00

Klimaforandringer med øget nedbør om vinteren, skybrud og tørkeperioder om sommeren kan påvirke spredningen af jordforureninger. Derfor er der brug for at gøre vores risikovurderinger mere klimarobuste.

I denne session præsenteres et screeningsprojekt for udfordringer ved klimapåvirkningerne og et system til robusthedsvurdering af forureninger. Samtidig får vi indblik i et nyt modelværktøj, der gør det muligt at udarbejde en prognose for forureningsspredning af punktkilder i fremtiden. Sessionen afsluttes med fælles drøftelse af risikovurderinger af jordforureninger.

Oplæg v/ Sandra Roost, WSP Danmark

Klimarobuste risikovurdering af jordforureninger – en landsdækkende screening: Er der et problem med de nuværende/tidligere risikovurderinger overfor grundvand og recipienter, som er udarbejdet på baggrund af aktuelle forhold og kan vi fx kategorisere robustheden af risikovurderingerne, så der bliver synlighed om udfordringen?

En screening på eksisterende landsdækkende data er efterprøvet lokalt og viser gode resultater.

Oplæg v/ Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark

Nyt værktøj til at risikovurdere trusselsbilledet fra punktkilder i et fremtidigt klima: Fremtidens klimaændringer giver udfordringer, når vi skal vurdere trusselsbilledet fra forurenede punktkilder.

Derfor har Region Syddanmark (som en del EU-projektet TOPSOIL) i tæt samarbejde med GEUS og Rambøll udviklet et modelværktøj, der kan forudsige skæbnen for grundvandsforureninger i et fremtidigt klima, ved at integreret geologi, hydrologi og stoftransport i modellering – en tilgang, der har vist sig at være et meget egnet værktøj.

Borddiskussioner og plenumopsamling v/ Mads Leerbech Jensen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Medvirkende