SPOR H – Natur

På natursporet sætter vi fokus på to store og komplekse problemstillinger, som verden står overfor, og som vi alle er berørte af, nemlig biodiversitetskrisen og klimakrisen.

På dag 1 skal vi både løfte blikket og se det hele lidt fra oven, og vi skal ned i detaljen og høre om konkrete måder at løse problemerne på. Vi skal høre nyt fra forskningsverdenen, høre om den nye klimaskovfond og høre DNs vinkel i biodiversitets- og klimadebatten. De konkrete eksempler på de gode løsninger leverer Mariagerfjord Kommune, når de fortæller om deres arbejde frem imod en fælles løsning for området omkring Glenstrup Sø, og vi skal høre om en klimaløsning i Randers, som har været en tur igennem klagenævnet.

Dag 2 står i kystnaturens lys, når vi først skal ud på en ekskursion til et område, hvor Odense Kommune har arbejdet med naturbaseret kystbeskyttelse. Her skal vi høre om det konkrete projekt, men også overordnet om, hvordan havvandsstigningerne har betydning for kystnaturen i DK. Dagen afsluttes med en session om, hvordan klimaforandringerne betyder ændringer i landskabet, og om hvordan vi får skabt plads til flere vindmøller, solcelleparker, skovrejsning, biodiversitet, sommerhuse, infrastruktur mm.

SPOR H – Natur

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

På denne session vil vi gennem konkrete eksempler belyse, hvordan man får mest mulig biodiversitet ud af projekter, der skal tilgodese flere områder, som fx vandløb, vandhåndtering, natur, klimatilpasning og CO2-reduktion.

Sessionen er tværfaglig mellem Natur og Vandløb.

Oplæg v/ Rasmus F. Frederiksen og Mette E. Bramm, Mariagerfjord Kommune

Det fjerde demonstrationsprojekt i Realdania-initiativet, Fremtidens Bæredygtige Landskaber – Collective Impact, er foregået ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Vi har kaldt den Fælles Forandring.

Med udgangspunkt i det konkrete landskabs potentialer har et facilitatorteam bestående af kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen arbejdet på at optimere landskabets anvendelse. Det centrale værktøj til at forløse landskabets potentialer har været multifunktionel jordfordeling. Fokus har været at bedre resultater for natur, vandmiljø, klima, landbrugets driftsøkonomi, rekreative interesser og landdistriktsudvikling. Det er de lokale borgere, der sammen med dette facilitatorteam har defineret, hvilke projektaktiviteter der skulle arbejdes med.

På baggrund af disse erfaringer vi vil fortælle om processen og de konkrete projektaktiviteter, som er kommet ud af arbejdet. Vi vil lægge særlig vægt de potentialer, der er i det at arbejde med samskabelse som styringsform på tværs af sektorer og aktører, samt den synergi mellem de interesser, der kan være i landskabet. Vi vil også beskrive nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at realisere et konkret landskabs potentialer, når det kommer til natur, vandmiljø osv. Projektet startede i 2019 og er netop afsluttet i maj 2022.

Oplæg v/ Christina Sass Møller, Randers Kommune

Storkeengen i Randers – Klimatilpasning vs. natur som har været en tur i klagenævnet – hvordan er det endt?

kl. 15.45 – 17.15

Klimakrisen og biodiversitetskrisen er to store verdensomspændende kriser. Løsningerne kan i nogle tilfælde supplere hinanden, men ikke altid. Nogle klimaløsninger er dårlige for biodiversiteten, ligesom nogle biodiversitetstiltag giver øget CO2-udledning. Hvordan løser vi denne konflikt?

I sessionen løfter vi blikket og ser på problemstillingerne lidt fra oven. Vi skal høre oplæg om forskning inden for både klima og biodiversitetsproblematikkerne, høre en grøn interesseorganisations vinkel og høre fra en fond, som arbejder med løsninger. Sessionen slutter med en plenumdebat, hvor vi diskuterer mulige løsninger.

Oplæg v/ Per Gundersen, Københavns Universitet

Oplæg v/ Poul Erik Lauridsen, Den danske Klimaskovfond

Danskernes Klimaskovfond vil nedbringe CO2 og give mere natur. Fonden skal gøre det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag, der sikrer målbar CO2-reduktion. Så nye skove bliver plantet og klimabelastende lavbundsjorder bliver taget ud af drift i Danmark. Fonden blev dannet i 2021, der er nedsat bestyrelse og de skal lægge linjerne for hvordan borgere og virksomheder fremover kan bidrage til troværdig klimakompensation ved at bidrage til Danmarks 70 procents mål i 2030. Hensyn til biodiversitet er en af de synergieffekter, der vil indgå i Klimaskovfondens projekter.

