SPOR G – Planlægning

Klimamålene er ambitiøse og kræver masser planlægning – men hvordan får vi plads til det hele? Og hvordan sørger vi for, at planerne får liv? Det er nogle af de spørgsmål, du vil møde undervejs på planlægningssporet. Hvis du har interesse i, hvordan vi som samfund afvejer modsatrettede interesser og integrerer klimaindsatsen i den fysiske planlægning – eller at få inspiration fra en vild anekdote fra en græsrodsbevægelse – så slå et smut forbi. DK2020 handler jo netop om klimaplaner for hele Danmark, så snyd ikke dig selv for en tur forbi en af de mange spændende sessioner, hvor du ligeledes får mulighed for at stille spørgsmål og bidrage på alt fra samskabelsesworkshops til idé-sudoku.

Planlægningssporet sparkes i gang af ingen mindre end CONCITOs projektleder for DK2020, Tue Damsø, og direktør for Dansk Byplanlaboratorium, Ellen Højgaard Jensen, der sammen vil give os en inspirerende rammesætning i, hvordan den fysiske planlægning spiller sammen med klimaplanerne. Her vil de bedste eksempler sættes i rampelyset, og der vil sættes gang i debatten om, hvordan DK2020 kan anvendes som løftestang for klimaindsatsen i planlægningen.

Men hvordan sikrer vi så, at alle de gode planer får et liv og ikke syner hen i det uvisse som et skuffedokument? Måske kan vi lære noget af borgerdrevne grønne initiativer, hvor borgerne har haft sådan en drivkraft og fart, at der måske ligefrem er tale om kommuneinddragelse fremfor borgerinddragelse. På anden session kan du få masser af inspiration til, hvordan vi sammen skaber de bedste rammer for lokal forankring – og deltager du i samskabelsesworkshoppen, får du ikke lov til at gå tomhændet derfra, for her får du en prøvehandling med hjem.

Vidste du at en stor del af Danmarks CO2-udledning kommer fra transporten? Det er en kæmpe fælles udfordring, som skal løses i de kommende år. Men er der mere og andet, vi kan gøre, end at implementere grønne drivmidler og lægge grønt asfalt? Svaret er JA. Kom forbi, og bliv klogere på dette i vores tredje session om bæredygtig mobilitetsplanlægning.

Har du det bedre med strategi og helhedsorienteret planlægning, og at blikket hejses lidt op i helikopteren? Så kan du få værktøjer til strategisk planlægning i et klimaperspektiv på andendagen. Her kan du høre om alt fra, hvordan landskabsanalyser kan være et grundlag for planlægningen til multifunktionel arealanvendelse og knudepunkternes understøttelse af bæredygtig mobilitetsplanlægning.

Sporet rundes af med et brag! Alle har efterhånden hørt om NIMBY (Not In My BackYard) – men vi slutter i stedet med YES! In my backyard og en omgang idé-sudoku. Så vil du være med til at finde løsningerne, der gør at vi sammen kan gå fra NO til YES? Så må du ikke gå glip af optakten – her får vi nemlig inspiration fra både Hjørring Kommunes vilde tilgang til at få borgerne med på biodiversitet og Samsø Kommunes succeser med vedvarende energi.  

SPOR G – Planlægning

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Mange har efterhånden hørt om DK2020-projektet og de lokale klimahandlingsplaner – men hvis du som de fleste ikke sidder direkte med arbejdet, har du måske brug for en introduktion til DK2020 og koblingen mellem planlægningen af klimaindsatsen og den fysiske planlægning. Det får du i denne session, hvor du både får en indflyvning i projektet og de krav, der stilles, suppleret af konkrete eksempler fra pilotkommunerne. Derefter får du inspiration og konkrete anbefalinger fra hæftet Klimamål og planlægning, inden vi runder af med spørgsmål og debat.

