Spildevand kommer fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. Spildevandet renses i renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden. I Danmark må der ikke tilføres forurenende stoffer til vores vandløb, søer, havet, grundvandet osv. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 27. Derfor skal spildevandet som hovedregel renses, inden det udledes.

Når spildevandet er renset, kan det udledes til vandområder mange steder i naturen, for eksempel til havet, fjorde, vandløb eller søer. Spildevandet kan også afledes til jorden, det kaldes nedsivning. Reguleringen af udledningen af spildevand sker både ved at stille krav og vilkår og ved, at forureneren skal betale for udledning af forurenende stoffer til naturen.

Spildevand ledes hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg, overløb fra fælleskloakerede områder, udledninger af separat regnvand, særskilte industrielle udledninger fra f.eks. virksomheder og ejendomme uden for kloakerede områder. Alle udledninger af spildevand kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandssporet under dette års Natur & Miljø den 27. og den 28.5.2019 består af 5 enkeltsessioner, der har mange gode temaer at byde på. Her skal blot nævnes hovedoverskrifter:

Vandkvalitet og spildevand, samarbejde og partnerskaber mellem privat virksomhed og det offentlige om arbejde med vand på terræn, klimatilpasning, samarbejder mellem kommuner og forsyninger – fra plan til handling, om nytænkning indenfor udledningstilladelser og hvorledes håndterer et forsyningsselskab Verdensmålene.