Oplæg v/ Tine Skafte Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

DN er optaget af, hvordan gode naturbaserede løsninger både kan blive udviklet og bragt i anvendelse, så det sikres, at de konkrete indsatser bidrager til at løse både biodiversitetskrisen og klimakrisen.  De to kriser er indbyrdes forbundne og det stiller store krav til omhyggelige processer, langsigtet planlægning og nøje tilpasning til de stedbundne forhold, for at indsatser ikke sker på bekostning af eksisterende natur, men kan medvirke til at bevare og sikre den.

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 12.30

Med ca. 8000 km kystlinje er Danmark en ”stormagt” når det kommer til vores kystnatur. Den lange kystlinje giver dog samtidig udfordringer pga. den forøgede risiko for oversvømmelser som følge af en stigende vandstand. Store dele af oplandet til Odense Fjord er i dag inddiget og pumpet og samtidig er fjord-området udpeget som et af pt. 14 ”risikoområder” i Danmark som følge af en forøget risiko for oversvømmelse. Fremtidens oversvømmelser har store konsekvenser for boligområder og infrastruktur, men også kystnaturen. Udover truslen fra oversvømmelserne i sig selv, er kystnaturen særdeles udfordret af de tiltag der traditionelt benyttes til sikring imod oversvømmelser.

Seden Strandby, beliggende ved Odense Fjord, har gennem de senere år jævnligt været udsat for oversvømmelser fra fjorden. Strandengene ved Seden Strandby er vigtige levesteder fjordens fugle. Arealet med strandenge ved fjorden er dog gået meget tilbage gennem mange år som følge af inddigning, opdyrkning og tilgroning. Samtidigt er de strandenge, der er tilbage, truet af klimaforandringer og mangel på plads. Derfor har Odense Kommune i 2020-2021 gennemført et omfattende natur- og klimaprojekt i området, dels for at beskytte Seden Strandby mod oversvømmelse fra østsiden, dels for at give mere plads til fjordens natur.

Sessionen består af en kort intro ved Odense Congress Center efterfulgt af en ekskursion til Seden Strandby.

Tværfaglig session mellem Natur og Kystbeskyttelse.

Introoplæg v/ Paula Canal Vergés, SDU

Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen i Danmark, med fokus på Odense Fjord.

Ekskursion v/ Lars Kildahl Sønderby, Odense Kommune

Gennemførsel af natur- og klimaprojekt ved Seden Strandby, Odense Fjor.

kl. 13.30 – 15.00

Klimaforandringerne gør Danmark mindre; havet æder sig ind på kysterne, og skybrud gør mange områder inde i landet uegnede til det, de traditionelt er blevet brugt til. Samtidig er der krav om plads til flere vindmøller, solcelleparker, skovrejsning, biodiversitet, sommerhuse, infrastruktur mm.

På denne session vil vi diskutere metodiske erfaringer med lokalplanlægning, hvordan forskellige kommuner har grebet arbejdet med de langsigtede udviklingsperspektiver an og forsøgt at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Oplæg v/ Bo Mogensen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med en omfattende dialogproces i Taarbæk vedr. byens fremtidige udvikling i sammenhæng med en langsigtet kystbeskyttelse. Processen omfatter borgere, friluftsinteresser udsatte boligejere og andre aktører, og skal foreslå udviklingsmuligheder, der samtænker kystbeskyttelse med hensynet til borgernes visioner og ønsker til byens fremtid herunder bevaring af byens særegne stemning og bymiljø samt alle de aktiviteter der udspiller sig langs kysten.

Oplæg v/ Mie Thomsen, tidl. Teknologirådet

Klimatilpasning af Randers Fjord. Erfaringerne fra processen med Randers kommune der har udarbejdet en fleksibel, langsigtet plan for styring af klimatilpasning på baggrund af de nuværende og fremtidige udfordringer med hensyn til oversvømmelser fra fjorden. Fokus gennem processen har været på at sætte de brede løsninger i spil, der inkluderer strategier for Randers By, landsbyerne og det åbne fjordlandskab samt at sikre helhedsorienterede løsninger gennem koordinering på tværs af kommunegrænser med Norddjurs kommune. Dette blev udarbejdet gennem en dynamisk tilpasningspolitisk sti- og strategitilgang, hvor et tilpasningskort (DAPP) for Randers Fjord blev udviklet med en efterfølgende Multikriterie-analyse og en handlingsplan.

Oplæg v/ Søren Gram, Teknologirådet

I 2018 gennemførte Bornholms Regionskommune en omfattende dialogproces, hvor lokale aktører fra hele øen diskuterede visioner og udarbejdede fælles forslag til de åbne arealer på Bornholm i fremtiden. Udfordringerne og ønskerne er mange: Plads til vindmøller, plads til solcelleparker, øget pres fra et voksende turisterhverv og fra nye friluftsaktiviteter, et presset landbrug, ønsker om sammenhængende naturkorridorer på tværs af øen mm.

Medvirkende