SPOR E – Landbrug

Vi kommer ikke uden om det. Landbruget nævnes i forbindelse med flere af de kriser, som er det overordnede tema for årets konference. Det kan dog være svært for de kommunale sagsbehandlere på landbrugsområdet at se, hvad vi kan bidrage med for at løse klima-, biodiversitets- og energikrisen mv. I dag er vores kerneopgaver primært myndighedsopgaver med tilsyn og behandling af ansøgninger/anmeldelser af dyrehold, og ofte er der ikke afsat ressourcer til løsning af andet en kerneopgaverne i kommunerne. Det løser bare ikke nogle af kriserne at fortsætte i samme spor fremadrettet, og vi kan meget vel blive overhalet indenom af udviklingen. Landbruget er i gang med en stor omstillingsproces, da erhvervet er under pres for at kunne levere på både klima-, biodiversitets- og energikrisen. Det kommer også til at ændre kommunernes opgaver med især husdyrbrugene og dermed også den enkelte sagsbehandlers opgaver. Vi må alle løftet blikket fra kerneopgaverne og ruste os til fremtiden – og den bliver ikke kedelig.

Med sessionerne på landbrugssporet i år er der fokus på kriserne, og på hvilken rolle kommunerne har eller kan have for at understøtte den omstilling, der sker i landbruget lige nu.

SPOR E – Landbrug

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Tværfaglig session mellem Landbrug og Natur.

Der er rift om arealerne i Danmark. Biodiversiteten er for nedadgående, og arterne forsvinder. Løsningen er mere plads til natur og biodiversitet. Men der er også brug for at sikre produktionen af fødevarer, samtidig med at der skal udtages arealer til lavbundsprojekter, solceller, skovtilplantning osv. for at imødekomme klimakrisen. I denne session stiller vi skarpt på, hvordan man får plads til biodiversiteten i produktionslandskabet, og hvordan man kommer omkring nogle af de barrierer, der opstår, når vi laver projekter i produktionslandet.

Oplæg v/ Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet

Landbruget udgør størstedelen af det danske landareal og må derfor nødvendigvis være en del af løsningen i forhold til at vende biodiversitetskrisen. Men hvordan gør vi det bedst, og i en proces hvor alle kan se sig selv? Det vil vi se nærmere på i dette oplæg.

Oplæg v/ Rikke Rørby Graversen, SEGES

Specialkonsulent Rikke Graversen fra SEGES vil fortælle, hvordan man rent faktisk ender med at have et naturindhold efter et gennemført lavbundsprojekt.

Oplæg v/ Henrik Bertelsen, Familielandbruget Sydvest

Landmand Henrik Bertelsen vil fortælle om, hvordan verden ser ud fra landbrugets synsvinkel, når der skal laves naturprojekter. Henrik afgræsser sine naturarealer i Vejen Mose med stude og kvier, og det giver meget fine botaniske resultater, bl.a. orkideer og senest en stor fremgang af rundbladet soldug.

Henrik er formand for Familielandbruget Sydvest og en aktiv deltager i den aktuelle natur- og landbrugsdebat. Landmændene vil gerne samarbejde og indgå i projekter, men møder ofte en række barrierer hos myndighederne – hvordan kommer vi ud over det?

kl. 15.45 – 17.15

Kampen om arealet er tiltagende. Der skal findes plads til mere biodiversitet, flere energianlæg, byudvikling og fødevarer til en stigende befolkning. Teknologirådet vurderer, at vi har brug for omkring 130 % af Danmarks areal, hvis vi ønsker at få plads til det hele. Landbruget udgør en stor del af det nuværende tilgængelige areal, og der vil blive ekstensiveret eller udtaget landbrugsareal i fremtiden. Vi vil på denne session se på, hvilke arealer der kan tages ud, hvilke arealer der kan bruges multifunktionelt, samt hvordan man bedst kan gøre det, herunder hvordan man lykkes med multifunktionel jordfordeling.

Oplæg v/ Søren Møller, Collective Impact

Via sit arbejde i Projektet Collective Impact har Søren Møller opsamlet stor viden om arealanvendelse som redskab i den grønne omstilling. Den grønne omstilling er en anledning til at udvikle landdistrikterne. Gør man det rigtigt, er det anledning til lokaludvikling og et vigtigt løft til både landbrugserhvervet og landdistrikterne. Men det kræver, at vi evner at gentænke både landbruget og kommunernes rolle. Der er brug for nye forretningsmodeller og en ny tilgang i forvaltningerne. Erfaringer fra metoden i Collective Impact kan bruges til at skabe innovationskraft lokalt.

