SPOR H – Natur

Håndteringen af diverse kriser står højt på den politiske dagsorden i både kommuner, regioner og stat. Energikrise, biodiversitetskrise, klimakrise, ressourcekrise, sundhedskrise og økonomisk krise – bare for at nævne nogle af dem.

Hovedbudskabet i Biodiversitetsrådets første rapport, som udkom i efteråret 2022, er, at det ikke er lykkedes at stoppe tabet af arter i Danmark. På trods af årtiers indsats. I oplæggene på konferencens Naturspor skal vi høre, hvordan vi undgår, at indsatsen for biodiversiteten ikke drukner i debatter om klimaomstilling og energikrise mv. Vi skal høre eksempler, hvor det er lykkedes at komme i hus med store naturgenopretninger. Vi skal desuden omkring, hvordan man sikrer sig, at de projekter, der sættes i gang, rent faktisk ender med at have et stort naturindhold, samt hvilke forhindringer og udfordringer der er i forhold til at få flere lodsejere med.

SPOR H – Natur

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Tværfaglig session mellem Natur og Landbrug.

Der er rift om arealerne i Danmark. Biodiversiteten er for nedadgående, og arterne forsvinder. Løsningen er mere plads til natur og biodiversitet. Men der er også brug for at sikre produktionen af fødevarer, samtidig med at der skal udtages arealer til lavbundsprojekter, solceller, skovtilplantning osv. for at imødekomme klimakrisen. I denne session stiller vi skarpt på, hvordan man får plads til biodiversiteten i produktionslandskabet, og hvordan man kommer omkring nogle af de barrierer, der opstår, når vi laver projekter i produktionslandet.

Oplæg v/ Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet

Landbruget udgør størstedelen af det danske landareal og må derfor nødvendigvis være en del af løsningen i forhold til at vende biodiversitetskrisen. Men hvordan gør vi det bedst, og i en proces hvor alle kan se sig selv? Det vil vi se nærmere på i dette oplæg.

Oplæg v/ Rikke Rørby Graversen, SEGES

Specialkonsulent Rikke Graversen fra SEGES vil fortælle, hvordan man rent faktisk ender med at have et naturindhold efter et gennemført lavbundsprojekt.

Oplæg v/ Henrik Bertelsen, Familielandbruget Sydvest

Landmand Henrik Bertelsen vil fortælle om, hvordan verden ser ud fra landbrugets synsvinkel, når der skal laves naturprojekter. Henrik afgræsser sine naturarealer i Vejen Mose med stude og kvier, og det giver meget fine botaniske resultater, bl.a. orkideer og senest en stor fremgang af rundbladet soldug.

Henrik er formand for Familielandbruget Sydvest og en aktiv deltager i den aktuelle natur- og landbrugsdebat. Landmændene vil gerne samarbejde og indgå i projekter, men møder ofte en række barrierer hos myndighederne – hvordan kommer vi ud over det?

kl. 15.45 – 17.15

Tværfaglig session mellem Natur og Vandløb.

Naturlig hydrologi er ofte noget, der stræbes efter i et naturprojekt. Samtidig ønsker vi ofte også at kunne afgræsse arealerne, og gerne hele året rundt. Heri opstår mange steder et dilemma, da mange arealer vil blive meget våde, hvis man genopretter naturlig hydrologi. Hvad er så naturmæssigt bedst; at sikre den naturlige hydrologi eller ændre tiltaget, så der holdes lidt igen på vandet, og sikres dyrene en mulighed for at kunne græsse området af? Hvilke metoder skal vi bruge for at nå i mål med det store multifunktionelle potentiale, som lavbundsområderne har?

Oplæg v/ Camilla Fløjgaard, Aarhus Universitet

Camilla Fløjgaard forsker i biodiversitet og naturforvaltning ved Aarhus Universitet. Camilla vil fortælle om, hvordan man laver lavbundsprojekter, der tilgodeser biodiversitet. I sit oplæg kommer hun også omkring, hvordan man i generelle træk genopretter naturlig hydrologi, naturlig vegetation, naturlig græsning osv.

Oplæg v/ Anja Sørensen, Thisted Kommune

Fokus er på naturpleje, optimal hydrologi i forhold til naturlig hydrologi, samt hvor det giver mening med naturprojekter i forhold til vandstandsstigninger.

Oplæg v/ Katrine Meisner og Hans Paarup Thomsen, Sweco

Genskabelse af mere naturlig hydrologi i områder med store og små naturværdier. Eksempler på praktiske udfordringer.

