SPOR E – Landbrug

På landbrugssporet får vi en indflyvning til DK2020-arbejdet og stiller skarpt på best practice og tværgående samarbejder i forbindelse med implementeringen af kommunernes klimahandleplaner.

Landbrugssektoren er en nøgleaktør bredt set både i forhold til forebyggelse og tilpasning og synergien imellem dem. Vi ser på landbrugets klimapåvirkning, og hvordan der arbejdes med målsætningen og nedbringelse af drivhusgasser på overordnet og på kommunalt plan.

På landbrugssessionerne vil vi sætte fokus på såvel udfordringerne som de muligheder, der er på landbrugsområdet.

Vi har fokus på de mange muligheder, der er i forhold til at reducere klimaaftrykket fra landbrugssektoren, og vi tager derfor ud og ser på et biogasanlæg på Midtfyn. Undervejs vil vi høre om en kommunes erfaringer og udfordringer ved etablering af biogasanlæg. Vi skal høre om, hvilke virkemidler der er fokus på, og får eksempler på, hvordan man kan optimere ressourceforbruget på landbrug.

Landbrug har mange snitflader, og vi afholder derfor flere sessioner sammen med nogle af de øvrige spor på konferencen, herunder Vandløb, hvor landbruget spiller en vigtig rolle som vandforvalter, og Spildevand, hvor vi kommer omkring problematikken om PFAS og spildevandsslam på landbrugsjord.

SPOR E – Landbrug

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Regeringen har sat en målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgas med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Hvad er landbrugets klimapåvirkning, og hvordan arbejdes der med målsætningen og nedbringelse af udledning af drivhusgasser på overordnet og kommunalt plan?

Oplæg v/ Helga Grønnegaard, Fremtidens bæredygtige landskaber, Collective Impact

Landbrugets klimapåvirkning.

Oplæg v/ Tavs Nyord, CONCITO

Generelle udledningerne fra landbruget og principper, dyrkningsmetoder og teknologier, der potentielt kan hjælpe erhvervet på vej til at nå landbrugsaftalens ambitiøse mål.

Oplæg v/ Arendse Dahlstrøm-Kronborg, Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes erfaring med arbejde med klimaplaner i forhold til landbrugsområdet.

kl. 15.30 – 17.15

Vedvarende energi, herunder biomasse fra biogas, spiller en stadig større rolle i omstillingen fra fossil til grøn og bæredygtig energi.

Vi aflægger Nature Energy Midtfyn et besøg, hvor vi vil gå gyllens vej gennem biogasanlægget, mens vi får fortalt historien fra idé til kørende anlæg med alle de udfordringer, der har været undervejs.

(OBS: Afgang kl. 15.30. Der er plads til max. 40 deltagere på ekskursionen)

Oplæg på busturen v/ Dorthe Toft, Assens Kommune

Under busturen fortæller Assens Kommune om deres input, erfaringer og udfordringer med etablering af et nyetableret biogasanlæg i Flemløse.

Kobling til DK2020.

Præsentation af biogasværket v/ Mette Smedegaard Hansen, Nature Energy

Gyllens vej gennem anlægget. Hvad kommes i? Og hvad kommer ud?

Hvor meget transport er der? Hvad med lugt, støj, m.m. og naboer?

Møder I overvejelser fra landbruget over at modtage afgasset biomasse, som jo også indeholder andre typer af affald som efterfølgende køres ud på landbrugsjorden?

Kan afsætning blive svær i fremtiden?

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

I dette oplæg får vi en indflyvning til DK2020-arbejdet med fokus på landbrugssektoren. Vi vil komme omkring muligheder og dilemmaer for virkemidler som eksempelvis biogas.

Der er kommet flere specifikke krav til IE-husdyrbrugene bl.a. om brugen af ressourcer og energi, hvilket Miljøstyrelsen kommer og fortæller om. Vi får input fra en energikonsulent til, hvordan husdyrbrugene kan energioptimere.

