SPOR B – Vandløb

I de kommende DK2020-aktionsplaner skal en klimahandlingsplan anskueliggøre vejen til klimarobusthed overfor konsekvenserne af klimaforandringer både nu og på sigt. Kommunerne skal derfor sætte sig mål og delmål for deres klimatilpasningsindsats. Aktionsplanerne går hånd i hånd med FNs verdensmål. På vandløbssessionerne vil vi sætte fokus på såvel udfordringerne som nye muligheder på vandløbsområdet. Som den overordnede paraply har vi fokus på de mange muligheder og udfordringer der er med håndtering af vand, der især hænger sammen med tilpasning til mere vand, og hvordan vandet skal/kan håndteres. Derfor tager vi ud og ser på et af de nye klimatilpasningstiltag (regnvandshåndtering) i Tommerup.

Vandløb har mange snitflader, og vi afholder derfor flere af sessionerne sammen med nogle af de øvrige spor på konferencen.

I forbindelse med klimatilpasning og byudvikling bliver regnvandet i højere og højere grad håndteret ved at lede det ud til recipienter, som oftest vandløb. I Tommerup er tidligere rørlagte vandløb genåbnet for at reducere risikoen for oversvømmelser, og der er etableret regnvandsbassiner. Ved Tommerup Stationsby er etableringen af et nyt og større klimatilpasningsprojekt vedrørende sammenhængende regnvandssøer påbegyndt. Den udgravede jord er blevet anvendt til at forme landskabet med mulighed for ny natur, biodiversitet samt for rekreative muligheder.

SPOR B – Vandløb

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

På denne session vil vi gennem konkrete eksempler belyse, hvordan man får mest mulig biodiversitet ud af projekter, der skal tilgodese flere områder, som fx vandløb, vandhåndtering, natur, klimatilpasning og CO2-reduktion.

Sessionen er tværfaglig mellem Vandløb og Natur.

Oplæg v/ Rasmus F. Frederiksen og Mette E. Bramm, Mariagerfjord Kommune

Det fjerde demonstrationsprojekt i Realdania-initiativet, Fremtidens Bæredygtige Landskaber – Collective Impact, er foregået ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Vi har kaldt den Fælles Forandring.

Med udgangspunkt i det konkrete landskabs potentialer har et facilitatorteam bestående af kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen arbejdet på at optimere landskabets anvendelse. Det centrale værktøj til at forløse landskabets potentialer har været multifunktionel jordfordeling. Fokus har været at bedre resultater for natur, vandmiljø, klima, landbrugets driftsøkonomi, rekreative interesser og landdistriktsudvikling. Det er de lokale borgere, der sammen med dette facilitatorteam har defineret, hvilke projektaktiviteter der skulle arbejdes med.

På baggrund af disse erfaringer vi vil fortælle om processen og de konkrete projektaktiviteter, som er kommet ud af arbejdet. Vi vil lægge særlig vægt de potentialer, der er i det at arbejde med samskabelse som styringsform på tværs af sektorer og aktører, samt den synergi mellem de interesser, der kan være i landskabet. Vi vil også beskrive nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at realisere et konkret landskabs potentialer, når det kommer til natur, vandmiljø osv. Projektet startede i 2019 og er netop afsluttet i maj 2022.

Oplæg v/ Christina Sass Møller, Randers Kommune

Storkeengen i Randers – Klimatilpasning vs. natur som har været en tur i klagenævnet – hvordan er det endt?

Randers Kommune og Vandmiljø Randers har sat gang i det storstilede klimaprojekt Storkeengen, der skal klimatilpasse bydelen Vorup i Randers. Når vi får mere regn, og når vandstanden i Randers fjord og Gudenåen stiger, kan de nordlige og lavtliggende dele af Vorup være særligt udsatte for oversvømmelser.