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

Vi besøger Peter Hindbo, der sammen med biolog Dorthe Aaboer fortæller om, hvorfor og hvordan han har omdannet 12 ha agerjord til overdrev med græssende vildheste. Vi kommer ind på emner som reolpløjning, frøspredning, biodiversitet, helårsgræsning, naturlig hydrologi, vandhuller, minivådområde, færiste, vandrestier og formidling.

Projektet er støttet af Den Danske Naturfond.

Kl. 11.00 – 12.30

I denne session sætter vi fokus på biodiversitetskrisen set med nationale briller. Hvordan sikrer vi, at biodiversiteten ikke bliver glemt i snakken om klima, krig og energi?

Oplæg v/ Signe Normand, Aarhus Universitet og Biodiversitetsrådet

Signe Normand er professor i vegetationsøkologi ved Aarhus Universitet og forperson for Biodiversitetsrådet. Rådet udgav i november 2022 en rapport, der konkluderede, at det reelt er en meget lille andel af Danmarks natur, der er beskyttet, og at vi er langt fra at vende tabet af biodiversitet. Signe vil i sit oplæg komme omkring hovedpointerne i rapporten og vil også fortælle om biodiversitetsrådets arbejde med at skabe bedre vilkår for den danske natur.

Oplæg v/ Carsten Rahbek, Københavns Universitet

Carsten Rahbek er professor og leder af Center for Makroøkologi Evolution og Klima (CMEC) ved Københavns Universitet. Med udgangspunkt i sin forskning fortæller Carsten Rahbek om biodiversitetskrisens alvor og mulige løsninger. Hvor og hvordan skal vi sætte ind, hvis vi skal stoppe arternes tilbagegang?

Oplæg v/ Sebastian Jonshøj, Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte naturens mangfoldighed ved at skabe mere plads til naturen. Det er foreningens mål, at en tredjedel af det danske landareal er natur i 2030. Sebastian Jonshøj vil fortælle om DN’s nye spændende naturpolitik, og om hvordan det kan lade sig gøre at sikre 30 % natur i Danmark.

kl. 13.30 – 15.00

I denne session dykker vi ned i nogle konkrete projekter og får konkrete ideer til, hvordan man kan skabe plads til natur og biodiversitet. Vi skal høre om de spændende naturgenopretningsprojekter i Kragelund Mose og på Kattrup Gods, og om de forskellige metoder der er brugt i naturgenopretningen af Knudshoved Odde, der blev kåret til Danmarks vildeste projekt.

Oplæg v/ Martin Sandager, Kragelund Mose

Genoprettelse af mose med uldgrise og vandbøfler. Kan man ene mand redde 100 ha mose fra at forsvinde? Martin Sandager fortæller om, hvordan han er lykkedes med at genoprette Kragelund Mose ved at genskabe lysåbne områder. Han vil i dette oplæg komme omkring, hvilke udfordringer der har været, og hvilke resultater der er opnået.

Oplæg v/ Iben Møller og Anders Møller, Kattrup Gods

Kattrup Vildnis er et storskalanaturgenopretningsprojekt. Visionen for Kattrup Vildnis er at sætte den vilde natur fri og skabe et ca. 900 ha stort sammenhængende naturområde på Vestsjælland ved at omdanne et klassisk land- og skovbrug med respekt for områdets historie og særpræg. Målet er at understøtte et økosystem, der udvikles af de naturlige processer og dynamikker, og hvor den menneskelige indgriben udgør et minimum. Iben og Anders Møller vil fortælle om deres overvejelser, og om hvor langt projektet er.

Oplæg v/ Carsten Horup, Vordingborg Kommune, og Peer Ravn, Ravn-Nature

Carsten Horup fra Vordingborg Kommune er projektleder på LIFE Clima-Bombina-projektet, der var medvirkende årsag til, at kommunen blev Danmarks Vildeste Kommune i 2022 og vandt Miljøministerens pris på 1 mio. kr. Projektet handler om sikring og udvikling af biodiversitet på Knudshoved Odde vest for Vordingborg. Projektet er udarbejdet sammen med Peer Ravn fra Ravn-Nature, som har mangeårig erfaring med store naturgenopretningsprojekter. Carsten og Peer vil fortælle os om de forskellige løsningerd, e har brugt, både på Knudshoved Odde, men også andre steder i DK.

Medvirkende