SPOR I – Klimatilpasning

Velkommen til Klimatilpasningssporet på Natur og Miljø 2024.

I år vil vi i dette spor præsentere et kalejdoskop af innovative tilgange og løsninger inden for klimatilpasning:

Kystsikring og havstigninger:

Opdag bæredygtige metoder til at beskytte kystområder.

Lær af casestudies og samspillet mellem lokalsamfund, myndigheder og virksomheder.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR):

Hør om Danmarks første LAR-landsby – Nordenskov.

I Nordenskov har en gruppe borgere på eget initiativ sikret modernisering af bybilledet og LAR-løsninger i en og samme arbejdsgang.

Højtvandsmur i Lemvig:

Dyk ned i design og implementering af en højtvandsmur.

Hør om videreudvikling af muren og indsnævring af Thyborøns kanal. Dyk ned i en kontinuerlig arbejde med klimatilpasning i Lemvig Kommune.

Vandtilbageholdelse ved Storåen:

Få indblik i et projekt, der bygger på vandtilbageholdelse for at beskytte Holstebro midtby mod oversvømmelse i forbindelse med store nedbørsmængder.

Udforsk sammenhængen mellem byudvikling og klimatilpasning.

Fremtidens veje skal være permeable:

Permeable belægninger er en del af løsningen, når byer skal klimatilpasses fremtidens øgede nedbørsmængder. I denne session præsenteres det arbejde, der hidtil er sket på området, og de metoder der bruges.

SPOR I – Klimatilpasning

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

Ny klimatilpasningsplan med afsæt i det terrænnære grundvand

Ny klimatilpasningsplan fra oktober 2023 siger, at der vil komme ny lovgivning for terrænnært grundvand i byer.

I sessionen kommer oplægsholderne med forskellige perspektiver på, hvad problemet med terrænnært grundvand betyder for forsyningsselskabet og spildevand.

Oplev oplæg og debat fra:

 • Terrænnært grundvand – hvorfor er det et problem for forsyningsselskaberne?
  V/ Lars Nørgård Holmegaard, direktør hos Lemvig Vand og Klimatorium
 • Klimatilpasning i relation til planloven. Muligheder for gennem fysisk planlægning at forebygge skader ved oversvømmelse og erosion, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse – også på tværs af kommunegrænser
  V/ Christian Vind, direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • VandCenter Syd og Odense Kommunes nuværende og fremtidige samarbejde om håndtering af højtstående terrænnært grundvand.
  Vi har samarbejdet om håndtering af terrænnært grundvand gennem mange år, men hvis det fortsatte arbejde skal baseres på Klimatilpasningsplan 1 og hvorvidt kollektive løsninger jf. Serviceniveaubekendtgørelsen ”kan betale sig samfundsmæssigt”, så risikerer det at blive rigtig svært og meget bureaukratisk.
  V/ Uffe Linneberg Gangelhof, projektchef på VandCenter Syd og Gert Laursen, Klimatilpasser og Slotsgeolog hos Odense Kommune

Sessionen er tværfaglig med Spor D Spildevand.

kl. 15.45 – 17.15

Fremtidens veje skal være klimatilpasset

Under denne session får du  indføring i den forskning, der er sket inden for området. Der er konkrete eksempler på, hvordan Klimavejen kan bidrage som klimatilpasningsmulighed.

Oplev oplæg fra:

 • Klimavejen fra et forskningsmæssigt perspektiv.
  V/ Theis Raaschou Andersen, forskningschef hos Via University College
 • Klimavejen fra et entreprenørmæssigt perspektiv.
  V/ Michael Brask, salgschef hos NCC Fyn

Torsdag d. 30. maj

Kl. 09.00-10.30

Nordenskov, Danmarks første LAR-landsby

I landsbyen Nordenskov,  beliggende i Varde kommune, har en borgergruppe siden 2013 arbejdet på, at den fremtidige kloakseparering skulle bruges til at nytænke landsbyen, og især vejene og indretningen af disse.

 • Oplev præsentation af projektets tilgang samt resultater.
  V/ Jens Dicksen Jensen, tidligere direktør Teknik og Miljø i Billund Kommune og repræsentant for borgergruppen omkring LAR landsbyen Nordenskov

Kl. 11.00-12.30

Klimatilpasning er en fælles opgave – på tværs af stat, kommuner og andre aktører

Kaija Jumppanen Andersen, specialkonsulent hos Kystdirektoratet, og Martin Drews, senior forsker på Danmarks Tekniske Universitet, giver et inspirerende oplæg om, hvor vi står i klimatilpasningen lige nu med fokus på nogle af de aktuelle udfordringer. Det er indledningen til en workshop, hvor deltagerne mødes til diskussion og erfaringsudveksling omkring fire emner, der har relevans for deres egen virkelighed med klimatilpasning i kommunerne, og hvor samarbejde på tværs af stat, kommuner og andre aktører spiller en stor rolle.

  • Klimatilpasning – Hvordan?
  • Aktuelle dilemmaer i klimatilpasning.
  • Erfaringer vi deler og får inspiration fra.
  • Hvad og hvor meget skal vi beskytte os?

kl. 13.30 – 15.00:

Håndtering af oversvømmelsesrisiko i en kommune – Højvandsværnet i Lemvig og Storåen i Holstebro

I Lemvig by er oversvømmelsesrisikoen stor, og derfor er by og havn siden 2012 blevet beskyttet af et multifunktionelt højvandsværn. Men havniveauet stiger, terrænet sætter sig, ekstreme højvandshændelser sker oftere og enderne af højvandsikringen er sårbare. Der er derfor fortsat brug for videreudvikling af løsningerne både lokalt og længere ude i systemet, hvor også en indsnævring af Thyborøn kanal er en del af løsningen. Dyk ned i Lemvigs kontinuerlige arbejde med fremtidige løsninger. Deltag for indsigt i skabelsen af et modstandsdygtigt Lemvig.

Holstebro midtby er plaget af oversvømmelse fra Storåen og der er lavet afværge foranstaltninger i form af oversvømmelses arealer i byens bagland.  Få indblik i hvad initiativtagerne har gjort for at for at kunne opfylde betingelserne for EU’s vandrammedirektiv som Habitatdirektiv.

Oplev oplæg fra:

 • Højvandsværnet ved Lemvig Havn, arkitektonisk integration, historien bag og arbejdet med muren i fremtiden ift. til klimaforandringer.
  V/ Marianne Vistisen, chef i plan og projekt hos Lemvig Kommune
 • Storåen i Holstebro – Det nye klimatilpasningsprojekt og hvordan projektet opfylder betingelserne for EU’s Vandrammedirektiv som Habitatdirektiv.
  V/ Torben Mølgaard, chef i teknik og miljø hos Holstebro Kommune

Medvirkende