Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal kortlægge, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og beskytte overfladevand og natur. Gennem tilsyn og tilladelser sikrer kommunen, at forurening af jorden undgås og at der ryddes op efter forureninger.

Spor C Jordforurening på Natur & Miljø konferencen

På jordsessionerne vil vi adressere det tværfaglige samarbejde mellem kommunale, regionale og statslige myndigheder. Hvordan opnår vi et stærkere og mere frugtbart samarbejde om jord som både ressource, forureningskilde og kampplads for miljøregulering?

Vi vil blandt andet se nærmere på bæredygtig jordhåndtering og det kæmpe potentiale, der er for et mere ansvarligt forbrug af overskudsjord – herunder ressourceoptimering, transportomkostninger og identifikation af bæredygtige anvendelser.

Vi sætter fokus på interaktionen mellem store og små jordforureninger og deres betydning for den økologiske kvalitet af vores vandløb, søer og kystvande. Vi skalerer blandt andet fra generationsforeningen i Grindsted til en mindre rensevirksomhed ved Skjern Å og går i detaljer med, hvordan vi kan bruge regionernes risikoscreening af samtlige, kortlagte jordforureninger som kilde til viden.

Praksis udfordrer principper, når det gælder håndhævelse af påbudssager inden for jordforureningsområdet. Vi dykker ned i udfordringerne med paneldebat og indlæg fra både kommuner, regioner, virksomheder og klagenævn.

Vel mødt!