SPOR C – Jordforurening

Under overskriften Fælles front i en multikrisetid besøger de fem jordforureningssessioner i år en vifte af både aktuelle og klassiske problemstillinger på jordforureningsområdet. For jordforureninger, der ikke håndteres rettidigt eller ved den rette tilgang, kan skabe kriser. Enten for natur- og vandforekomster, menneskers sundhed, eller fordi vi slet og ret opbruger planetens ressourcer for hurtigt.

PFAS-forureninger har de seneste år ryddet mange avisforsider. Som samfund er vi blevet opmærksomme på stoffernes farlighed, men vi mangler overblik over udbredelsen i vores natur, hav- og vandmiljøer samt i vores fødevaregrundlag. PFAS er nærmest definitionen på en multikrise. Derfor er samarbejde om PFAS-udfordringen omdrejningspunktet for session 1 og 2 på jordforureningssporet.

På session 1 får vi et indblik i håndteringen af PFAS-stoffer i både en dansk og international kontekst. Miljøstyrelsen giver et indblik i den nye PFAS-strategi, Rambøll præsenterer et udviklingsprojekt om opgørelse af diffuse belastning fra PFAS, og slutteligt giver DTU os et indblik i reguleringen af PFAS-stoffer i andre europæiske lande.

På session 2 skal deltagerne have arbejdshandskerne på, når der holdes en PFAS-workshop med fokus på videndeling. PFAS-området er stadig et nyt område, og myndigheder, forsyninger og virksomheder søger viden om udfordringens størrelse, og om hvilke tilgange der virker bedst. På workshoppen arbejdes der på tværs af fagligheder, og det skal nok give anledning til gode drøftelser, eftertanke og netværk på tværs af offentlige og private aktører.

På session 3 skal vi høre om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i opgaveløsningen. Først fra Rambøll, som vil fortælle om deres værktøj SURE til sammenligning af bæredygtigheden af forskellige løsningsalternativer. Dernæst får vi et oplæg fra NIRAS med samfundsøkonomiske perspektiver og konsekvenser ved vores praksis for kortlægning af forurenede grunde. Risikerer vi i virkeligheden at gøre mere skade end gavn med den nuværende tilgang? Sessionen sluttes med en snak om, hvordan bæredygtighedsmål passer ind under juridiske rammer i jordforureningsloven. Her giver Codex Advokater et oplæg.

På session 4 handler det om brug af jord som ressource og behovet for genanvendelse af råstoffer som bygge- og anlægsmateriale. Region Hovedstaden fortæller om erfaringer med at øget genanvendelse af byggematerialer, og Region Midtjylland præsenterer et nyt partnerskab med aktører i anlægssektoren, der skal nedbringe forbruget af råstoffer i anlægsbranchen. Til sidst får vi et indblik i Næstved Forsynings tanker om udnyttelse af overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejde.

På session 5 slutter vi ret klassisk med problemstillingen om jordforureningslovens regler om påbud. Vi hører om vanskelige sager fra Solrød Kommune og Glostrup Kommune, og Codex Advokater giver os et indblik i, hvorfor det er så svært med påbudssager.

SPOR C – Jordforurening

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Tværfaglig session mellem Jordforurening, Grund-/drikkevand, Spildevand og Virksomheder.

Håndtering af de miljø- og sundhedsskadelige PFAS-stoffer er en kæmpe opgave. Det kræver et stærkt myndighedssamarbejde, og en national PFAS-strategi er under udarbejdelse. Miljøstyrelsen fortæller om arbejdet med og initiativer i PFAS-strategien. Samtidig findes PFAS-stofferne alle vegne (regnvand, havvand, naturen), og de skærpede grænseværdier for en række PFAS-stoffer i drikkevand gør det vanskeligt at skelne mellem punktkilder og diffus belastning i et område. Vi præsenteres for et projekt, hvor Rambøll undersøger den diffuse forurening med PFAS. Vi slutter sessionen med at høre om tilgange til håndtering af de mange forskellige PFAS-stofgrupper i en europæisk og international kontekst. Hvilke erfaringer har man gjort sig både teknologisk og lovgivningsmæssigt, og er der noget, vi direkte kan anvende i en dansk kontekst?

Oplæg v/ Jane Hansen, Miljøstyrelsen

PFAS – status og overblik.

Oplæg v/ Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

Undersøgelse af kilder til diffus PFAS-forurening.

Oplæg v/ Steffen Foss Hansen, DTU

Tilgange til håndtering af PFAS i Europa.

kl. 15.45 – 17.15

Tværfaglig session mellem Jordforurening, Spildevand og Virksomheder.

