SPOR C – Jordforurening

Fortidens syndere har gennem de sidste år fyldt rigtig meget hos mange, specielt i forhold til PFAS. Vi bliver hele tiden klogere omkring, hvordan stoffer opfører sig, når de kommer ud i naturen. Vi kan se, at PFAS og pesticider bliver en kæmpe opgave, der skal håndteres for både kommuner, regioner og Miljøstyrelsen. Der er derfor brug for øget fokus på, hvordan vi i fremtiden skal prioritere den offentlig afværge.

For tiden fylder miljøskade ekstremt meget i medierne. Men hvad er en miljøskade? Hvordan er sagsgangen? Hvordan sikrer vi os, at forureneren bliver stillet til ansvar og betaler for de afværgetiltag, som er nødvendige for at afhjælpe den skade, der er eller vil ske på miljøet.

Kommunerne får henvendelse fra flere og flere landmænd, der ønsker at terrænregulere deres marker med henblik på at øge den landbrugsmæssige drift. Hvordan sikres det, at jordtilførslen ikke er deponering af jord, samt at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, så den ikke udgør en risiko for omkringliggende ejendomme, naturområder og grundvandsressourcen?

SPOR C – Jordforurening

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

Pesticidforureninger i tidligere plantager med boliger.

Hvad gør vi, når der konstateres forurening med pesticider, som stammer fra tidligere plantager, men hvor der nu er boliger?

Oplev oplæg fra:

 • Hvad har regionen fundet på i Baggesens Have og Annebjerg Bakker? Hvad er planen fremadrettet?
  V/ Cecilie Ries, biolog hos Region Sjælland og Maybrit Jannerup, specialkonsulent hos Region Sjælland
 • Er det farligt for mennesker at bruge udearealerne, eller er grænseværdierne sat for lavt?
  V/ Christina Jönsson, chefkonsulent hos Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Ligger der en økonomisk byrde for både regionen og den enkelte husejer ude i fremtiden? OG hvad gør vi som samfund med dette?
  V/ Julie Kofoed, seniorkonsulent hos Danske Regioner

kl. 15.45 – 17.15

Terrænregulering med overskudsjord – Miljøvurdering, landzoneregler og klassificering af jord

Restriktive regler vedr. jordhåndtering samt øgede klimaudfordringer betyder, at kommunerne bør have øget fokus på håndtering af overskudsjord.

Hvilke regler og krav gør sig gældende, herunder miljøgodkendelse?

Hvad er de typiske udfordringer, når overskudsjord fra projekter skal håndteres?

Vi ser på miljøvurdering, landzoneregler og klassificering af jorden.

 •  Oplægget giver et overblik over, hvilke regler og krav der gør sig gældende på området. Hvornår skal der udarbejdes miljøgodkendelse, landzonetilladelse eller en miljøvurdering? Hvad betyder klassificeringen af jorden for afgørelsen?
  V/Jacob Brandt, advokat og partner hos Codex Advokater
 • Oplægget giver et indblik i, hvordan man i Sønderborg Kommune anvender værktøjer til brug ved vurdering og afgørelser på anmeldelser af overskudsjord. Hvordan beregnes mængden af jord, og hvad har det af betydning for det regulerede område?
  V/ Sussanne Bigum Mortensen, landbrugssagsbehandler hos Sønderborg Kommune

Sessionen er tværfaglig med Spor E Landbrug og Spor G Planlægning.

Torsdag d. 30. maj

Kl. 09.00-10.30

Erfaringer med miljøskader

I denne session dykket vi ned i forskellige erfaringer med miljøskader. Der er flere spørgsmål, vi søger svar på i denne session;

Hvad er en miljøskade? Hvilke (få) erfaringer er der i disse sager?

Hvordan griber kommune og miljøstyrelse sagen an i akutfasen? Hvordan gør de bagefter? Hvad gør forureneren, når det sker?

 • Kommunens erfaringer med miljøskade – i akutfasen og i forbindelse med afgørelse om en miljøskade.
  V/ Frej Hastrup,  miljøsagsbehandler hos Holbæk Kommune
 • Miljøstyrelsens erfaringer med miljøskadesager.
  V/ Søren Jensen, funktionsleder hos Miljøstyrelsen
 • Forureneren og deres forsikringsselskab, advokatens erfaringer med miljøskadesager.
  V/ Line Marie Pedersen, advokat og partner hos DLA Piper

Kl. 11.00-12.30

PFAS – Hvor er vi i dag med kortlægningen af arealer, hvor der kan være forurening med PFAS?

Oplev oplæg fra:

 • Regionernes arbejde med håndtering af PFAS med fokus på Region Hovedstadens indsats
  V/ Gunver Heidemann, chefkonsulent hos Region Hovedstaden.
 • Regionens testgrund i Korsør – hvad ved vi nu og hvad i fremtiden? Hvordan går det med udviklingen af nye undersøgelsesmetoder i PFAS sager?
  V/ Søren Dyreborg, chefkonsulent hos Niras
 • Påbudsmuligheder for kommunerne – hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Hvornår kan/skal kommunerne meddele påbud?
  V/ Jacob Brandt, advokat & partner hos Codex Advokater
 • Videnstaskforce blev nedsat i 2023 for at samle og udbygge vidensgrundlag for PFAS. Hvad ved vi i dag og hvad mangler at blive undersøgt generelt men især i forhold til sikring mod at mennesker og miljø bliver udsat for sundhedsskadelige niveauer af PFAS.
  V/ Anders Baun, professor hos DTU

kl. 13.30 – 15.00:

Implementering af EU-regler – det nye jorddirektiv – hvad betyder EU-reglerne for DK?

Hvad betyder det for dansk lovgivning, når EU fastsætter regler, der skal implementeres i dansk lovgivning? Vi ser på det både i forhold til virksomheder og dem, som skal administrere reglerne.

Oplev oplæg fra:

 • Hvad er status på implementering af EU-jorddirektivet i dansk lovgivning?
  V/ Lisa Bizzarro, fuldmægtig i Miljøministeriets departement
 • Hvad betyder EU-taksonomi i forhold til jordforurening?
  V/ Jirij Hønning, chefkonsulent, Niras
 • Reguleringsmæssige tendenser på jordforureningsområdet – med afsæt i forslaget til et Jorddirektiv.
  V/ Christian Andersen, chefrådgiver VMR

Medvirkende