SPOR B – Vandløb

Med udgangspunkt i temaet Fælles front i en multikrisetid sætter Vandløbssporet fokus på det tværfaglige samarbejde.

Både den våde terrestriske natur og vores vandløb er selvsagt afhængige af, at der er vand til stede – også om sommeren. Klimaforandringerne har allerede nu givet os ændrede nedbørsmønstre med højere temperaturer, mere ekstreme regnhændelser og lange tørre perioder om sommeren. Det ændrede sommervejr presser både den våde natur direkte – men også indirekte, fordi behovet for vand til eksempelvis vanding af afgrøder øges.

På Vandløbssporet vil vi se på, hvordan vi kan forudsige påvirkninger og konsekvenser af en øget vandindvinding. Vil vi også se på, hvilke muligheder der er for at stille krav til vandindvindingen.

Hovedbudskabet i Biodiversitetsrådets første rapport, som udkom i efteråret 2022, er, at det ikke er lykkedes at stoppe tabet af arter i Danmark. På trods af årtiers indsats. Sammen med Natursporet sætter vi fokus på udfordringerne med den multifunktionelle arealanvendelse, hvor der på samme tid og sted er mange ønsker til både biodiversitet og udtagning af jord.

Konferencens anden dag byder på intet mindre end to ekskursioner, hvor der for alvor er mulighed for at snakke tværfaglighed. Først skal vi Hylkedalen sammen med Klimatilpasningssporet. Efterfølgende skal vi til Dalby Mølleå, hvor vi skal se på og diskutere faunapassageløsninger ved opstemninger.

Som sløjfe på det hele vender vi blikket mod de recipienter, der som regel kommer til at modtage vandet, når der enten skal bygges nyt eller separatkloakeres i byerne. De seneste vandområdeplaner forventes endeligt vedtaget i løbet af 2023, og med disse skal miljømålene for vandområderne være opnået inden 2027. Mange vandløb er stadig uden målopfyldelse, og en af årsagerne kan være udledning af spildevand og overfladevand fra byerne. Sammen med Spildevandssporet dykker vi ned i, hvad man kan gøre for at forbedre disse udledninger, med fokus på en bedre miljømæssig og økologisk tilstand i recipienterne.

 

SPOR B – Vandløb

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Grundvandsressourcerne er under pres. Markvandere og industri kæmper om de samme vandmængder, der skal forsyne den våde natur med vand. Kan vil holde på vandet om sommeren, og hvordan kan vi mindske påvirkningen?

Oplæg v/ Jakob Qvortrup Christensen, Miljøstyrelsen

Vandområdeplanerne 2021-2027 indeholder bl.a. målsætninger og retningslinjer for opnåelse af god tilstand i grundvand og vandløb.

I oplægget beskrives grundlaget for de kvantitative tilstandsvurderinger af grundvandsforekomsterne samt de juridiske rammer, som følger af vandområdeplanerne, når der skal gives tilladelse til vandindvinding.

Oplæg v/ Jacob Birk Jensen, WatsonC

Konsekvensvurdering af grundvandsindvinding på vandløb vha. habitatmodellering. I forbindelse med forundersøgelserne til en ny kildeplads opstilles en habitatmodel til beskrivelse af vandindvindingens påvirkning af et nærliggende vandløb.

Oplæg v/ Morten Westergaard og Morten Lauge Fejerskov, NIRAS

Der findes modeller til beskrivelse af vandføringspåvirkningen ved vandindvinding, men oversættelsen af vandføringsreduktionen til en biologisk konsekvens mangler. Den manglende oversættelse skyldes en række faktorer, herunder manglende målrettede biologiske parametre og interaktion fra samtidig-virkende faktorer. Ved brug af målrettede biologiske parametre og målrettede hydrologiske analyser kan en effektvurdering foretages.

kl. 15.45 – 17.15

Tværfaglig session mellem Vandløb og Natur.

Naturlig hydrologi er ofte noget, der stræbes efter i et naturprojekt. Samtidig ønsker vi ofte også at kunne afgræsse arealerne, og gerne hele året rundt. Heri opstår mange steder et dilemma, da mange arealer vil blive meget våde, hvis man genopretter naturlig hydrologi. Hvad er så naturmæssigt bedst; at sikre den naturlige hydrologi eller ændre tiltaget, så der holdes lidt igen på vandet, og sikres dyrene en mulighed for at kunne græsse området af? Hvilke metoder skal vi bruge for at nå i mål med det store multifunktionelle potentiale, som lavbundsområderne har?

Oplæg v/ Camilla Fløjgaard, Aarhus Universitet

Camilla Fløjgaard forsker i biodiversitet og naturforvaltning ved Aarhus Universitet. Camilla vil fortælle om, hvordan man laver lavbundsprojekter, der tilgodeser biodiversitet. I sit oplæg kommer hun også omkring, hvordan man i generelle træk genopretter naturlig hydrologi, naturlig vegetation, naturlig græsning osv.

Oplæg v/ Anja Sørensen, Thisted Kommune

Fokus er på naturpleje, optimal hydrologi i forhold til naturlig hydrologi, samt hvor det giver mening med naturprojekter i forhold til vandstandsstigninger.

Oplæg v/ Katrine Meisner og Hans Paarup Thomsen, Sweco

Genskabelse af mere naturlig hydrologi i områder med store og små naturværdier. Eksempler på praktiske udfordringer.

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 13.15

Tværfaglig session mellem Vandløb og Klimatilpasning.

Miljøtekniker Sten B. Frandsen, Kolding Kommune, vil vise rundt og fortælle om et nyt fyrtårnsprojekt med klimatilpasning, rekreative elementer, vandløbsrestaurering ved Hylkedalen. To diger på tværs af Hylkedalen kan tilsammen tilbageholde op til 60.000 m3 vand i Seest Mølleå, så det ikke så hurtigt løber videre til Kolding Å og Kolding by, hvor det kan medvirke til oversvømmelser.

Herefter går turen til Dalby Mølleå ved Dalby Mølle (Danmarks længste serpentiner stryg). Synergi, biodiversitet, klimatilpasning og miljømål.

kl. 13.30 – 15.00:

Tværfaglig session mellem Vandløb og Spildevand.

Mange vandløb er stadig uden målopfyldelse. Hvordan kommer vi videre med myndighedstilladelser og målopfyldelse, også set i lyset af de nye klagenævnsafgørelser? Konkrete eksempler og erfaringer på renseløsninger.

Oplæg v/ Maja la Cour Bohr, WSP

Nye udfordringer i lyset af klagenævnsafgørelserne og et bud på, hvordan vi håndterer dem, indtil vi har mere afklaring.

Oplæg v/ Søren Gabriel, WSP

Spændende nye rensemetoder, der kan komme i spil som supplement eller alternativ til de velkendte regnvandsbassiner. Erfaringer om fosforfældning fra konkrete eksempler.

Oplæg v/ Bo Snediker Jacobsen, Aarhus Vand, og Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune

Hvad kan vi gøre? Konkrete tanker om organisering og funktionalitet for regnvandsbassiner og monitorering. Erfaringer fra infiltrationsbassiner.

Medvirkende