SPOR D – Spildevand

Spildevandssporet på Natur & Miljø vil i år dele scene med sporene Klima og Vandløb, da de spor ofte og næsten altid deler virkelighed med håndtering af de konstant varierende vandmasser. Spildevandssporet er samtidig en blanding af tværfaglige emner, som både rummer problematikker i overordnede sammenhænge, men også dykker ned i essensen af spildevandstilladelser og spildevandsløsninger.

Det har regnet og regnet i januar 2024. Den store regnmængde giver udfordringer for forsyningsselskaber med blandt andet terrænnært grundvand, som udfordrer planlægning af fremtidige og nuværende løsning for afledning af spildevand. Samtidig er der, jævnfør den statslige klimatilpasningsplan fra oktober 2023, ny lovgivning på vej for terrænnært grundvand.

Ikke nok med, at varierende vandhåndtering er en udfordring, så er miljøfarlige forurenende stoffer i det vand, der skal afledes til recipienterne, også et problem. Danmark er forpligtet til at efterleve vandrammedirektivet ved udgangen af 2027, og der er både nationale og EU-fastsatte miljøkvalitetskrav, der endnu ikke er opfyldt. Der er herudover udfordringer med manglende data for recipienterne, og hvordan der skal stilles vilkår for at efterleve direktivet.

SPOR D – Spildevand

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

Ny klimatilpasningsplan med afsæt i det terrænnære grundvand

Ny klimatilpasningsplan fra oktober 2023 siger, at der vil komme ny lovgivning for terrænnært grundvand i byer.

I sessionen kommer oplægsholderne med forskellige perspektiver på, hvad problemet med terrænnært grundvand betyder for forsyningsselskabet og spildevand.

Oplev oplæg og debat fra:

 • Terrænnært grundvand – hvorfor er det et problem for forsyningsselskaberne?
  V/ Lars Nørgård Holmegaard, Direktør hos Lemvig Vand og Klimatorium
 • Klimatilpasning i relation til planloven. Muligheder for gennem fysisk planlægning at forebygge skader ved oversvømmelse og erosion, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse – også på tværs af kommunegrænser
  V/ Christian Vind, direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen 
 • VandCenter Syd og Odense Kommunes nuværende og fremtidige samarbejde om håndtering af højtstående terrænnært grundvand.
  Vi har samarbejdet om håndtering af terrænnært grundvand gennem mange år, men hvis det fortsatte arbejde skal baseres på Klimatilpasningsplan 1 og hvorvidt kollektive løsninger jf. Serviceniveaubekendtgørelsen ”kan betale sig samfundsmæssigt”, så risikerer det at blive rigtig svært og meget bureaukratisk.
  V/ Uffe Linneberg Gangelhof, projektchef på VandCenter Syd og Gert Laursen, Klimatilpasser og Slotsgeolog hos Odense Kommune

Sessionen er tværfaglig med Spor I Klimatilpasning.

kl. 15.45 – 17.15

Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet

Med afsæt i EU´s miljølovgivning ser vi i denne session på, hvordan lovgivningen om at begrænse merudledning kan håndteres.

Myndighederne kan kun træffe afgørelser, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et vandområde, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af vandområdets tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Oplev oplæg fra:

 • Hvor står vi nu, og hvordan løser vi de gældende udfordringer.
  V/ Jane Hansen, kontorchef,  Hav- og Vandmiljø, Miljøstyrelsen
 • Krav og uafklarede spørgsmål til udledning af regnvand – og et konkret eksempel på en vej igennem.
  V/ Maja la Cour Bohr, specialist hos WSP
 • Et overblik over variationen i koncentrationer, måleusikkerhed og statistik i et komplekst miljø.
  V/ Jes Vollertsen, professor, Ph.D, forskningsgruppeleder hos Aalborg Universitet

Sessionen er tværfaglig – sammen med Spor B Vandløb.