Projektet indeholder anlæg til rensning af regnvand fra et ca. 200 ha stort område og et dige til beskyttelse af regnvandsbassiner og byområdet ved forhøjet vandstand i Gudenåen. Ekstremregn skal ledes mod Storkeengen på skybrudsveje. Adgang til naturområdet skabes med stier, gangbroer og platforme. Et mål for projekt Storkeengen er at vise, at klimatilpasning og adgang til natur kan gå op i en højere enhed og at det kan ske på naturens præmisser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede i 2018 projektets dispensation fra naturbeskyttelsesloven til et afslag. Efter en ændring af projektet og ny dispensation fra naturbeskyttelsesloven er sagen endnu en gang til behandling i klagenævnet. En afgørelse forventes i foråret 2022.

kl. 15.45 – 17.15

Overfladevand fra byerne skal håndteres – både fra nye byområder – og fra eksisterende bykerner. Fokus bliver ofte på drift, servicemål og udleder krav – vi sætter lys på vandet fra og ved byerne som ressource og løftestang for mere biodiversitet og publikumsnær ”våd natur”.

Oplæg v/ Jimmy Spur Olsen, Vordingborg Kommune

Jimmy Spur Olsen fortæller om regnvandssøer ved Nyråd, som er anlagt og drevet i et samarbejde mellem forsyning og kommune med det formål at maksimere naturindholdet fra byens afledte regnvand og genskabe den naturlige hydrologi så vidt muligt ved udledningen til vandløbet.

Oplæg v/ Søren Madsen, Næstved Kommune

Søren Madsen fortæller om kunstigt anlagte klimasøer, hvor formålet dels er reduktion af oversvømmelser i Næstved, men også at sikre vandføring i sommerudtørrende østdanske vandløb.

Oplæg v/ Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune

Sten Bøgild Frandsen fortæller om arbejdet med vandparkering i Hylkedalen. Samspillet mellem vandløbsrestaurering, hensynet til de rekreative interesser og biodiversitet. Et komplekst projekt, hvor mange interesser har skullet tilgodeses og afvejes.

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 12.30: Ekskursion

I Tommerup er tidligere rørlagte vandløb gennem byen genåbnet for at reducere risikoen for oversvømmelser, og der er etableret nye regnvandsbassiner. Ved Tommerup Stationsby er et nyt og større klimatilpasningsprojekt med sammenhængende regnvandssøer netop etableret. Den udgravede jord er blevet anvendt til at forme landskabet med mulighed for ny natur, biodiversitet og rekreative oplevelseselementer.

Nicolaj Thomassen fra WSP vil under busturen fortælle om konstruerede vådområder samt undersøgelse af vandstandsforholdene i Brende Å-systemet mhp. administration af regnvandsudledninger fra oplandsbyerne.

Gunilla D. Ørbech og Katrine Juul Larsen fra Assens Kommune vil fortælle om klimatilpasningsprojektet, når vi ankommer til Tommerup Stationsby.

Tværfaglig ekskursion mellem Vandløb og Spildevand.

Der spises frokost på ekskursionen.

kl. 13.30 – 15.00: Lokale 24

Vi har mange ønsker til brugen af vores ådale til håndtering af for meget vand og til fjernelse af næringsstoffer, men hvad skal man så gå på kompromis med?

Tværfaglig session mellem Vandløb og Landbrug.

Oplæg v/ Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune

Ryå udspringer ved Jyske å og løber via Aabybro og ud i Limfjorden. Arealerne omkring Ryå er udsat for gentagne oversvømmelser, så store dele af det ånære landbrugsland ofte ligger under vand. Lodsejere har derfor gennem længere tid efterspurgt bedre afvanding. Formålet med projektet ”Helhedsplan Ryå” var at skabe fælles viden om åen, inddrage interessenter og lodsejere i arbejde med at håndtere vandet.

En arbejdsgruppe bestående af interessenter i området var det væsentlige forum for drøftelse af indholdet i helhedsplanen. Formålet med arbejdsgruppen var at flytte fokus fra afvanding til helhedsplanlægning. Første skridt var at skabe fælles fakta via basisanalyse af naturindholdet, muligheder for fritidsinteresser, CO2-lavbundsområder mm.

Oplæg v/ Rikke Krogshave Laursen, SEGES

Skal landmændene være vandparkeringsvagter og/eller naturforvaltere?

Landbrugets muligheder for vandhåndtering i ådalene.

Oplæg v/ Jannik Seslef, Assens Kommune

Dialog i vådområdeprojekter efter Assens-modellen

Inddragende metode til opnåelse af synergier og fælles forståelse.

Medvirkende