Oplæg v/ Peter Stubkjær Andersen, Københavns Universitet

Hvordan kan en jordreform se ud, hvis den skal være et redskab til at løse både biodiversitetskrise, energikrise og fødevarekrise? Og har vi allerede nogle værktøjer i kommunerne i form af kommuneplaner, vi kan bruge til optimere fordelingen af Danmarks areal? Det er nogle af de spørgsmål, Peter Stubkjær Andersen vil komme ind på i sit oplæg.

Oplæg v/ Jesper Gravesen, Landbrugsstyrelsen

Jordfordeling har ofte været nævnt som et redskab til at løse diverse kriser med – landbrugskrise, biodiversitetskrise mm. Jesper Blaabjerg vil via sit arbejde med BioScape på Endelave og den multifunktionelle tilgang her give et oplæg om sine erfaringer. BioScape er bl.a. begyndt at anvende en hollandsk metode, Connective Negotiation eller Mutual Gain Approach. Jesper vil også komme ind på, hvad man som jordfordeler gør, når målet ikke bare er et vådområde, men noget mere multifunktionelt.

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

På denne session vil vi dykke ned i, hvilke udfordringer vi møder i forhold til Husdyrloven og Planloven. Vi skal bl.a. forbi:

  • Vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed, ridehaller og ridebaner
  • Gyllebeholdere i det åbne land
  • Hvad kan vi gøre med kommuneplanen (kan vi gøre noget?)
  • Vurdering af landskab, hvor kan anlæg ligge i forhold til ønsket placering?
  • Flere ansøgninger om biogasanlæg

Oplæg v/ Marianne Heilskov Hansen, Brønderslev Kommune

Marianne vil fortælle om forskellige mindre cases med en landbrugsvinkel.

Oplæg v/ Rikke Rasmussen, Holstebro Kommune

Rikke vil fortælle om forskellige mindre cases med en planvinkel.

Oplæg v/ Esben Aggerbeck, DLA Piper Denmark

Esben vil fortælle om det juridiske perspektiv ved snitflader mellem Husdyrloven og Planloven.

kl. 11.00 – 12.30

Kommunerne laver klimapartnerskabsaftaler med bl.a. landboforeninger for at fremme klimatiltag i landbruget. Det skyldes især, at det i mange kommuner er landbruget, der afsætter det største klimaaftryk i klimaregnskabet. Hvordan går vi så fra klimapartnerskab til konkrete klimaprojektet?

På denne session vil vi sammen blive klogere på processen og erfaringerne med klimaberegningsværktøjet ESGreen Tool gennem de første pilotprojekter.

Oplæg v/ Maria Pilgaard, Velas

Processen fra en landboforenings synsvinkel. Hvad havde/har vi af bekymringer, og hvad ser vi af muligheder i samarbejdet med kommunerne?

Oplæg v/ Dennis Jensen, Favrskov Kommune

Processen fra en kommunes synsvinkel. Hvad ser vi af mulighederne i samarbejdet med landbruget, og hvad er der af forhindringer?

Oplæg v/ Anne Freund Grøftehauge, Velas

Rådgivningsforløbet med ESGreen Tool og de første erfaringer herfra. Hvad går et rådgivningsforløb med ESGreen Tool ud på, og hvad kan der trækkes ud af erfaringer?

kl. 13.30 – 15.00

Hvordan kan vi i fællesskab speede op for den grønne omstilling og danne grobund for de ideer, der spirer rundt omkring i erhvervslivet?

På denne session skal vi høre oplæg fra to aktører, der bidrager til den grønne omstilling på energiområdet i relation til landbruget. Hvilke myndighedsudfordringer har de mødt i forbindelse med at etablere anlæg ude i den virkelige verden?

Energistyrelsens har nedsat PtX-sekretariat som en del af PtX-taskforcen, der fremgår af PtX-aftalen. Hvordan arbejder sekretariatet med opgaven i forhold til at understøtte udviklingen af PtX i Danmark og bistå aktører, interessenter og myndigheder, og hvordan ser taskforcen samspillet mellem PtX og landbrugssektoren?

Oplæg v/ Morten Glenthøj, Sindal Biogas

Oplæg omkring biogas- og PtX-udvikling de kommende år.

Oplæg v/ Frank Wennerberg, GreenFarm

Oplæg om GreenFarms gårdbiogasanlæg, samt de udfordringer der mødes i forbindelse med etablering af anlæg.

Oplæg v/ Johann Pálmason Vestergaard, Energistyrelsens sekretariat for Power-to-X

Hvordan arbejder PtX-sekretariatet med opgaven i forhold til at understøtte udviklingen af PtX i Danmark og bistå aktører, interessenter og myndigheder, og hvordan ser taskforcen samspillet mellem PtX og landbrugssektoren?

Medvirkende