SPOR J – Affald

Hvordan behandler og håndterer vi alt fra farligt affald til den voksende mængde af takeaway-emballage? Det er noget af det, vi under dette spor tager fat på med bidrag og perspektiver fra aktører på området og eksempler fra den kommunale verden.

Sporets første session sætter dog fokus på oprustningen af tilsynsområdet på affald, som især er højaktuelt for alle inden for tilsynsområdet på virksomheder og landbrug, samt medarbejdere i kommunerne der administrerer og fører tilsyn på affaldsområdet.

På sporene om selektiv nedrivning og asbest, vil vi se nærmere på de typiske problemstillinger i håndteringen af asbest fra byggeriet, derudover vil vi blandt andet se på lovkrav til selektiv nedrivning og dets betydning for de kommunale miljø- og byggesagsafdelinger.

I affaldssporet er der følgende fokusområder:

 • Det styrkede affaldstilsyn
 • Behandling og håndtering af farligt affald
 • Fremtidens takeaway-system
 • Selektiv nedrivning
 • Asbest i byggeriet

SPOR J – Affald

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

Det styrkede affaldstilsyn – risikobaseret udvælgelse af virksomheder til affaldstilsyn

Der sker en oprustning af tilsynsområdet på affald, som er gældende for alle virksomheder herunder også landbrug. Baggrunden for denne oprustning er den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt opfølgende aftale af 30. august 2022. Dette betyder, at der er nye bekendtgørelser på vej. Det styrkede affaldstilsyn skal starte i 2025. Derfor er emnet meget relevant for alle inden for tilsynsområdet på virksomheder og landbrug, samt medarbejdere i kommunerne der administrerer og føre tilsyn på affaldsområdet.

Oplev oplæg fra:

 • Tilsyn med affald i kommunerne i dag og fremover. Gennemgang af lovgrundlaget, fokus på området med affaldstilsyn, regulering af affald i kommunerne i DMA.
  V/ Martin Frank Mogensen, specialkonsulent hos Sønderborg Kommune
 • Styrket og risikobaseret affaldstilsyn, bedre data, mindre affald, mere genanvendelse. Kort baggrund for aftalen, fra administrative tilsyn til fysiske tilsyn via en risikomodel, ensartet tilsynspraksis, gebyrer, kommende bekendtgørelser, snitflade mellem miljøtilsyn og affaldstilsyn, vejledning/håndhævelse, modtagekontrol på forbrændingsanlæg, centralisering af klassificeringsopgaven mv.
  V/ Charlotte Moosdorf, kontorchef for Cirkulær Økonomi & Service hos Miljøstyrelsen

Sessionen er tværfaglig med Spor E Landbrug og Spor F Virksomheder

kl. 15.45 – 17.15

Behandling og håndtering af farligt affald

I denne session skal vi se på behandling og håndtering af farligt affald. Det kræver specialbehandling, og der er fokus på at minimere denne affaldsfraktion. Der arbejdes på at få udfaset brugen af de farligste stoffer og gennem bedre sortering og mere fintmasket affaldsbehandling, vil vi gerne genanvende mest muligt af den fraktion, som alligevel bliver tilbage.

De kommunale miljøtilsyn udgør en væsentlig aktør i forhold til virksomhederne med henblik på at minimere mængden af disse affaldstyper og for at stimulere til mest mulig genanvendelse. Import og eksport af farligt affald er i denne sammenhæng ligeledes af stor betydning.

Det er væsentligt, at de kommunale tilsynsmyndigheder har en bred indsigt i de behandlingsmuligheder, som findes, for at kunne vejlede virksomheder bedst muligt.

 • Fortum Recycling & Waste’s håndtering af organisk/kemisk farligt affald for industrien i Danmark og udland.
  Fortum udgør en væsentlig aktør i Danmark i forhold til slutbehandling af farligt affald.
  Hvordan fjernes farlige stoffer fra kredsløbet bæredygtigt via de bedst tilgængelige teknikker og med fuld sporbarhed? Hvordan fremmes cirkulær økonomi, og derved skånes naturen, ved at genindvinde og genbruge flest mulige ressourcer i processen. Nogle farlige stoffer skal dog tages helt ud af kredsløbet, så de ikke giver anledning til forurening
  V/ Jens Peter Rasmussen, administrerende direktør for Fortum
 • Import og eksport af farligt affald.
  Under dette oplæg gives et overblik over gældende lovgivning og erfaringer fra området med import og eksport af farligt affald.
  Området om import og eksport af farligt affald er i høj grad reguleret af EU-forordninger.
  Tilladelser meddeles i Danmark af Miljøstyrelsen, hvor også kommunernes miljøtilsyn spiller en væsentlig rolle.
  V/ Charlotte Moosdorf, kontorchef, Cirkulær Økonomi & Service, Miljøstyrelsen

Sessionen er tværfaglig med Spor J Affald.

