SPOR G – Planlægning

Den fysiske planlægning har stor indflydelse på, om vi får løst de mange kriser, vi står overfor på tværs af sektorer. Der er mange hensyn og ønsker, der skal afvejes, så én ting er sikkert – vi kommer ikke udenom planlægning, når vi skal balancere disse. Et godt eksempel er kampen om pladsen, hvor arealanvendelsen er helt central for alt fra klimakrisen til biodiversitetskrisen og energikrisen. Netop derfor sparkes Planlægningssporet i gang med fokus på, hvordan vi kan planlægge for fremtidens bæredygtige landskaber. Her vil en række af de bedste eksempler sættes i rampelyset for at komme med et bud på anbefalinger til konkrete indsatser. Derefter dykker vi ned i klimakrisen; hvordan kan vi skubbe på for at skabe løsninger og partnerskaber, når lovgivningen ikke kan nå at følge med?

På andendagen ser vi på, hvordan vi kan håndtere regnvand i lokalplaner i samarbejdet mellem spildevand og planlægning. Derefter sættes der fokus på energikrisen, hvor vi skal høre om planlægning af energilandskaber med merværdi. Afslutningsvis får vi eksempler på, hvordan borgerne med fordel kan inddrages, når vi planlægger for den grønne energi for i fællesskab at bidrage til at finde de bedste løsninger.

SPOR G – Planlægning

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Arealanvendelse er et helt centralt redskab i den grønne omstilling, der går på tværs af sektorer. Uden markante ændringer i arealanvendelsen vil det blive umuligt at nå i mål med vores ambitiøse målsætninger om klimaneutralitet i 2050.

Lige nu er der kamp om pladsen i landskabet og konflikter i forhold til lokalisering af VE-anlæg. Her er problemet ikke de to til tre procent af vores areal, som skal bruges til formålet, men snarere de afledte konsekvenser for omgivelserne, afstand til hvor energien skal bruges osv. Ofte nævnes Teknologirådets opgørelse over, at vi har ønsker og planer for 130 procent af Danmarks areal. Den opgave kræver proritering og multifunktionel tænkning. Det gør lokaliseringsopgaverne også, men vi har brug for nationale visioner for arealanvendelsen, som kommuner og Naturstyrelsen kan planlægge på grundlag af. Samtidig er der brug for et nyt forvaltningsparadigme, hvor kommunens medarbejdere bliver forandringsagent og skaber partnerskaber.

Oplæg v/ Søren Møller, Collective Impact

På baggrund af forsøgsprojekterne i Collective Impact og MUFJO-ordningen fokuserer Søren Møller på de vigtigste erfaringer for at skabe forandringer lokalt, og på hvilke initiver der skal til for hurtigere og mere effektivt at skabe ændringer i arealanvendelsen.

Oplæg v/ Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

På baggrund af vidensyntesen for Collective Impact-initiativet Fremtidens Bæredygtige Landskaber, peges på en række indsatser frem mod realisering af en omstilling af arealanvendelsen, som bl.a. har til formål at afværge diverse kriser, herunder især klima- og biodiversitetskrisen.

kl. 15.45 – 17.15

Hvordan kan dialog, samarbejder og frivillige aftaler bidrage til at løse de udfordringer og dilemmaer, vi møder, når den kommunale planlægning skal indtænkes i den fysiske planlægning? Hverdagen som planlægger og dialogen med kollegaer, politikere og bygherrer er vejen til bæredygtighed, specielt når lovgivningen ikke altid kan følge med. Det er et tilbagevendende dilemma, når vi skal inddrage klimahensynet i den fysiske planlægning. Hvordan kan vi udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning, som kan bidrage med nye erkendelser, viden og redskaber?

Oplæg v/ Britt Vorgod Pedersen, Plan22+

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som skal understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Et vigtigt element i indsatsen er støtte til en række pilotprojekter i kommunerne, som skal bidrage med nye erkendelser, viden og redskaber. Sekretariatschef Britt Vorgod Pedersen fra Plan22+ fortæller om baggrund, mål og status for indsatsen.

Oplæg v/ Trine Plambech, Alexandra Instituttet

Ønsket om at nå længere og være mere ambitiøs med bæredygtighed i planlægningen bliver større og større på alle tre parametre af bæredygtighed; de miljø- og klimamæssige, de sociale og de økonomiske. Planlæggeren befinder sig i et krydsfelt mellem politik, praktik og den bæredygtighedsdagsorden, der udvikler sig med rivende hast.