PFAS er en miljøkatastrofe, vi endnu ikke kender omfanget af. Vi ved, at kilderne til PFAS skal nedbringes, og vi ved, at det kræver samarbejde mellem myndigheder og et stærkt fagmiljø inden for jordforurening, spildevand, virksomheder, vandforsyning mm. Det kræver løbende videndeling om udfordringer og løsninger – ikke blot på faglige konferencer, men også i den daglige opgavevaretagelse.

På denne workshop drøftes erfaringer med tilgange til håndtering af PFAS, samt myndigheder, forsyninger og virksomheders ønsker til videndeling på tværs. En række centrale aktører indleder workshoppen efterfulgt af gruppediskussioner om samarbejde og vidensdeling. Du vil bl.a. kunne opleve:

  • Konsulent Janne Sommer Nielsen, Kommunernes Landsforening
  • Seniorkonsulent Julie Kofoed, Videnscenter for Miljø og Ressourcer
  • Chefkonsulent Ida Holm Olesen, Novafos
  • Civilingeniør Lene Bagh, Høje-Taastrup Kommune

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

Hvordan vurderer vi bæredygtigheden af forureningsundersøgelser og oprensning af forurenet jord og grundvand? Rambølls værktøj SURE til sammenligning af bæredygtigheden af forskellige løsningsalternativer introduceres, og et eksempel på anvendelsen på en case præsenteres. På baggrund af en række bæredygtighedsindikatorer sammenligner værktøjet både den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed af de løsninger, der sammenlignes.

Dernæst holder NIRAS et oplæg om økonomisk bæredygtighed i forhold til jordforurening. Bæredygtighed handler også om at bruge samfundets ressourcer bedst muligt. Hvordan vi bedst prioriterer kortlægningsindsatsen og ikke risikerer at gøre mere skade end gavn. Og så slutter vi med en snak om proportionalitet ved oprensningsprojekter ved Codex Advokater. Hvad er rimeligt, hvad er tilstrækkeligt, og hvad koster det samfundet?

Oplæg v/ Gitte Lemming, Rambøll

Vurdering af bæredygtighed i forbindelse med forureningsundersøgelser.

Oplæg v/ Camilla Damgaard, NIRAS

Økonomisk bæredygtighed i forhold til jordforurening.

Oplæg v/ Mads Kobberø, Codex Advokater

Proportionalitet i forbindelse med oprensningssager.

kl. 11.00 – 12.30

På denne session sættes der fokus på genanvendelse af råstoffer (sand/grus/sten/ler) og udnyttelse af overskudsjord som ressource. Vi bliver præsenteret for ideer og realiteter i indsatsen for at udnytte overskudsjord som en ressource, samt udviklingsarbejde om normer for anlægsmaterialer, som rummer et stort potentiale for at nedbringe trækket på nye råstoffer.

Derudover får vi indblik i forsyningstekniske og økonomiske overvejelser ved at udnytte overskudsjord, når der renoveres eller udskiftes forsyningsledninger. I den forbindelse præsenteres forsyningens ressourceplads, hvor opgravet jord håndteres og tilsættes kalk, hvorefter det kan tilbagefyldes i bl.a. ledningsudgravninger.

Oplæg v/ Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

Ideer og realiteter i indsatsen for at udnytte overskudsjord som en ressource.

Oplæg v/ Kirstine Skov Nielsen, Region Midtjylland

Fra vanetænkning til nytænkning – hvordan gør vi vores ressourceforbrug mere bæredygtigt?  

Oplæg v/ Michael Larsen, Næstved Forsyning, og Karsten Reinhardt, Kai Døssing v/ Karsten Reinhard ApS

En ressourceplads øger genanvendelsen af overskudsjord.

kl. 13.30 – 15.00

Jordforureningslovens regler om påbud har til formål at sikre, at forureninger undersøges og oprenses af forureneren. Det er dog langt fra enkelt af fastlægge, hvem der er forurener, eller hvad der skal undersøges og/eller oprenses, hvordan og i hvilket omfang. Og er der i det hele taget hjemmel til et påbud? Vi præsenterer et eksempel på håndtering af en vanskelig sag og får en indflyvning i, hvorfor det er så svært med påbud. Vi slutter af med lidt vejledning og hjælp til, hvordan man går til et evt. påbud, og hvordan man kommer videre i en sag.

Oplæg v/ Maybrit Jannerup og Martin Pedersen, Region Sjælland

Forureneren betaler – en fælles indsats.

Oplæg v/ Mads Kobberø, Codex Advokater

Hvorfor er påbud så svært og langsommeligt? Er der overhovedet noget, der er nemt?

Oplæg v/ Tina Rømer, Glostrup Kommune

Hvordan griber man en vurdering omkring påbud an? Guidelines og hvor du kan få hjælp.

Medvirkende