Oplæg v/ Tue Damsø, CONCITO

Planlægningssporet sparkes i gang med et oplæg om, hvad DK2020 egentlig er for en størrelse, og hvordan planlægning af klimaindsatsen spiller sammen med den fysiske planlægning, både når det kommer til forebyggelse og tilpasning. Her vil der sættes fokus på de bedste værktøjer og de største udfordringer. Eksempelvis er der allerede mange ønsker til, hvordan vi kan anvende vores arealer – og klimatilpasning kræver også plads, så der er behov for samtænkning og fokus på merværdier. Men hvordan ser det så ud i praksis? Det vil der vises nogle gode eksempler på fra pilotkommunerne.

Oplæg v/ Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Den fysiske planlægning har stor indflydelse på, om vi når vores klimamål. Den er med til at sætte rammerne for, hvordan vi bruger vores arealer, hvor og hvordan vi bor, og ikke mindst hvordan vi bevæger os. Med udgangspunkt i hæftet Klimamål og planlægning, udarbejdet af KTC, Dansk Byplanlaboratorium, Gate 21 og CONCITO, vil konkrete eksempler fremhæves som inspiration til, hvordan den fysiske planlægning kan tænkes sammen med klimaarbejdet. Der vil ligeledes komme bud på, hvordan vi sikrer, at klima integreres i alt fra planstrategier og kommuneplaner til helhedsplaner og hele vejen ned til det konkrete lokalplanarbejde.

Efter de to inspirationsoplæg vil der være tid til spørgsmål og debat, omkring hvordan DK2020 kan bruges som løftestang til at få klimaindsatsen endnu bedre integreret i planlægningen. Afslutningsvis foretages en fælles opsamling.

kl. 15.45 – 17.15

I den internationale standard, der danner rammerne for DK2020-klimahandlingsplanerne, handler den ene af de tre søjler ’Tilslutning til klimamål og samarbejde’ netop om forankring og inddragelse. Men hvordan er det så lige, at vi sikrer det ude i kommunerne? I forvaltningen sidder vi ofte med myndighedshatten, mens vi på forskellig vis arbejder med borgerinddragelse, men hvad sker der, når vi lader de tusind blomster blomstre? Og når borgerne har så meget fart på, at det ikke længere handler om borgerinddragelse, men kommuneinddragelse? Og hvad kan vi lære af borgerdrevne initiativer som Vild med Vilje, Grønne Nabofællesskaber og lokale klimauger?

Oplæg v/ Dan Holt Højgaard, DeltagerDanmark

Folkelig forankring af den grønne omstilling: For at nå i mål med de tårnhøje klimaambitioner, skal vi firdoble hastigheden på den grønne omstilling. Her får ny teknologi og politik ofte en hovedrolle, men vi må ikke overse behovet for at øge og kvalificere den folkelige deltagelse. For netop befolkningen kan tildeles en stor del af æren for, at vi har sat ambitionerne så højt. DeltagerDanmark vil dele inspiration omkring deres arbejde med målrettet at øge danskernes deltagelse i den grønne omstilling og vil her komme med deres bud på, hvordan vi aktiverer en bred vifte af lokale aktører, så vi i fællesskab kan realisere de ambitiøse klimamålsætninger.

Paneldebat: Hvad kan vi lære fra grønne borgerdrevne initiativer?

De tre paneldeltagere kommer hver med et kort debatoplæg som udgangspunkt for samskabelsesworkshoppen.

Debatoplæg v/ Bent Mariager, Grønne nabofællesskaber 

Bent Mariager, fælles-skaber ved Grønne nabofællesskaber giver et indspark til, hvordan vi får den grønne omstilling til at vokse nedefra ved at starte med at skabe små grønne forpligtende fællesskaber. Her kommer han med eksempler på, hvordan én ildsjæl pludselig bliver til mange, og hvordan der er plads til alt fra at plante ny Miyawaki-skov, lave kvashegn ud af haveaffald til åben have og alt muligt andet.