Torsdag d. 30. maj

Kl. 09.00-10.30

Fremtidens takeaway-system – et skridt højere i affaldshierarkiet

Sessionen fokuserer på nye måder at minimere stigende affaldsmængder, der genereres af engangsemballage. I Aarhus Kommune er der netop igangsat et 3-årigt forsøgsprojekt, hvor engangsemballage, i samarbejde med byens erhvervsliv, udskiftes med genbrugelig emballage, som påsættes pant. Emballagen pantes efter brug i automater, som er placeret på offentlig grund i midtbyen, og genbruges. Herigennem søger Aarhus Kommune at minimere mængden af affald, som ender i naturen, på gaden, og i skraldespanden, samt positivt at påvirke byens målsætning om CO2-neutralitet. Forsøget er et offentligt privat udviklingssamarbejde med den norske virksomhed TOMRA.

Sessionen vil fokusere på systemet, på tilblivelsen af projektet, og hvilke erfaringer der foreløbigt er gjort.

Der inviteres efter oplæg til debat om potentialer og udfordringer for genbrug som en af fremtidens løsninger, og hvilke perspektiver genbrugssystemer har i national og international kontekst.

V/ Simon S. Rossau, projektleder for Cirkulære Emballagesystemer i Aarhus Kommune

Kl. 11.00-12.30

Selektiv nedrivning

Selektiv nedrivning er på vej til at blive et lovkrav i Danmark. I denne session ser vi på, hvad reglerne kommer til at omfatte, og hvad det vil komme til at betyde for de kommunale miljøafdelinger og byggesagsafdelinger.

Oplev oplæg fra:

 • Introduktion til de kommende regler om selektiv nedrivning. Hvornår bliver selektiv nedrivning et krav i Danmark, og hvilke projekter kommer til at blive omfattet? Hvilke krav stilles, og hvad vil det betyde for de kommunale sagsbehandlere?
  V/ Niels Trap, rådgiver hos Trap Rose & Ekblad Rådgivende Ingeniører og Biologer
 • Nøglen til omstilling i byggebranchen. Selektiv nedrivning i praksis – aktuelle eksempler og forretningsmodeller der sikrer økonomi i projekterne.
  V/ Søren Malund Thomsen, forretningsudviklingsansvarlig hos Kingo Karlsen A/S

kl. 13.30 – 15.00:

Asbest i byggeriet

Selvom det er mange år siden, asbest blev forbudt i Danmark, findes asbesten fortsat i vores bygninger. I forbindelse med nedrivning og renovering er det vigtigt, at asbesten håndteres sikkert og korrekt, så den ikke spredes og giver anledning til forurening af nærmiljøet.

I denne session ser vi nærmere på nogle af de typiske problemstillinger, der kan opstå, og hvordan de håndteres.

 • Håndtering af asbest under nedrivning. Asbest er ikke blot et arbejdsmiljøproblem. Asbest kan let spredes til det omgivende miljø.Hvordan håndteres asbesten korrekt under nedrivning, og hvor skal man være særligt opmærksom? Hvornår er der risiko for jordforurening?
  V/ Niels Trap, rådgiver hos Trap Rose & Ekblad Rådgivende Ingeniører og Biologer
 • Hvordan analyserer man for asbest i luft og jord?
  Det er vigtigt at have kendskab til, hvordan man analyserer for asbest i luft og jord, hvis man ønsker et retvisende billede af situationen. De forskellige undersøgelsesmetoder præsenteres og deres muligheder og begrænsninger gennemgås.
  V/ Sara Nielsen, teknisk rådgiver hos Bøgh og Helstrup A/S
 • Hvor bliver asbest til en jordforurening? Spredning af asbest til jorden rejser en række juridiske spørgsmål, der kan være vanskelige at besvare.Hvor meget skal der til, før jorden kan opfattes som forurenet? Hvad er grundejer forpligtet til at gøre? Kan grunden blive kortlagt som forurenet? Hvad skal kommunen gøre, hvis der er mistanke for asbestforurening?
  V/ Jacob Brandt, advokat og partner hos Codex Advokater

Medvirkende