SPOR I – Klimatilpasning

Temaet fra årets konference er Fælles front i en multikrisetid, og i en dagligdag præget af samfundskriser såvel som biodiversitets- og klimakrise er det mere vigtigt end nogensinde før at tænke tværfagligt og multifunktionelt.

Klimatilpasning er for første gang et selvstændigt spor på Natur & Miljø-konferencen og erstatter Kystbeskyttelsessporet, som var sidste års nye spor. Klimatilpasning har tidligere været et emne for selve konferencen, og også i år vil klimatilpasning trække sine tråde ind i forskellige sessioner og spor på konferencen. På netop dette spor vil vi samle nogle af de forskellige tråde, og vi håber, det har interesse for dig – uanset om du arbejder fuldt med klimatilpasning eller mere perifert.

Vi vil komme omkring forskellige muligheder for at tænke klimatilpasning ind i andre projekter i byen, når vi på første session sætter fokus på klimatilpasning af byens rum. Fokus er især på, hvordan klimatilpasning kan reducere varme-ø-effekt og øge biodiversiteten, men også understøtte vores overordnede målsætninger om sænket udledning af emissioner.

Vi skal efterfølgende videre til de kystnære omgivelser og høre om de dilemmaer og valg, vi her står med, når vi klimatilpasser mod oversvømmelser og erosion og gerne vil gøre det ud fra en naturbaseret tilgang.

Konferencens anden dag byder på intet mindre end to ekskursioner, hvor der for alvor er mulighed for at snakke tværfaglighed. Først skal vi Hylkedalen sammen med Vandløbssporet. Efterfølgende skal vi til Brandkjær sammen med Spildevandssporet. Begge steder skal vi se konkrete klimatilpasningsprojekter.

Som afslutning på dagen skal vi høre nærmere om to konkrete eksempler på klimatilpasningsprojekter i kystnære omgivelser og ikke mindst drøfte udfordringerne ved at skulle arbejde imellem oversvømmelsesdirektiv og habitatdirektiv, når man gerne vil beskytte mod oversvømmelser nær Natura 2000.

SPOR I – Klimatilpasning

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

At klimaet forandrer sig, og at vi skal tilpasse vores byer, er ikke en nyhed. Men klimatilpasning handler ikke kun ekstremregn og stormfloder. Klimaforandringer handler også om at reducere varme-ø-effekt, anvendelse af vand i de tørre perioder, og gerne hvordan vi samtidig kan bidrage til at nedbringe emissioner og øge biodiversiteten.

Oplæg v/ Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut

Nordic Green Climate Wall. Kan vi med én og samme løsning opvarme vores bygninger og gøre byen grønnere?

Oplæg v/ Mona Chor Bjørn, Københavns Universitet

Der bliver gjort overraskende fund i regnbede, og måske de små biotoper kan have en større betydning for byens natur, end men forventer?

Oplæg v/ Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenter Syd

Kan man regne på, hvilken løsning der har det laveste CO2- og ressourceaftryk med et bæredygtighedsværtøj? Og hvad mener VandCenter Syd med, at regnbede overperformer?

kl. 15.45 – 17.15

Naturbaseret klimatilpasning i kystnære omgivelser kan godt fremstå som det gyldne æg – for hvem vil ikke beskytte mod oversvømmelse og erosion igennem naturlige løsninger, som samtidig har en positiv effekt på vores natur? Men er det lutter lagkage, eller er der en bagside af medaljen?

Oplæg v/ Per Sørensen, Kystdirektoratet

Naturbaseret klimatilpasning og modsatrettede interesser. Hvordan kan vi indrette os mere intelligent?

Oplæg v/ Torben Ebbensgaard, COWI

Hvad sker der med vores natur, når havene stiger? Og kan vi kompensere for tabet på andre arealer – og stadig sikre kystbeskyttelsen?

Debat

Hvilke udfordringer oplever vi med de naturbaserede løsninger? Hvad kan vi lære af hinanden? Hvordan påvirker vi fremtiden?

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 12.30

Tværfaglig session, først mellem Klimatilpasning og Vandløb og dernæst mellem Klimatilpasning og Spildevand

Miljøtekniker Sten B. Frandsen, Kolding Kommune, vil vise rundt i Hylkedalen og fortælle om et nyt fyrtårnsprojekt med klimatilpasning, rekreative elementer og vandløbsrestaurering. To diger på tværs af Hylkedalen kan til sammen tilbageholde op til 60.000 m3 vand i Seest Mølleå, så det ikke så hurtigt løber videre til Kolding Å og Kolding by, hvor det kan medvirke til oversvømmelser.

Herefter går turen til Brændkjær, hvor man forsøger at samtænke klimatilpasningen af Kolding midtby med mere attraktive fællesarealer i AAB/Bovias boligområder. Jette Nørgaard Jensen fra BlueKolding vil undervejs give en status på projektet og fortælle om tankerne bag, samt om udviklingsprocessen som er foregået i tæt samarbejde med beboerne i AAB.

kl. 13.30 – 15.00

På denne session vil du få indblik i eksempler på klimatilpasningsprojekter i kystnære omgivelser og Natura 2000, samt de potentialer og udfordringer der er i krydsfeltet mellem oversvømmelsesdirektiv og habitatdirektiv.

Oplæg v/ Mette Betzer Lundov, NIRAS

Oversvømmelsesbeskyttelse på Enø ved Karrebæksminde.

Oplæg v/ Lis Nowak, Odense Kommune

Beskyttelse af Seden Strandby mod oversvømmelser fra Odense Fjord.

Debat

Hvilke udfordringer oplever vi, og hvad er der af råderum? Hvad kan vi lære af hinanden? Hvordan påvirker vi fremtiden?

Medvirkende