SPOR B – Vandløb

Som sløjfe på det hele vender vi blikket imod de recipienter, der som regel kommer til at modtage vandet, når der enten skal bygges nyt eller separatkloakeres i byerne. De seneste vandområdeplaner forventes endeligt vedtaget i løbet af 2023, og med disse skal miljømålene for vandområderne være opnået inden 2027. Mange vandløb er stadig uden målopfyldelse, og en af årsagerne kan være udledning af spildevand og overfladevand fra byerne. Sammen med Spildevandssporet dykker vi ned i, hvad man kan gøre for at forbedre disse udledninger, med fokus på en bedre miljømæssig og økologisk tilstand i recipienterne.

SPOR B – Vandløb

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Grundvandsressourcerne er under pres. Markvandere og industri kæmper om de samme vandmængder, der skal forsyne den våde natur med vand. Kan vil holde på vandet om sommeren, og hvordan kan vi mindske påvirkningen?

Oplæg v/ NN, Miljøstyrelsen

Lovgivning og retningslinjer.

Oplæg v/ Jacob Birk Jensen, WatsonC

Konsekvensvurdering af grundvandsindvinding på vandløb vha. habitatmodellering. I forbindelse med forundersøgelserne til en ny kildeplads opstilles en habitatmodel til beskrivelse af vandindvindingens påvirkning af et nærliggende vandløb.

kl. 15.45 – 17.15

Tværfaglig session mellem Vandløb og Natur.

Hvordan genskabes den naturlige hydrologi? Hvilke metoder skal vi bruge for at nå i mål med det store potentiale, som lavbundsområderne har (multifunktionelt)? Hvordan når vi i mål med de 100.000 ha på landsplan?

Oplæg v/ Camilla Fløjgaard, Aarhus Universitet

Camilla Fløjgaard forsker i biodiversitet og naturforvaltning ved Aarhus Universitet. Camilla vil fortælle om, hvordan man laver lavbundsprojekter, der tilgodeser biodiversitet. I sit oplæg kommer hun også omkring, hvordan man i generelle træk genopretter naturlig hydrologi, naturlig vegetation, naturlig græsning osv.

Oplæg v/ Anja Sørensen, Thisted Kommune

Fokus er på naturpleje, optimal hydrologi i forhold til naturlig hydrologi, samt hvor det giver mening med naturprojekter i forhold til vandstandsstigninger.

Oplæg v/ Katrine Meisner og Hans Paarup Thomsen, Sweco

Genskabelse af mere naturlig hydrologi i områder med store og små naturværdier. Eksempler på praktiske udfordringer.

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

Tværfaglig session mellem Vandløb og Klimatilpasning.

Miljøtekniker Sten B. Frandsen, Kolding Kommune, vil vise rundt og fortælle om et nyt fyrtårnsprojekt med klimatilpasning, rekreative elementer og vandløbsrestaurering.

kl. 11.00 – 13.15

Miljøtekniker Sten B. Frandsen, Kolding Kommune, vil vise rundt og fortælle om et nyt fyrtårnsprojekt med klimatilpasning, rekreative elementer, vandløbsrestaurering og faunapassage i Dalby Mølleå ved Dalby Mølle (Danmarks længste serpentiner stryg). Synergi, biodiversitet, klimatilpasning og miljømål.

kl. 13.30 – 15.00:

Tværfaglig session mellem Vandløb og Spildevand.

Mange vandløb er stadig uden målopfyldelse. Hvordan kommer vi videre med myndighedstilladelser og målopfyldelse?

Oplæg v/ Søren Gabriel, WSP

Spændende nye rensemetoder, der kan komme i spil som supplement til de velkendte regnvandsbassiner.

Oplæg v/ Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune

Hvad kan vi gøre?

Oplæg v/ Bo Snediker Jacobsen, Aarhus Vand

Hvad kan vi gøre?

Medvirkende