Debatoplæg v/ Philip Hahn-Petersen, Vild Med Vilje

Philip Hahn-Petersen, formanden for Vild Med Vilje, vil fortælle om, hvordan bevægelsen har bidraget til at få både private og virksomheder til at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Her vil konkrete eksempler danne rammen for hans perspektiv på, hvordan initiativerne både bidrager til at gøre livet vildere, lettere, smukkere og sundere, og selvfølgelig kommer der et bud på, hvad der skal til for at sætte skub i konkrete lokale handlinger.

Debatoplæg v/ Bendt Egede Andersen, Klima Rebild

Bendt Egede Andersen, er en af de lokale ildsjæle, der var med til at starte Klima Rebild, de første årligt tilbagevendende lokale klimauger. Han vil fortælle om, hvordan det hele startede og dele både succeser og benspænd fra de mange forskellige klimauger og tilhørende arrangementer. For i praksis er det både udfordrende og magisk, når en stor gruppe af frivillige ildsjæle får stort set frie tøjler til at igangsætte diskussioner, aktiviteter og handlinger ud fra den hverdagssituation, de hver især befinder sig i, så længe det falder under temaet ’klima’.

Samskabelsesworkshop: Hvordan skaber vi rammerne for lokal forankring?

Vi runder sessionen af med en workshop, hvor vi i fællesskab med paneldeltagerne, i bedste samskabelsesånd, finder løsninger på spørgsmål som: Hvad skal der til for at skabe rammerne for lokal forankring? Hvordan hjælper vi bedst borgerne i gang med lokale klimahandlinger? Og hvorfor er det så svært at balancere mellem samskabelse og myndighedsrollen? Her bevæger vi os fra de store overordnede udfordringer og hen mod de helt konkrete lokale problematikker. Alle deltagere på samskabelsesworkshoppen vil gå derfra med én prøvehandling, så det er nemt at komme i gang, når hverdagen igen rammer.

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

Den fysiske planlægning dikterer rammerne for, hvordan vi sikrer at vi når både visioner og mål i DK2020-klimahandlingsplanerne. Den fysiske planlægning spiller derfor en stor og afgørende rolle for at reducere det fremtidige CO₂-udslip i Danmark. Transport og mobilitetssektoren står samlet set for en væsentlig del af den samlede CO2-udledning i Danmark. I denne session fortæller tre aktører om værktøjer og tilgange til bæredygtig mobilitetsplanlægning.

Oplæg v/ Susanne Krawack, CONCITO

Hvorfor er bæredygtig mobilitet afgørende i et klimaperspektiv? Det er væsentligst at sikre den rette balance mellem naturen, miljøet og de forskellige sektorer, hvor vi ser de største udledninger – herunder transport- og mobilitetssektoren. CO2-udledning fra transport- og mobilitetssektoren i Danmark er stor. Er grønne brændstoffer og grønt asfalt eneste løsninger på sektorens udledninger, og hvis ja, vil dette ikke bidrage til andre udfordringer, såsom trængsel og en potentiel mangel på ressourcer? CONCITO vil med dette oplæg give deres perspektiv på, hvorfor bæredygtig mobilitet er et afgørende element i klimaindsatsen, og hvilke mulige løsninger de ser med natur og miljø som overskrifter.

Oplæg v/ Thomas Grave-Larsen, Arkitema

Fremtidens bæredygtige mobilitet, målrettet mellemstore-større byer: Med fokus på mellemstore-større byer kaster Thomas Grave-Larsen, Partner og Head of Infrastructure i Arkitema, et blik på, hvordan bæredygtig infrastruktur/ mobilitet kan bane vejen for udvikling af et mere bæredygtigt samfund i miljømæssig, økonomisk og social forstand. Han fortæller også om sine erfaringer med, hvordan mobilitetshubs kan have en positiv indvirkning på bylivet og skabe sundere byer eksempelvis i kombination med fodgængerstrategier, grønne/blå-strategier samt bylivsfremmende byfunktioner. Dertil giver han indblik i de analyser, der ligger til grund for optimering af, at mange mennesker skal komme fra A til B på én og samme tid.

