SPOR A – Grund- og drikkevand

Vi er alle afhængige af rent og sundt drikkevand. I de seneste år har flere stoffer, som fx DPC, DMS og særligt PFAS, rokket ved vores opfattelse af, hvor rent vores drikkevand er. På Grund- og drikkevandsporet vil vi se på håndteringen af PFAS og andre problematiske stoffer, samt på udkommet af arbejdet med drikkevandsfonden. Endvidere vil vi dykke dybt ned i resultaterne af grundvandsovervågningen. Endelig vil vi se på, hvordan beredskabet på drikkevandsområdet fungerer, fx i forhold til strømafbrydelser.

SPOR A – Grund- og drikkevand

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 -15.00

Tværfaglig session mellem Grund-/drikkevand, Spildevand, Jordforurening og Virksomheder.

Håndtering af de miljø- og sundhedsskadelige PFAS-stoffer er en kæmpe opgave. Det kræver et stærkt myndighedssamarbejde, og en national PFAS-strategi er under udarbejdelse. Miljøstyrelsen fortæller om arbejdet med og initiativer i PFAS-strategien. Samtidig findes PFAS-stofferne alle vegne (regnvand, havvand, naturen), og de skærpede grænseværdier for en række PFAS-stoffer i drikkevand gør det vanskeligt at skelne mellem punktkilder og diffus belastning i et område. Vi præsenteres for et projekt, hvor Rambøll undersøger den diffuse forurening med PFAS. Vi slutter sessionen med at høre om tilgange til håndtering af de mange forskellige PFAS-stofgrupper i en europæisk og international kontekst. Hvilke erfaringer har man gjort sig både teknologisk og lovgivningsmæssigt, og er der noget, vi direkte kan anvende i en dansk kontekst?

Oplæg v/ Jane Hansen, Miljøstyrelsen

PFAS – status og overblik.

Oplæg v/ Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

Undersøgelse af kilder til diffus PFAS-forurening.

Oplæg v/ Steffen Foss Hansen, DTU

Tilgange til håndtering af PFAS i Europa.

kl. 15.45 – 17.15

Efterhånden som vi bliver bedre til at analysere for kemiske stoffer, finder vi også nye stoffer, som giver os udfordringer. Eksempler er DMS, DPC og PFAS. Hvordan kan vi håndtere denne situation?

Oplæg v/ Helle Rüsz Hansen, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i 2022 gennemført en suspect screening for 1376 pesticider og pesticidedbrydningsprodukter i grundvandsprøver udtaget fra 81 GRUMO-boringer. Det store datasæt er endnu ikke færdigbehandlet, og fokus for oplægget vil være den strategiske og tekniske tilgang til undersøgelsen. Potentialer og udfordringer i en regulatorisk kontekst vil blive adresseret.

Oplæg v/ Selina Kornelia Tisler, Københavns Universitet

Naturligt forekommende forurenende stoffer. Sundhedsmæssige fastsatte kravværdier kontra forsigtigheds­princip. Vandet skal være sundt at drikke, uanset om stofferne er naturligt forekommende eller syntetiske.

Oplæg v/ Anne Scherfig og Mathilde Jørgensen Hedegaard, HOFOR

Hvordan håndterer vi en fremtid med drikkevand, der er udfordret på kvaliteten? Hvordan ser samfundsøkonomien ud?

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

GEUS afrapporterer hvert år GRUMO-data. På denne session vil GEUS dykke ned i data og fortælle om trends og spændende pointer.

Oplæg v/ Lærke Thorling og Christian Nyrop Albers, GEUS

kl. 11.00 – 12.30

På sessionen vil resultaterne af de to projekter PESTPORE og CLAYFRAC blive præsenteret.

Oplæg v/ Peter R. Jørgensen, MEC ApS

Præsentation af resultaterne fra projektet CLAYFRAC og PESTPORE.

Oplæg v/ Lærke Thorling, GEUS

Kan man anvende NFI som indikator for pesticidfølsomhed?

kl. 13.30 – 15.00

Ifm. Finansloven 2022 blev der afsat midler til en såkaldt drikkevandsfond. Midlerne skulle bl.a. gå til en række analyser af området. På sessionen gennemgås status for disse analyser.

Oplæg v/ Anders Pilgaard, Miljøstyrelsen

Survey hos kommunerne – virker den målrettede grundvandsbeskyttelse?

Oplæg v/ Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Opgørelse af den tilgængelige grundvand­sressource.

Oplæg v/ Anders Kallesø, NIRAS

Fremtidens drikkevandsbehov.

Oplæg v/ Jesper Hannibalsen, Miljøstyrelsen

Revision af OSD.

Medvirkende