Hvordan leder du en bæredygtighedsdagsorden, hvor du også i høj grad har brug for at indgå frivillige partnerskaber og skabe engagement hos mange forskellige aktører? Hvordan og med hvilke intentioner indgår du selv i et partnerskab? Er der tale om dem og os eller en fælles rejse mod et større mål? Hvad er det, der sker i os mennesker, når vi gør noget sammen – og hvordan kan vi spille hinanden bedre? Alt dette giver Trine Plambech, Director of Digital Sustainability ved Alexandra Instituttet, dig viden om og værktøjer til, så du kan indgå i aktivt samarbejde og dialog om bæredygtighed i en tværfaglig, politisk hverdag i kommunerne.

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

Tværfaglig session mellem Planlægning og Spildevand.

Når der byggemodnes og laves nye lokalplaner, har de fleste kommuner et serviceniveau, der siger, at forsyningsselskabet håndterer regnvandet op til en 5-års hændelse. Håndtering af klimavand, altså regnvand over 5-års hændelser, skal bygherrer selv håndtere.

Hvordan dette planlægges og godkendes kan give udfordringer for mange kommunale sagsbehandlere og ikke mindst for bygherrerne. Hvilke krav kan vi stille, og hvordan håndhæves disse? Det giver vi et bud på i denne session, hvor vi skal høre fra tre forskellige kommuner, som har grebet det an på meget forskellig vis.

Oplæg v/ Mia Sabine Berle og Stine Bruun Bundesen, Silkeborg Kommune

Processen omkring udarbejdelse af vandhåndteringsplaner i Silkeborg Kommune med et par eksempler. Lovgivningsmæssig baggrund og ophæng i kommuneplanen. Samarbejdet mellem planlæggeren og spildevandsmedarbejderen.

Oplæg v/ Stefan Buus Pedersen og Rikke Flinterup, Aarhus Kommune

Evaluering og håndhævelse af godkendte regnvandshåndteringsplaner. Hvilke erfaringer de har gjort sig i Aarhus? De godkendte regnvandshåndteringsplaner skal i princippet håndhæves af byggesagsbehandleren. Hvordan fungerer det?

Oplæg v/ Gert Michael Laursen, Odense Kommune

Vandkorridorer og tilbageholdelse af ekstrem-nedbør i Odense. Differentieret forsøg på håndtering af vand udover serviceniveau. Set fra en klimatilpasningssynsvinkel.

kl. 11.00 – 12.30

Den grønne omstilling banker på døren, samtidig med at vi oplever geopolitiske uroligheder. Der er ingen tvivl om, at vi skal udvide den bæredygtige energiproduktion, og en del af løsningen er energilandskaber. I denne session stiller vi derfor skarpt på fremtidens energilandskaber. Her bidrager oplægsholderne med forskellige perspektiver på, hvordan vi bedst planlægger for dem med fokus på de mange hensyn.

Oplæg v/ Mette Bjelke, NIRAS

Med udgangspunkt i NIRAS’ GREENsition-strategi dykker vi ned i planlægning og udvikling af energilandskaber med fokus på den multifunktionelle arealanvendelse, klimakrise, biodiversitetskrise og ikke mindst samskabelse og udvikling af lokalområder.

Oplæg v/ Martin Hedevang Andersen, Danske Landskabsarkitekter

De nordiske landskabsarkitektforeninger har tilsluttet sig 10 dogmer for fremtidens solcelleparker. Dem tages der udgangspunkt i, når formanden for Danske Landskabsarkitekter kommer med et bud på, hvordan en mere proaktiv strategisk planlægning kan skabe bedre rammer for fremtidens energilandskaber.

kl. 13.30 – 15.00

I forlængelse af kommunernes DK2020-planer skal en række nye vedvarende energianlæg etableres i landskabet. Det giver en række forskellige udfordringer, og placeringen af sol-, vind- og biogasanlæg kommer til at præge landskabet i mange årtier frem. I samarbejde med Teknologirådet og Region Sjælland har tre kommuner inviteret til brede dialogprocesser med det mål at styrke opbakningen og finde sammenhængende løsninger, der bedst muligt tilgodeser de mange hensyn og behov for arealanvendelse, samtidig med at målsætninger for energiproduktion opfyldes.

Oplæg v/ Søren Gram, Teknologirådet, Karsten Kolle, Vordingborg Kommune, Søren Stensgaard, Kalundborg Kommune

Projekterne i hhv. Vordingborg, Kalundborg og Holbæk kører indtil udgangen af 2023 og afprøver forskellige inddragelsesmetoder med både interessenter, borgere, eksperter, forvaltninger og lokale politikere. Undervejs udvikles en procesdrejebog til inspiration for fremtidig inddragelse i kommunal energiplanlægning. Her vil både gode og mindre gode erfaringer fra dialogprocesserne i de tre kommuner blive beskrevet.

Paneldebat med Karsten Kolle, Søren Stensgaard og Jesper Lambert Nielsen fra Region Sjælland

Medvirkende