Afslutningsvis kigger han ind i, hvordan man planlægger de næste generationer af metrostationer med langt større fokus på at optimere på ressourcer, CO₂-reduktion, bæredygtige materialer og LCA (livscyklusanalyser på materialer). Både i Danmark, Norge og Sverige arbejder Arkitema på infrastrukturprojekter og stationsbyggeri, der gør offentlig transport endnu mere bæredygtigt og attraktivt for brugerne.

Oplæg v/ Gunvor Riber Uggerhøj og Mette Bjelke, NIRAS

Strategisk planlægning for klimavenlig mobilitet: Transportsektoren er årsag til 30 % af energiforbruget og 25 % af emissionerne i EU. Vores byer sander til i biler, men selv i trængselstimerne sidder der kun 1,13 personer i hver bil, hvor der kunne sidde 4. På landet er det kollektive trafiktilbud forringet over det seneste årti, hvilket har ført til mobilitetsfattigdom, da ca. 23 % af familierne bosat i landdistriktet ikke ejer eller har adgang til bil. For at imødegå denne treenighed af problemer (: klimabelastning, trængsel i byerne og mobilitetsfattigdom på landet), kan vi bruge de greb, som man anvender indenfor den strategiske planlægning indenfor by- og landsbyplanlægning. Dette oplæg vil skitsere, hvorfor mobilitetsplanlægning er vigtig, også for kommunernes klimahandleplaner, og give redskaber til, hvordan man kan gribe den kommunale mobilitetsplanlægning an, så man forbedrer sit klimaregnskab, samtidig med at man forbedrer mobiliteten for sine borgere.

kl. 11.00 – 12.30

Det er gennem den fysiske planlægning, vi bestemmer, hvordan fremtidens samfund skal tegnes. Derfor er det uhyre vigtigt, at planlægningen og de mange klimaplaner, der udarbejdes i de danske kommuner i disse år, går hånd i hånd, og at alle kommende planstrategier og kommuneplaner ligeledes kommer til at arbejde aktivt med realisering af klimaplanernes mål. I denne session giver tre aktører konkrete eksempler på værktøjer til strategisk planlægning i et klimaperspektiv.

Oplæg v/ Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

Landskabsanalyse som grundlag for planlægningen: Landskabet er en ressource, der kan skabe merværdi i vores planlægning og udvikling i det åbne land, men det er også en ressource, vi skal udnytte varsomt og klogt. Når vi planlægger for nye anlæg eller ændringer i arealanvendelsen i det åbne land – i relation til klima eller andre temaer – skal vi således gøre det med omtanke.

Landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden er et værktøj til at få et kendskab til landskabet, der fokuserer på landskabets forskellige kvaliteter, sårbarheder og potentialer. Dette kendskab kan vi bruge som grundlag for den strategiske planlægning i det åbne land, der er nødvendig i relation til eksempel klimaplanlægning. Hvordan kan vi bruge analysen til at forholde os til landskabet? Hvordan kan vi bruge analysen til at placere forskellige energianlæg eller planlægge for ændret arealanvendelse? Hvordan kan vi bruge analysen til at indpasse nye anlæg i landskabet? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive stillet skarpt på i dette oplæg.

Oplæg v/ Per Egge Rasmussen, Vesthimmerlands Kommune

Halkær Å – Helhedsorienteret planlægning og multifunktionel arealanvendelse: Formålet med dette projekt er at sikre en helhedsorienteret planlægning og en multifunktionel arealanvendelse i et afgrænset område i en ådal, der tilgodeser hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og en fremtidssikret landbrugsdrift. Per Egge Rasmussen, Biolog i Vesthimmerlands Kommune, fortæller om projektet, der kombinerer et Life IP -, Klima ådals-, natur- og lavbundsprojekt i en fælles indsats. Årsagerne til hyppige oversvømmelser af ådalen er undersøgt, og det samme er mulighederne for at begrænse udvaskningen af næringsstoffer til Limfjorden, begrænse udledningen af klimagasser til luften, samt at sikre og forbedre vandmiljøet, naturindholdet og de landskabelige og rekreative værdier i og omkring Halkær ådal. En forudsætning er gennemførelse af en jordfordeling, så arealerne i ådalen bliver samlet i større driftsenheder, hvor arealerne drives med ekstensiv afgræsning eller høslet.