Sessionen belyser og giver værktøjer til, hvordan landbrugssektoren bidrager til forebyggelse af drivhusgasudledningen og kan gøres mere klimavenlige.

Oplæg v/ Boris Schønfeldt, KKR Syddanmark

Indflyvning til DK2020-arbejdet med fokus på landbrugssektoren.

Handlevirkemidler fokus på landbrug.

Muligheder og dilemmaer for biogas som virkemiddel.

Vi vil se på landbrugssektoren som nøgleaktør.

Oplæg v/ Kurt Mortensen, Byggeri & Teknik

Energieftersyn

Fjernaflæsning

Energiscreening

Optimering af ventilation

Hvad kigger I på?

Eksempler på energibesparende tiltag

Eksempel på energirapport –hvad indeholder sådan en?

Hvordan kan miljøledelse se ud i forhold til energi?

Oplæg v/ Anita Carøe Henningsen, Miljøstyrelsen

Hvordan kan miljøledelse bruges i forhold til opfyldelse af DK2020 ?

Minimering af vandforbrug – hvordan?

Krav til IE-brug

BAT – energi og vand

Hvornår bliver klima inddraget i godkendelsesarbejdet?

Nye teknologier på vej?

kl. 11.00 – 12.30

Visionen er en klimaneutral landbrugsproduktion i 2050. Der er dog diskussion om, hvad dette indebærer, og hvilke elementer der kan bidrage hertil – udfordringerne er store. Deltag på sessionen og hør, hvordan landbruget griber det an, og hør om nogle af de virkemidler, som kan anvendes på vejen.

Hvad ligger der bag Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektorens 24 anbefalinger?

Hvordan kan landbruget rent praktisk reducere klimaaftrykket?

Oplæg v/ Maria Stein Knudsen, Landbrug & Fødevarer

Klimaneutral 2050.

Oplæg v/ Maria Pilgaard, Velas

Klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren.

24 (14 for landbrugets vedkommende) anbefalinger.

Hvad skal et klimapartnerskab indeholde?

Oplæg v/ Alice Thoft Christensen, SEGES

Hvad kan den enkelte landmand gøre for at bidrage til strategien om et klimaneutralt landbrug i 2050?

Klimaværktøj.

Baggrunden for anbefalingerne i ”Klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 Fra vision til virkelighed”.

kl. 13.30 – 15.00

Vi har mange ønsker til brugen af vores ådale til håndtering af for meget vand og til fjernelse af næringsstoffer, men hvad skal man så gå på kompromis med?

Tværfaglig session mellem Vandløb og Landbrug.

Oplæg v/ Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune

Ryå udspringer ved Jyske å og løber via Aabybro og ud i Limfjorden. Arealerne omkring Ryå er udsat for gentagne oversvømmelser, så store dele af det ånære landbrugsland ofte ligger under vand. Lodsejere har derfor gennem længere tid efterspurgt bedre afvanding. Formålet med projektet ”Helhedsplan Ryå” var at skabe fælles viden om åen, inddrage interessenter og lodsejere i arbejde med at håndtere vandet.

En arbejdsgruppe bestående af interessenter i området var det væsentlige forum for drøftelse af indholdet i helhedsplanen. Formålet med arbejdsgruppen var at flytte fokus fra afvanding til helhedsplanlægning. Første skridt var at skabe fælles fakta via basisanalyse af naturindholdet, muligheder for fritidsinteresser, CO2-lavbundsområder mm.

Oplæg v/ Rikke Krogshave Laursen, SEGES

Skal landmændene være vandparkeringsvagter og/eller naturforvaltere?

Landbrugets muligheder for vandhåndtering i ådalene.

Oplæg v/ Jannik Seslef, Assens Kommune

Dialog i vådområdeprojekter efter Assens-modellen

Inddragende metode til opnåelse af synergier og fælles forståelse.

Medvirkende