Torsdag d. 30. maj

Kl. 09.00-10.30

Ekskursion

Regnvandsprojektet i Everenden er et komplekst vandhåndteringsprojekt, der samler overordnet planlægning, herunder indsatsplaner, klimaplaner, spildevandsplaner, lokalplaner m.m., med ønsket om at udvikle den for projektet ”Rigtig vandhåndteringsløsning”.

Projektet er lavet med respekt for de eksisterende forhold og miljø, i dialog med lodsejere, i samarbejde med myndigheder og udfordring af generelle rammesætninger herunder BAT (Best Available Techniques) og lovgivning.

Gennem idéfasen og projektmodningen har VCS (VandCenter Syd) haft fokus på at lave et ”samlingsprojekt”, som forener lokale projekter og muligheder. Med VCS som projektejer er der skabt et forenet projekt, hvor vandhåndtering og vandrensning går hånd i hånd med udvikling af rekreative områder, skovrejsning i bakkelandskab og skabelse af en unik biotop ved Odense Fjord.

V/ Daniel Løvenskjold Andersen, fagleder og projektleder hos VandCenter Syd, vil vise os rundt i dette unikke anlæg og fortælle om baggrunden for projektet.

Sessionen er tværfaglig med Spor B Vandløb

Kl. 11.00-12.30

Naturlig afstrømning og styr på miljøfremmed stoffer ved udledningstilladelser

Hvad er rammerne for udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet, og hvordan finder man data eller rapporter, som kan hjælpe med at belyse forholdene omkring udledningstilladelsen?

Der er et studie i gang, som opsamler viden om naturlig afstrømning som udlederprincip. Der bliver set på, hvordan afstrømningen varierer i danske vandløb, og hvad der er definerende for den naturlige afstrømning, samt hvilke effekter afløbstallet har i regnvandsbassinerne. Er der et behov for en mere nuanceret brug af begrebet naturlig afstrømning? Studiet bidrager med viden, som muliggør denne tilgang. I studiet har vi opsamlet konkrete eksempler og problemstillinger, der har været i spil. Yderligere er der suppleret med konkrete målinger, som underbygger vores konklusioner.

Oplev:

 • Sølvi Joensen, planlægger hos Novafos, Anja Trane Thomsen, specialist hos WSP og Sara Egemose, lektor hos SDU
 • Maria Benavent og Susan Rosendal Bennetzen, specialkonsulenter hos Miljøstyrelsen.

kl. 13.30 – 15.00:

Fremtidens håndtering af spildevandsslam og spildevand

I Harboøre laver man pyrolyse på slam fra det lokale rensningsanlæg, og det bliver til en værdifuld ressource, som kan omsættes og give indtjening, samtidig er det godt for miljøet.

Hør om det banebrydende projekt, som er et af de eneste i Danmark, hvor man omdanner spildevandsslam til en værdifuld ressource via pyrolyse.

Få indblik i de teknologiske udfordringer og løsninger inden for pyrolyseprocessen og hør, hvad man kan anvende restproduktet til.

 • Hvordan laver man en værdifuld ressource ud af spildevandsslam, og hvordan har processen for etablering af pyrolyseanlægget været?
  V/ Stefan Nielsen, driftschef hos Harboøre Rensningsanlæg
 • Gennemgang af det tekniske udstyr.
  V/ Henning Schmidt Pedersen, salgschef hos Aqua Green

BlueKolding har opbygget et avanceret styrings- og overvågningssystem, som dækker både kloaksystem og renseanlæg. Formålet er at bidrage til at reducere overløb samt optimere processer og energiforbrug i hele systemet. Derudover arbejder BlueKolding på at udnytte de ressourcer, der er i spildevandet til bl.a. energiproduktion.

 • Løsninger på langbanen– recirkuleringsteorier.
  V/ Thomas Faarbæk, Civilingeniør hos BlueKolding

Medvirkende