SPOR A – Grund- og drikkevand

I Danmark producerer vi som et af de eneste lande i verden næsten udelukkende drikkevand fra grundvand, der er så rent, at det kan sendes direkte ud til forbrugerne uden at rense det for miljøfremmede stoffer først. Det har vi gjort i årtier, og for langt de fleste danskere er det en selvfølge. Desværre bliver grundvandets kvalitet og kvantitet konstant udfordret. Miljøfremmede stoffer findes i stigende grad i vandværkernes boringer, og ressourcen udfordres i stigende grad særligt omkring de store byer.

Hvordan kan vi skabe rum og mulighed for den grønne omstilling og samtidig sikre den grønne omstilling? Det kræver etablering af store tekniske anlæg, som potentielt kan forurene grundvandet, hvis vi ikke sikrer et solidt regelgrundlag for, hvor og hvordan VE-anlæggene etableres.

Hvordan sikrer vi, at vi får nok drikkevand, uden at det går ud over tilstanden af de vandløb, som også er afhængige af grundvandet? Og hvad med Vandrammedirektivet?

Sporet prøver således at sætte fokus på nogle af de dilemmaer og problemstillinger, der ligger i at få plads til både den grønne omstilling, naturen og tilstrækkelig rent grundvand til at sikre, at vi også i fremtiden kan basere vores drikkevandsforsyning på rent grundvand

SPOR A – Grund- og drikkevand

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

Risikovurdering og miljøfremmede stoffer

Hvordan vurderer vi, om der er en risiko for, at en given grundvandsressource kan blive forurenet? Hvordan forholder vi os til data, når vi kan måle for næsten alt på en gang? Hvordan beskytter vi i praksis grundvandet mod et foranderligt trusselsbillede?

Oplev oplæg fra:

 • Tilgange til risikovurdering af vandindvindinger.
  V/ Anders Pilgaard, specialkonsulent hos Miljøstyrelsen
 • Anvendelsen af Non-target-analyser i forhold til risikovurdering af drikkevandsindvinding.
  V/ Bo Lindhardt, direktør for Vand, Forretningsudvikling, IT & SRO, Novafos
 • Grundvandsbeskyttelse i Byområder. Kobling til Kommuneplanlægning.
  V/ Henrik Züricho, geolog hos Aarhus Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Udfordringer ved grøn omstilling – kampen om arealerne

Hvordan sikrer vi grundvandsbeskyttelsen, samtidig med at vi skaber rum og mulighed for den grønne omstilling?

Hvis vi skal nå i mål med grundvandsbeskyttelsen og de andre udfordringer som f.eks. klima, biodiversitetskrise, stigende vandstand m.m., skal vi tænke kreativt. Her bliver multifunktionel arealanvendelse et vigtigt redskab.

Oplev oplæg fra:

 • Helhedsorienteret arealplanlægning – med udgangspunkt i naturen. Vi står over for store samfundsudfordringer i de kommende år, når det gælder den grønne omstilling. Arealanvendelsen er en af de helt store nødder, der skal knækkes, fordi der er mangel på plads til de mange aktiviteter, vi gerne vil have.
  V/Mette Oht Klitgaard, faglig chef og rådgiver hos Danske Vandværker og  Andreas Aagard Christensen, associate professor hos Roskilde Universitet
 • Udgør solcelleanlæg en risiko for grundvandet?
  V/ Anne Sofie Svendsen, cand. Scient., Aarhus Kommune.

Torsdag d. 30. maj

Kl. 09.00 – 10.30

Indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse – to ben – multifunktionel og dyrkningsaftale eller påbud

Hvis vi skal nå i mål med grundvandsbeskyttelsen, skal vi have alle værktøjerne i brug. Jordfordeling, skovrejsnings- og naturprojekter, påbud og frivillige aftaler med lodsejerne. Er lovgivningen gearet til at løse udfordringerne, og hvad skal det koste?

Oplev oplæg fra:

 • Blågrønne parker som grundvandsbeskyttelse.
  V/ Ulla Lyngs Ladekarl, Ph.D. hydrogeolog hos Aarhus Kommune
 • Påbud og akutplan i BNBO.
  V/ Kristoffer Juul Bertelsen, specialistadvokat hos Codex Advokater
 • Jordpris med og uden dyrkningsrestriktioner. Uanset hvilken løsningsvej, der vælges til grundvandsbeskyttelse, så er det centralt at kende jordprisen – både med og uden dyrkningsrestriktioner. Dette indlæg fokuserer på:
  • 1) Fastsættelse af handelsprisen på landbrugsjord lokalt ud fra udtræk og efterfølgende analyse af handler fra Tinglysningen.
  • 2) Et nyt værktøj (Aftale Arealer) udviklet til overvågning af handler af ejendomme med dyrkningsrestriktioner. Ved at sammenholde handelsprisen for arealer med dyrkningsrestriktioner med prisen på sammenlignelige arealer, opnås et estimat af den faktiske værdiforringelse, viser det, hvilket niveau erstatninger bør ligge i.
   V/ Christian Thirup, ekspertisechef hos Niras

Kl. 11.00 – 12.30

Ekskursion til Urup Dam – et unikt grundvands afhængigt rigkær

På ekskursionen skal vi besøge Natura 2000-området Urup Dam, som er et unikt rigkær. Et rigkær er en mosetype, som er afhængig af kalkrigt og næringsfattigt grundvand og har en stor artsrigdom med en række karakteristisk arter, bl.a. en række orkideer. På turen vil der være oplæg om det unikke ved naturtypen og området, samt grundvandets rolle i opretholdelsen af naturtypen.

Turen vil således give deltagerne et indblik i samspillet mellem hydrologien og biologien, som er vigtig for de grundvandsafhængige naturtyper.

 • Urup Dams biologi.
  V/ Martin Køhl Søholm, leder af Natur og Klima i Kerteminde Kommune
 • Grundvandets rolle i forhold til Urup Dams biologi.
  V/ Bertel Nilsson, seniorforsker hos GEUS

Obs. Vi spiser den medbragte frokost på turen.

kl. 13.30 – 15.00:

Ekskursion fortsat

Medvirkende