SPOR D – Spildevand

Med udgangspunkt i temaet Fælles front i en multikrisetid sætter Spildevandssporet endnu en gang fokus på det tværfaglige samarbejde.

Når man taler om spildevand, falder talen ofte på miljøfarlige stoffer. Inden for de seneste år er især PFAS-forurening kommet ind i danskernes bevidsthed. Det er et område, som vi endnu ved meget lidt om, og samtidig bliver omfanget af forureningerne større og større. Derfor afsættes hele to sessioner til emnet, hvor både Jordforureningsporet, Grund-/drikkevandsporet, Virksomhedsporet og Spildevandsporet er gået sammen. Det afspejler netop, hvor bredt PFAS rækker.

Når man taler om spildevand, falder emnet også hurtigt på klimatilpasning. Især tilpasning til mere vand – både fra oven, fra siden og fra neden. Mange rådgivere, bygherrer samt kommunale sagsbehandlere har udfordringer med at planlægge for de gode løsninger til håndtering af regnvandet, når der skal bygges nyt. I samarbejde med Planlægningssporet sætter vi fokus på, hvordan regnvandshåndteringsplaner kan gribes an.

Derudover tager vi med Klimatilpasningssporet på ekskursion til Brændkjær. Her skal vi se på et konkret klimatilpasningsprojekt, hvor man samtidig har forsøgt at tænke mere attraktive fællesarealer ind i boligområderne.

Som sløjfe på det hele, vender vi blikket mod de recipienter, der som regel kommer til at modtage vandet, når der enten skal bygges nyt eller separatkloakeres i byerne. De seneste vandområdeplaner forventes endeligt vedtaget i løbet af 2023, og med disse skal miljømålene for vandområderne være opnået inden 2027. Mange vandløb er stadig uden målopfyldelse, og en af årsagerne kan være udledning af spildevand og overfladevand fra byerne. Sammen med Vandløbsporet dykker vi ned i, hvad man kan gøre for at forbedre disse udledninger, med fokus på en bedre miljømæssig og økologisk tilstand i recipienterne.

SPOR D – Spildevand

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Tværfaglig session mellem Spildevand, Jordforurening, Grund-/drikkevand og Virksomheder.

Håndtering af de miljø- og sundhedsskadelige PFAS-stoffer er en kæmpe opgave. Det kræver et stærkt myndighedssamarbejde, og en national PFAS-strategi er under udarbejdelse. Miljøstyrelsen fortæller om arbejdet med og initiativer i PFAS-strategien. Samtidig findes PFAS-stofferne alle vegne (regnvand, havvand, naturen), og de skærpede grænseværdier for en række PFAS-stoffer i drikkevand gør det vanskeligt at skelne mellem punktkilder og diffus belastning i et område. Vi præsenteres for et projekt, hvor Rambøll undersøger den diffuse forurening med PFAS. Vi slutter sessionen med at høre om tilgange til håndtering af de mange forskellige PFAS-stofgrupper i en europæisk og international kontekst. Hvilke erfaringer har man gjort sig både teknologisk og lovgivningsmæssigt, og er der noget, vi direkte kan anvende i en dansk kontekst?

Oplæg v/ Jane Hansen, Miljøstyrelsen

PFAS – status og overblik.

Oplæg v/ Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

Undersøgelse af kilder til diffus PFAS-forurening.

Oplæg v/ Steffen Foss Hansen, DTU

Tilgange til håndtering af PFAS i Europa.

kl. 15.45 – 17.15

Tværfaglig session mellem Spildevand, Jordforurening og Virksomheder.

PFAS er en miljøkatastrofe, vi endnu ikke kender omfanget af. Vi ved, at kilderne til PFAS skal nedbringes, og vi ved, at det kræver samarbejde mellem myndigheder og et stærkt fagmiljø inden for jordforurening, spildevand, virksomheder, vandforsyning mm. Det kræver løbende videndeling om udfordringer og løsninger – ikke blot på faglige konferencer, men også i den daglige opgavevaretagelse.