Oplæg v/ Mette Olesen, Aalborg Kommune

Knudepunktet som omdrejningspunkt for bæredygtig mobilitetsplanlægning: Mobilitet er det, der får både hverdags- og fritidslivet til at hænge sammen. Lige fra skoleeleverne, der skal i skole, arbejdsstyrken, der skal på arbejde og turen til besøg og fritidsaktiviteter, til pakken der skal leveres og alle de øvrige hverdagsbegivenheder, som vi alle er afhængige af at kunne komme til og fra. Det er også forudsætningen for, at turister og besøgende kan komme rundt. Et af værktøjerne til at arbejde med bæredygtig mobilitet er knudepunktet, der både tilgodeser bæredygtige og klimavenlige transportløsninger og understøtter et sundt og bæredygtigt hverdagsliv.

Aalborg Kommune arbejder ud fra at fremtidens knudepunkter skal rumme mange funktioner og fungerer som et bindeled i borgernes hverdagsliv som kobler kollektive trafik, løbehjul, samkørsel, cyklisme osv. men hvor du også henter dine pakker, oplader din el-bil eller bliver guidet videre ud til oplevelser i byen og i naturen.

kl. 13.30 – 15.00

Vores energibehov stiger, og skal vi imødekomme dette, er det afgørende at vi finder den rette balance mellem natur, miljø og behovet for energi i den fremadrettede kommunale udvikling. På den ene side vil vi gerne have mere bæredygtig og vedvarende energi, men på den anden side vil vi ikke altid acceptere, når der skal afsættes lokale områder til vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg. Erfaringsmæssigt handler modstanden ikke kun om udsigten til at få brummende møllevinger tæt på egen baghave, men også om manglende eller sen inddragelse, mistillid til myndighederne, mangelfuld information og uoverskuelige beslutningsprocesser.

Tre gode eksempler

Oplæg v/ Lars Skovgaard, Samsø Kommune

Samsø Kommune er netto-eksportør af vedvarende energi og har som en af DK2020-pilotkommunerne allerede en godkendt klimahandlingsplan. Her fortæller forvaltningschef Lars Skovgaard om, hvordan de har arbejdet med at skabe folkelig opbakning til opstilling af energianlæg, siden Samsø tilbage i 1997 blev udnævnt til at være Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Det vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler, og ligeledes hvordan Energiakademiet som fysisk samlings- og mødested for alle slags mennesker med interesse for bæredygtig samfundsudvikling har bidraget til at formidle viden om helhedsorienterede samarbejdsprocesser.

Oplæg v/ Jens Pedersen, Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har med deres nyskabende tilgang til samskabelse formået at få borgerne til at invitere den vilde natur ind i deres haver, lade plæneklipperen stå og give ukrudtet frit løb til fordel for biodiversiteten. Her vil teamleder for Natur, Jens Pedersen, fortælle om, hvordan det hele startede og gennem eksempler fra forskellige initiativer give et indblik i deres værktøjer til uformel ledelse af borgerdrevne processer. Måske findes nogle af løsningerne netop i de værktøjer, de har haft succes med at bringe i spil.

IDÉSODUKO – Fra NO til YES

Med udgangspunkt i de tre inspirationsoplæg udvælger vi de største udfordringer for at gå fra Not In My Back Yard til YES. Derefter deler vi os ud i mindre grupper, hvor vi går i dybden med, hvordan vi kan bruge nogle af de konkrete værktøjer fra de tre cases til at sætte skub i den grønne omstilling og skabe opbakning til planlægning af vedvarende energianlæg.

Medvirkende