SPOR A – Grundvand og drikkevand

På grundvand- og drikkevandssporet vil vi se ind i nogle af de udfordringer, vi p.t. møder, når vi arbejder med at beskytte vores grundvand. Der skal aftales restriktioner for jord, men hvad er en retfærdig erstatning? Der er pesticider i grundvandet, men hvordan er status egentlig? Tag- og overfladevand kan nedsives til grundvandet. Hvilke udfordringer giver det? De nye vandområdeplaner rummer bl.a. nogle oplysninger om den kvantitative tilstand i grundvandet – hvad betyder det? Skovrejsning er en effektiv grundvandsbeskyttelse, men hvordan foregår det i praksis?

Alle disse spørgsmål vil vi efter bedste evne belyse på grund- og drikkevandssporet.

SPOR A – Grundvand og drikkevand

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

På denne session kan du høre om implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Påbud, taksation, proces og afledte udgifter.

Oplæg v/ Jens Henrik Sørensen, De Fakto

Prisfastsættelse og taksation. Fungerer taksationen?

Oplæg v/ Ulla Lyngs Ladekarl og Henrik Züricho, Aarhus Kommune

Set fra kommunens side.

Oplæg v/ Claus Vangsgaard, DANVA

Set fra vandværkernes side.

kl. 15.45 – 17.15

Vej- og tagvand kan indeholde forurenende stoffer (f.eks. tungmetaller, suspenderende stof, sprøjtemidler eller PAH’er) fra kontakten med asfalt, beton eller lignende overflader, hvilket er problematiske for miljøet. Regnvand kan derfor ikke uden videre nedsive eller genbruges til rekreative formål.

Der sættes fokus på, hvilke renseløsninger der findes, og hvad praksis er på området.

Tværfaglig session mellem Grund-/drikkevand og Spildevand.

Oplæg v/ Katrine Nielsen, Teknologisk Institut

Nedsivning af overfladevand fra veje og befæstede arealer. Hvad er praksis, hvilke renseløsninger kan man anvende, hvad skal myndigheden tage hensyn til? Erfaringer med beskyttelse af grundvand og overfladevand/terrestrisk natur.

Oplæg v/ Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet

Hvordan overvåger vi vores løsninger til håndtering af regnvand fra veje og befæstede overflader på en simpel og omkostningseffektive måde?

Oplæg v/ Jacob Leksander og Henrik Rønnest, Watercare

Rensning af overfladevand ved hjælp af dobbeltporøst filtreringsanlæg.

Oplæg v/ Vibe Bertelsen, Syddjurs Kommune

Regulering af nedsivning af overfladevand i praksis.

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

En af de konkrete og også potentielle trusler mod fremtidens grundvand er pesticider og biocider. På sessionen får vi en status på pesticidfund og drøfter, hvordan ændringer i nedbørsmønstre kan påvirke udvaskningen. Vi hører om konkrete udfordringer ved skelnen mellem punkt- og fladekilder, og så ser vi på trusselsbilledet fra biocider i fremtiden.

Tværfaglig session mellen Grund-/drikkevand og Jordforurening.

Oplæg v/ Anders R. Johnsen, GEUS

Hvilke pesticider finder vi i GRUMO og vandværksboringer?

Oplæg v/ Nina Tuxen, Region Hovedstaden

Hvilke pesticider finder man i regionernes forureningsundersøgelser? Kan man skelne mellem punktilder og fladekilder og hvilken indsats kan betale sig?

Oplæg v/ Christian Nyrop Albers, GEUS

DMS – et pesticidstof, der kan stamme både fra by og land og med forventet grundvandspåvirkning mange år ud i fremtiden.

kl. 11.00 – 12.30

På denne session skal vi beskæftige os med grundvandsforekomsternes kvantitative og kvalitative tilstand. Hvad skal vi dog gøre?

Oplæg v/ Jakob Bruun Nicolaisen, Miljøstyrelsen

Indflyvning til vandområdeplanernes vurdering af grundvandets kvantitative tilstand.

Oplæg v/ Kristian Brunmark, Aarhus Vand

Case: nyt sekunda-vandværk ved byen Nye.

Oplæg v/ Mathilde Hedegaard Jørgensen, HOFOR

Case: udfordringer med at fjerne DMS hos HOFOR.

Debat

Ressourcen er under pres. Skal vi til at anvende sekundavand og rense grundvandet? Enten eller, både og? Er det en overgang, eller er det permanent?

kl. 13.00 – 15.00

Vi skal ud at se VandCenter Syds grundvandsskov ved Brylle, vest for Odense.

Troels Bjerre, VandCenter Syd, og Allan Bechsgaard, Hedeselskabet, vil på turen fortælle om baggrund og proces.

(OBS: Afgang kl. 13.00)

Medvirkende