På denne workshop drøftes erfaringer med tilgange til håndtering af PFAS, samt myndigheder, forsyninger og virksomheders ønsker til videndeling på tværs. En række centrale aktører indleder workshoppen efterfulgt af gruppediskussioner om samarbejde og vidensdeling. Du vil bl.a. kunne opleve:

  • Konsulent Janne Sommer Nielsen, Kommunernes Landsforening
  • Seniorkonsulent Julie Kofoed, Videnscenter for Miljø og Ressourcer
  • Chefkonsulent Ida Holm Olesen, Novafos
  • Civilingeniør Lene Bagh, Høje-Taastrup Kommune

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

Tværfaglig session mellem Spildevand og Planlægning.

Når der byggemodnes og laves nye lokalplaner, har de fleste kommuner et serviceniveau, der siger, at forsyningsselskabet håndterer regnvandet op til en 5-års hændelse. Håndtering af klimavand, altså regnvand over 5-års hændelser, skal bygherrer selv håndtere.

Hvordan dette planlægges og godkendes kan give udfordringer for mange kommunale sagsbehandlere og ikke mindst for bygherrerne. Hvilke krav kan vi stille, og hvordan håndhæves disse? Det giver vi et bud på i denne session, hvor vi skal høre fra tre forskellige kommuner, som har grebet det an på meget forskellig vis.

Oplæg v/ Mia Sabine Berle og Stine Bruun Bundesen, Silkeborg Kommune

Processen omkring udarbejdelse af regnvandshåndteringsplaner i Silkeborg Kommune med et par eksempler. Lovgivningsmæssig baggrund og ophæng i kommuneplanen. Samarbejdet mellem planlæggeren og spildevandsmedarbejderen.

Oplæg v/ Stefan Buus Pedersen og Rikke Flinterup, Aarhus Kommune

Evaluering og håndhævelse af godkendte regnvandshåndteringsplaner. Hvilke erfaringer de har gjort sig i Aarhus? De godkendte regnvandshåndteringsplaner skal i princippet håndhæves af byggesagsbehandleren. Hvordan fungerer det?

Oplæg v/ Gert Michael Laursen, Odense Kommune

Vandkorridorer og tilbageholdelse af ekstrem-nedbør i Odense. Differentieret forsøg på håndtering af vand udover serviceniveau. Set fra en klimatilpasningssynsvinkel.

kl. 11.00 – 12.30

Tværfaglig session mellem Spildevand og Klimatilpasning.

I Brændkjær forsøger man at samtænke klimatilpasningen af Kolding midtby med mere attraktive fællesarealer i AAB/Bovias boligområder.

På denne ekskursion til Brændkjær vil Jette Nørgaard Jensen fra BlueKolding give en status på projektet og fortælle om tankerne bag, samt om udviklingsprocessen som er foregået i tæt samarbejde med beboerne i AAB.

kl. 13.30 – 15.00

Tværfaglig session mellem Spildevand og Vandløb.

Mange vandløb er stadig uden målopfyldelse. Hvordan kommer vi videre med myndighedstilladelser og målopfyldelse, også set i lyset af de nye klagenævnsafgørelser? Konkrete eksempler og erfaringer på renseløsninger.

Oplæg v/ Maja la Cour Bohr, WSP

Nye udfordringer i lyset af klagenævnsafgørelserne og et bud på, hvordan vi håndterer dem, indtil vi har mere afklaring.

Oplæg v/ Søren Gabriel, WSP

Spændende nye rensemetoder, der kan komme i spil som supplement eller alternativ til de velkendte regnvandsbassiner. Erfaringer om fosforfældning fra konkrete eksempler.

Oplæg v/ Bo Snediker Jacobsen, Aarhus Vand, og Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune

Hvad kan vi gøre? Konkrete tanker om organisering og funktionalitet for regnvandsbassiner og monitorering. Erfaringer fra infiltrationsbassiner.

Medvirkende